PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.10.2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.191.20.18.1.PJ

Stawka akcyzy dla grupy wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 27101941, niespełniających wymagań jakościowych

Podmiot będący podatnikiem podatku akcyzowego oraz podmiotem prowadzącym skład podatkowy na terytorium kraju powziął wątpliwości co do tego, jaką stawką powinien opodatkować grupę wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 27101941, niespełniających wymagań jakościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku akcyzowym, w sytuacji ich sprzedaży do celów innych niż opałowe, jako dodatki i domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Dostawa tych wyrobów dokonywana będzie na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki.

Organ podatkowy udzielając odpowiedzi na pytanie podatnika wskazał, że w przypadku sprzedaży przez Spółkę przedmiotowych wyrobów, przemieszczanych na podstawie dokumentu dostawy (a od 1.01.2019 r. na podstawie e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD) do podmiotów, które zużywają je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, podatnik będzie uprawniony do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Projekt rozporządzenia Ministra finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego  

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Ww. projekt został sporządzony w związku z koniecznością dostosowania treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 375) do rozwiązań prawnych ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1697).

W projektowanym rozporządzeniu dokonano zmiany w § 1 pkt 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia, poprzez wskazanie, sytuacji, w których dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 (warunki zwolnień dla wyrobów węglowych) oraz art. 32 ust. 3 lub 5 – 6b, 12 lub 13 ustawy (warunki zwolnień dla wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie).

25.10.2018 r. – konsultacje publiczne

Planowana data wejścia w życie 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317450/katalog/12543558#12543558

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków skażających alkohol etylowy

Określenie środków skażających alkohol etylowy

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie środków skażających alkohol etylowy zostało sporządzone w związku z koniecznością dostosowania treści rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1691) do regulacji prawnych ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1697).

Rozporządzenie określa środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ich ilość oraz warunki stosowania.

24.10.2018 r. – skierowanie do podpisu ministra

Planowana data wejścia w życie – 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315752/katalog/12532727#12532727

26 października 2018