Aktualności w podatkach – podatki bezpośrednie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      Nabycie prawa do użytkowania programów oraz systemów komputerowych bez podatku u źródła

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 06.09.2019 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.265.2019.2.BG

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w postaci serwisu e-commerce, skupiającego sklepy internetowe. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik nabywa i zamierza nabywać m.in. programy komputerowe, systemy komputerowe oraz moduły dodatkowe, które są rozszerzeniem ich funkcjonalności. Podatnik nabywa licencje od nierezydentów tj. podmiotów niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Podatnik co do zasady nie jest upoważniony do dalszej odsprzedaży oprogramowania ani do udzielania dalszych sublicencji na ich używanie bądź do odpłatnego udostępniania podmiotom trzecim. Podatnik nie może również ingerować w kod źródłowy przekazanego oprogramowania. Tym samym, podatnik nabywa jedynie wąski zakres uprawnień, które ograniczają się do użytkowania nabytego egzemplarza zgodnie z jego przeznaczeniem na własny użytek i potrzeby. Organ podatkowy zgodził się z podatnikiem, że wypłacenie wynagrodzenia za użytkowanie oprogramowania komputerowego na rzecz nierezydenta, nie stanowi należności licencyjnej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP.  Jak bowiem wskazano, w przypadkach korzystania z oprogramowania komputerowego na zasadzie użytkownika końcowego nie mamy do czynienia z należnościami licencyjnymi, w konsekwencji – wypłaty kwot z tego tytułu na rzecz nierezydenta nie są objęte obowiązkiem poboru przez podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła).

2.      Usługi ubezpieczeniowe od nierezydenta objęte obowiązkiem poboru podatku u źródła

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 06.09.2019 r., znak 0111-KDIB2-3.4010.205.2019.2.MK

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której występuje w roli agenta ubezpieczeniowego.
W imieniu ubezpieczyciela, pobiera od klientów (ubezpieczonych) kwoty należne z tytułu składki ubezpieczeniowej. Następnie, kwoty te wpłacane są przez podatnika na konto ubezpieczyciela, będącego nierezydentem. Organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem, wskazując, że jest on zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat na rzecz ubezpieczyciela.  W pierwszej kolejności organ interpretacyjny stwierdził, że usługi ubezpieczeniowe są świadczeniami o podobnym charakterze do świadczeń wymienionych w treści art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP (w szczególności do usług gwarancji). Jednocześnie, w ocenie organu, bez znaczenia pozostaje fakt, czy podatnik jest bezpośrednim odbiorcą usług ubezpieczeniowych, czy tylko pośrednikiem przyjmującym wpłaty od ubezpieczonych i przekazującym je kontrahentowi zagranicznemu. Jak wskazano, ustawodawca nie uzależnia obowiązku poboru podatku od tej okoliczności, lecz od wypłaty należności z określonego tytułu. W konsekwencji, podatnik jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat stanowiących składki ubezpieczeniowe, należnych zagranicznemu ubezpieczycielowi.

3.      Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu nie prowadzi do uzyskania nieodpłatnego świadczenia

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.08. 2019 r., sygn. akt II FSK 3396/17

W omawianym wyroku spór dotyczył tego czy ustanowienie w drodze umowy w formie aktu notarialnego nieodpłatnej służebności przesyłu, bądź służebności gruntowej, stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jak wyjaśnił NSA, służebność przesyłu czy też służebność gruntowa – ustanowiona w celu zbieżnym z celem służebności przesyłu, w istocie doprowadzić ma do zwiększenia użyteczności nieruchomości władnącej, w związku z realizacją koniecznych zadań mieszczących się w sferze użyteczności publicznej (doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp.), niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury mieszkaniowej, gospodarczej i in. Umowa o ustanowienie służebności przesyłu ze swej istoty prawnej może być także czynnością nieodpłatną.

Trudno zatem mówić o „wzbogaceniu” przedsiębiorcy w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP, w przypadku gdy ustanowienie służebności ze swej istoty jest nieodpłatne.

      PDOF

4.     Rezydencja podatkowa podatnika posiadającego stałe miejsce zamieszkania wyłącznie w Polsce

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 05.09.2019 r., znak 0115-KDIT2-2.4011.274.2019.1.HD

Podatnik jest obywatelem polskim podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski. Podatnik pełni funkcję prezesa zarządu spółki akcyjnej. Spółka zajmuje się budowaniem wydajnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych i specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych produktów dla branży finansowej, telekomunikacyjnej i hotelarskiej. W 2018 r. doszło do utworzenia spółki zależnej od spółki Podatnika z siedzibą w USA. Spółka Amerykańska ma zajmować się rozwojem sprzedaży usług segmentu software services. Podatnik planuje wyjazd do USA w celu zapewnienia wsparcia spółce amerykańskiej na początkowym etapie jej rozwoju. Pobyt podatnika w USA ma mieć charakter czasowy (1 rok do 2 lat). Podatnik będzie mieć wizę uprawniającą do czasowego pobytu na terenie USA z możliwością zatrudnienia. W czasie pobytu w USA, Podatnik będzie zatrudniony w spółce amerykańskiej, jednocześnie jednak – pozostanie prezesem zarządu w spółce polskiej. W związku z tym, Podatnik będzie przyjeżdżać do Polski i zajmować się sprawami polskiej spółki. Z umowy zawartej między Podatnikiem a spółką wynikać będzie, że – co do zasady – Podatnik zobowiązany będzie do przyjazdów do Polski co najmniej raz na kwartał na okres co najmniej 2 tygodni. Ze względu na długość wyjazdu Podatnik zamierza przeprowadzić się do USA wraz z żoną oraz trójką niepełnoletnich dzieci. Podatnik traktuje wyjazd do USA jako tymczasowy o charakterze służbowym. Podatnik nie będzie również właścicielem nieruchomości, w której zamieszka w USA. Organ interpretacyjny zgodził się ze stanowiskiem Podatnika, zgodnie z którym Podatnik mimo wyjazdu do USA – będzie podlegał w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PDOF, tj. będzie podlegał opodatkowaniu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (będzie rezydentem podatkowym Polski). W konsekwencji tymczasowy wyjazd Podatnika do USA nie będzie miał zatem wpływu na zmianę jego rezydencji podatkowej.

5.     Obowiązki Spółki związane z przekazaniem pracownikom upominków

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.09.2019 r., znak 0115-KDIT2-2.4011.266.2019.1.BK

Spółka zamierza przekazywać swoim pracownikom upominki z okazji przejścia na emeryturę bądź wieloletniego jubileuszu pracy. Upominki przekazywane będą w postaci zegarka, złotego medalu, złotej monety okolicznościowej, itp. Przekazywanie pracownikom upominku ma być formą gratulacji, a nie elementem wynagrodzenia. Obdarowany nie może dochodzić wydania przedmiotu planowanego prezentu na podstawie żadnego stosunku prawnego ani roszczenia. Co do zasady, obdarowany nie będzie świadomy, czy przekazanie będzie miało miejsce, ani co będzie jego przedmiotem. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Spółki, zgodnie z którym upominki dla pracowników z okazji przejścia na emeryturę bądź wieloletniego jubileuszu pracy, jako darowizny nie będą stanowić nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy ze względu na charakter czynności mającej na celu nieekwiwalentne i jednostronne obdarowanie pracowników. W konsekwencji, z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF, wartość wręczonych pracownikom przez Spółkę upominków nie będzie stanowić dla nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy PDOF.  Kolejno, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 31 przywoływanej ustawy.

6.      Pokrycie kosztów zakwaterowania stanowi przychód zleceniobiorców

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13.08.2019 r., sygn. akt II FSK 2904/17

Sąd wyjaśnił, że w ramach umowy zlecenia, obok wynagrodzenia, zleceniobiorcy mogą otrzymywać innego jeszcze rodzaju świadczenia od zlecających (zamawiających), takie jak np. przychody w naturze (bony towarowe), czy pokrycie kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (nieodpłatne świadczenia).

Zdaniem NSA, świadczenie ze strony zleceniodawcy polegające na nieodpłatnym udostępnieniu zakwaterowania oraz dojazdów do pracy miejsca wykonywania pracy powoduje, że zleceniobiorca nie musi ponosić wydatków, które musiałby ponieść gdyby świadczenia nie otrzymał.

Z tego względu, w ocenie NSA, wartość ponoszonych przez zleceniodawcę kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy, będzie stanowiła dla zleceniobiorców przychód mieszczący się w ich wynagrodzeniu. W związku z powyższym przychód ten należy zakwalifikować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście.

7.      Udostępnienie menadżerowi mieszkania, wykorzystywanego przez niego do celów osobistych, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  z 25.06.2019 r., sygn. akt II FSK 2213/17

Zdaniem sądu, w przypadku gdy menadżer wykorzystuje udostępnione mu mieszkanie również do celów prywatnych, uzyskuje on przychód podlegający opodatkowaniu, a rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF. Na taką kwalifikację uzyskiwanego świadczenia nie ma wpływu fakt, że mieszkanie wykorzystywane jest przede wszystkim do celów służbowych.

Sąd wskazał, że co do zasady, niezależnie od formy wykonywania działalności, przychody osób wynikające z zawartych umów o zarządzanie są traktowane jako przychody pochodzące z działalności wykonywanej osobiście.

Sąd uznał zatem, że takiej samej kwalifikacji należy dokonać w odniesieniu do przychodu uzyskiwanego przez menadżera z tytułu wykorzystywania udostępnionego mu mieszkania do celów prywatnych.

PROCES LEGISLACYJNY

8.     Regulacja skutków wystąpienia rozbieżności w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, nadrzędnym celem wprowadzanych zmian jest dalsza implementacja tzw. dyrektywy ATAD oraz zmieniającej ją dyrektywy ATAD 2 (dyrektywa Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich).

W ramach planowanej nowelizacji, do ustawy o PDOP dodany zostanie rozdział 3a (art. 16n-16v) określający skutki wystąpienia rozbieżności w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Jak wskazano w projekcie, rozbieżności te mogą wystąpić przez odmienną kwalifikację w dwóch jurysdykcjach podatkowych podmiotu (jest on uznawany za transparentny do celów podatkowych w jednej i jako nietransparentny w innej) bądź płatności (traktowanej dla celów podatkowych w różny sposób w każdej z nich). Nadrzędnym celem wprowadzanych zmian jest przeciwdziałanie występowaniu zjawisk określanych jako podwójne odliczenie (ta sama płatność podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania w więcej niż jednej jurysdykcji) oraz odliczenie bez ujęcia w przychodzie (odliczenie płatności od podstawy opodatkowania w jednej jurysdykcji bez odpowiadającego mu ujęcia tej płatności w podstawie opodatkowania podatnika w innej jurysdykcji).

W ramach pozostałych zmian, przewidziane zostało dodanie do art. 15cb ustawy o PDOP szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Projekt zakłada także zmiany w zakresie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących raportowania schematów podatkowych.

Projekt obecnie znajduje się w fazie opiniowania.

Objaśnienia podatkowe z 9.09.2019 r. dot. nowych preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne
Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad stosowania preferencji podatkowej określanej mianem „ulgi termomodernizacyjnej”, mającej na celu wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Przepisy dot. wskazanej ulgi obowiązują od 01.01.2019 r., na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246).

 

13 września 2019