Aktualności w podatkach – akcyza | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Zastosowanie zerowej stawki akcyzy pry sprzedaży koksu naftowego niekalcynowanego o kodzie CN 2713 11 00

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 05.09.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.153.2019.1.PJ

Spółka zamierza rozpocząć produkcję koksu naftowego niekalcynowanego o kodzie CN 2713 11 00. Wyrób ten należy do kategorii wyrobów energetycznych wymienionych w art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy  o podatku akcyzowym, dla których nie została określona stawka akcyzy w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym. Wyrób ten nie został również wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym oraz nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia. Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne wyrób ten ma szerokie zastosowanie i może zostać wykorzystany zarówno do celów opałowych, jak i innych celów niż napędowe lub opałowe, np. przemyśle stalowym czy koksowniczym. Przykładowo, koks metalurgiczny o wysokiej czystości jest łączony w wysokiej temperaturze z rudą żelaza i wapniem w celu produkcji stali. Spółka zamierza wyprodukowany wyrób sprzedawać do swojego kontrahenta, który odbierałby ten wyrób z jej zakładu. Kontrahent Spółki zamierza sprzedawać nabyty wyrób na terenie Polski. Jednakże, na moment sprzedaży nie będzie w stanie przewidzieć zapotrzebowania na przedmiotowy wyrób ani określić ostatecznych celów do jakich go sprzeda (jest to uwarunkowane rzeczywistym zapotrzebowaniem od konkretnych kontrahentów).

Organ podatkowy uznał, że sprzedaż wyprodukowanego przez Spółkę wyrobu o kodzie CN 2713 11 00 nie następuje z przeznaczeniem do celów opałowych, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.
W konsekwencji umożliwia to Spółce zastosowanie wobec tych wyrobów zerowej stawki akcyzy na podstawie art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym. Należy podkreślić, że uzyskanie oświadczenia od kontrahenta o przeznaczeniu nabywanych wyrobów energetycznych do celów innych niż opałowe i napędowe nie stanowi warunku do zastosowania przez Spółkę przy sprzedaży przedmiotowych wyrobów zerowej stawki akcyzy.

PROCES LEGISLACYJNY

2.      Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego (nr 1004)

Projekt rozporządzenia dotyczy określenia wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego.

Należy zwrócić uwagę, że w projektowanym rozporządzeniu przewidziano możliwość złożenie zbiorczego zgłoszenia (tj. jeżeli dostawy powtarzają się wielokrotnie w konkretnym dniu lub tygodniu).

Za okres tygodniowy będzie podawany przedział czasowy, określany: „od…do…”, a zgłoszenie należy złożyć przed dokonaniem pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Zgłoszenie zbiorcze będzie dotyczyło wyłącznie dostaw dokonywanych do jednego składu podatkowego.

Projekt rozporządzenia został opublikowany 12.09.2019 r., projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu 1.11.2019 r.

3.      Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 22.08.2019 r. jako rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. 2019 poz. 1578).

Rozporządzenie określa wzór:

  • zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy (AKC-RU/AKC-ZU), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • załącznika do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-RU/A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  • potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR/U), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Obowiązek związany z rejestracją uproszczoną (AKC-RU) dotyczy podmiotów zamierzających zużywać lub sprzedawać do celów opałowych wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 9, 10 i pkt 15 lit. ustawy akcyzowej (art. 16b ust. 1 ustawy akcyzowej).

Jednocześnie pamiętać należy, że jeśli dany podmiot zamierza zużywać lub sprzedawać do celów opałowych wyroby akcyzowe określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym (oleje opałowe i oleje napędowe na cele opałowe) to w chwili obecnej taki podmiot nie jest zobowiązany dokonywać u właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego na formularzy AKC-RU, bowiem do 31.03.2020 r. możliwe jest stosowanie dotychczasowych regulacji w tym zakresie (zakup i sprzedaż paliw opałowych w oparciu o papierowe oświadczenia).

4.      Stosowanie papierowego dokumentu dostawy

W obowiązującym stanie prawnym stosowanie papierowego dokumentu dostawy równolegle z dokumentem elektronicznym będzie możliwe jedynie do 31.12.2019 r. Prowadzone są jednak prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej jako Projekt) mającym m.in. na celu przedłużenie do 12.01.2021 r. okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie  dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 (dostawy na e-DD), również na podstawie papierowego dokumentu dostawy.

Planowany termin przyjęcia Projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2019 r. Pamiętać należy, że w chwili obecnej nie sposób przewidzieć czy faktycznie Projekt zostanie ostatecznie uchwalony (choć naszym zdaniem są na to duże szanse).

Link do informacji o tym projekcie (sam Projekt nie jest jeszcze dostępny).

13 września 2019