Aktualności w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.     Podatek u źródła w kosztach uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.09.2019 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.322.2019.3.PC

Spółka prowadzi działalność w zakresie organizacji sieci franczyzowej sklepów detalicznych. Spółka jest organizatorem sieci i głównym dostawcą towarów handlowych dla sklepów będących w sieci. Spółka w ramach prowadzonej działalności nabywa od kontrahentów zagranicznych różnego rodzaju usługi niematerialne, głównie usługi prawne, doradcze i reklamowe, jak również przeprowadzać innego rodzaju transakcje mieszczące się w katalogu art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP i w związku z powyższymi zakupami ponosi ciężar podatku u źródła. Organ podatkowy przyznał rację Spółce i stwierdził, iż gdy kwota podatku u źródła jest efektywnie finansowana przez Spółkę jako płatnika podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki (w przypadku gdy ubruttowienie należności wynika z klauzuli zawartej w umowie pomiędzy Spółką a kontrahentem). Ponadto, jak wskazał organ, brak klauzuli umownej o ubruttowieniu wynikającej z umowy łączącej strony nie wyklucza możliwości zaliczenia kwoty podatku u źródła (tj. kwoty ubruttowienia) do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji gdy kwota, która potrącona jest z majątku Spółki nie zostaje jej w żaden sposób zwrócona. Niemniej jednak w takich przypadkach konieczne jest wykazanie spełnienia przesłanek z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

2.      Podatek u źródła od usług inżynieryjnych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.09.2019 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.251.2019.3.BG

Spółka prowadzi działalność w przedmiocie produkcji systemów bezpieczeństwa wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej oraz poduszek powietrznych i ich części. Wskazane powyżej wyroby są produkowane na zlecenie wielu kontrahentów i stanowią wyposażenie różnych modeli samochodów. Produkty wytwarzane przez Spółkę, z racji ich przeznaczenia, muszą spełniać szereg wymogów jakościowych, czego konsekwencją jest potrzeba przeprowadzenia testów jakościowych oraz opracowanie nowego modelu poduszki powietrznej.

W tym celu Spółka podejmuje współpracę z kontrahentami, którzy posiadają wykwalifikowany personel, dysponują specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i sprzętem umożliwiającym realizację na rzecz Spółki prac określonych jako usługi inżynieryjne. Organ podatkowy zaakceptował stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka nie jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. podatku u źródła) w związku z wynagrodzeniem wypłacanym kontrahentom z tytułu świadczenia usług inżynieryjnych, albowiem nie zostały one wymienione wprost w treści art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP ani też nie sposób uznać osiągniętych z tego tytułu przychodów za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń

3.      Wyłączenie z kosztów usług podmiotu powiązanego – znaczenie PKWiU

Wyrok WSA w Gliwicach z 11.09.2019 r., sygn. akt I SA/Gl 633/19

Sąd wskazał, że klasyfikacja PKWiU nie ma decydującego znaczenia dla oceny, czy dana usługa mieści się w katalogu czynności (świadczeń) opisanych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP.

Pogląd ten wynika z samej treści art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, który to przepis nie zawiera odesłania do klasyfikacji PKWiU. W ocenie sądu, dokonując oceny czy dana usług mieści się w katalogu czynności (świadczeń) opisanych w art. 15e ust. 1 pkt 1 można wspomagać się klasyfikacją PKWiU, jednakże klasyfikacja ta nie powinna mieć decydującego znaczenia.

W przywołanym przepisie mowa jest o usługach doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Opisanie tych czynności przy użyciu klasyfikacji statystycznej jest dopuszczalne, ale może także zawierać nieścisłości. Prymat powinien mieć zatem dokładny opis faktów, a nie ich ocena klasyfikacyjna

Zdaniem sądu przypisanie usług do klasyfikacji nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, które z nich objęte są dyspozycją powyższego przepisu art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, a które nie. Uwaga ta nabiera znaczenia zwłaszcza w przypadku gdy dane usługi mogą zostać przypisane do kilku symboli PKWiU. Dokonując oceny, czy dana usługa mieści się w katalogu usług wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP należy zatem mieć na uwadze przede wszystkim jej rzeczywisty charakter, a nie samą nazwę.

          PDOF

4.      Obowiązki płatnika w związku z wydawanymi posiłkami profilaktycznymi

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.09.2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.474.2019.1.RR

Spółka zapewnia zatrudnionym pracownikom odpowiednie posiłki profilaktyczne zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Spółka nie ma możliwości wydawania takich posiłków z przyczyn organizacyjnych, bowiem nie posiada własnej stołówki oraz nie ma możliwości jej stworzenia. Spółka nie dysponuje także odpowiednimi pomieszczeniami socjalnymi zapewniającymi przygotowanie przez pracowników posiłków. W związku z powyższym Spółka kupuje dla uprawnionych pracowników kupony żywieniowe upoważniające ich użytkowników wyłącznie do zakupu gotowych posiłków i artykułów spożywczych, z których pracownik może przygotować sobie posiłek. Kupony są realizowane po godzinach pracy pracownika w lokalach gastronomicznych oraz w wyznaczonych sklepach spożywczych. Pracownicy sami wybierają rodzaj posiłku oraz dozwolone artykuły spożywcze. Spółka nie ma wiedzy i kontroli co do tego czy wybrane posiłki lub artykuły spożywcze spełniają normy określone dla posiłków profilaktycznych. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko zajęte przez Spółkę i potwierdził, iż w sytuacji, gdy pracodawca nie ma kontroli nad tym jakie posiłki lub produkty spożywcze są kupowane przez pracownika i czy produkty te istotnie mają służyć przygotowaniu przez niego właściwego posiłku spełniającego normy określone w powołanym wyżej rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – brak jest możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PDOF. W konsekwencji,  wartość kuponów żywieniowych na zakup posiłków stanowi dla tychże pracowników przychód na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, a na Spółce ciąży obowiązek obliczania i pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyrok WSA w Łodzi z 10.10.2019 r., sygn. akt I SA/Łd 258/19 oraz I SA/Łd 257/19
Premia jako dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich

W przywołanym wyroku sąd wskazał, że co do zasady, do wypłacanej pracownikowi – twórcy premii uznaniowej, można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF – o ile wypłata premii jest bezpośrednio związana z korzystaniem przez pracownika twórcę z praw autorskich lub rozporządzaniem przez niego tymi prawami.

Sąd wyjaśnił, że przepisy normujące wynagrodzenie twórców nie zakazują wypłaty wynagrodzenia pracownikom – twórcom w postaci premii. W doktrynie wskazuje się, że dopuszczalnym jest przyznanie pracownikowi – twórcy dodatkowego wynagrodzenia na podstawie postanowień umownych.

Jak jednak słusznie podkreślił sąd, nie do każdej wypłacanej pracownikowi – twórcy premii można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów. Konieczne jest bowiem wykazanie związku pomiędzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporządzaniem tymi prawami.

Do premii można będzie zatem zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów jeśli wykaże się związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy premią a utworem. Bez znaczenia dla takiej kwalifikacji będzie to, że premia ma cechy uznaniowości.

PROCES LEGISLACYJNY

5.     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt zakłada wprowadzenie nowego wzoru formularza CIT/NZI zawierającego informację o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Formularz ten stanowi załącznik do zeznań CIT-8 i CIT- 8AB.

Projekt znajduje się w fazie uzgodnień.

Część zmian wejdzie w życie już 1 października 2019 r.

6.     Objaśnienie podatkowe dot. wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń dla podatników podatku PIT oraz podatku CIT

03.10.2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie PDOF i PDOP dotyczące następujących zagadnień:

  1. wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej,
  2. opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą,
  3. wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej,
  4. wybór sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
  5. wybór sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu,
  6. wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych (PIT),
  7. wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (CIT).

4 października 2019