Podatek od towarów i usług | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od towarów i usług
(24 – 28 czerwca 2019)

1.      Wypłata odszkodowania niesie za sobą obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.06.2019 r., znak 0115-KDIT1-1.4012.263.2019.6.KM

Wnioskodawca wykonał usługi budowlane na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie została przekształcona w spółkę komandytową. Z uwagi na fakt, iż spółka komandytowa uchylała się od zapłaty długu, wnioskodawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, który to wniosek został oddalony z uwagi na stwierdzenie braku majątku niezbędnego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Wnioskodawca dokonał korekty podatku należnego wynikającego z faktur doręczonych spółce, o czym zawiadomił organ podatkowy właściwy dla dłużnika oraz organ podatkowy właściwy dla strony. Prawomocnym wyrokiem orzeczono wobec byłej prezes zarządu spółki i wobec byłego prokurenta spółki na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu karnego środek karny w postaci obowiązku częściowego naprawienia szkody z tytułu niezapłacenia przez spółkę należności na rzecz wnioskodawcy za wykonane usługi budowlane, poprzez zapłatę przez nich solidarnie odszkodowania.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy przypadku uzyskania na wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz ustalenia podatku należnego od kwoty uzyskanego odszkodowania.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wskazał, że uregulowanie należności, o którym mowa w art. 89a ustawy o VAT, należy rozumieć w ten sposób, że musi ono zmierzać do umorzenia pierwotnego zobowiązania. W niniejszej uzyskane odszkodowanie można przypisać do konkretnej transakcji udokumentowanej przez stronę fakturą, a zapłata odszkodowania stanowić będzie częściową zapłatę należności przez członka zarządu lub prokurenta, w imieniu dłużnika. Zatem wypłata odszkodowania, spełnia przesłanki, o których mowa w art. 89a ust. 4 ustawy o VAT, a tym samym niesie za sobą obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego. W sytuacji gdy wnioskodawca skorzystał z ulgi na złe długi, a następnie otrzyma odszkodowanie, stanowiące częściową zapłatę należności, będzie zobowiązany zwrócić podatek należny proporcjonalnie w stosunku do części należności pokrytej odszkodowaniem.

2.      Opodatkowanie płatności otrzymanych od lidera konsorcjum

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.06.2019 r., znak 0112-KDIL1-2.4012.223.2019.1.PG

Wnioskodawca prowadzi działalność usługową polegającą na wspomaganiu wykonywania usług transportowych. Usługi te wykonywane są wraz z innymi podmiotami w ramach umowy konsorcjum. Każda ze stron umowy będzie zobowiązana do pokrycia kosztów zadań, za które jest odpowiedzialna. Płatności otrzymywane przez konsorcjum od usługobiorców będą dokonywane na rachunek lub do kasy lidera oraz dokumentowane fakturami. Następnie będą dzielone przez lidera konsorcjum pomiędzy lidera i partnerów w ustalonym stosunku procentowym, wskazanym w umowie konsorcjum, w odniesieniu do każdego ze zrealizowanych zadań. Ustalony procent przychodów należny wnioskodawcy ma odzwierciedlać zakres jego obowiązków w ramach konsorcjum i udział w budżetowanych kosztach przedsięwzięcia. Po każdym miesiącu partnerzy wystawią dla lidera konsorcjum dokumenty rozliczeniowe, w celu przypadającego im procenta przychodu osiągniętego przez konsorcjum.

W związku z powyższym powstałą wątpliwość czy płatności otrzymywane przez wnioskodawcę od lidera konsorcjum jako rozliczenie ustalonego procenta przychodów przypadającego na wnioskodawcę w ramach konsorcjum pozostają poza zakresem opodatkowania VAT i mogą być dokumentowane notą księgową.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że płatności otrzymywane przez wnioskodawcę od Lidera konsorcjum jako rozliczenie ustalonego procenta przychodów przypadającego na wnioskodawcę w ramach konsorcjum nie stanowią wynagrodzenia za czynności określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a zatem pozostają one poza zakresem opodatkowania VAT i mogą być dokumentowane notą księgową wystawianą przez spółkę na Lidera konsorcjum. Wobec powyższego czynność ta nie powinna być dokumentowana fakturą VAT, lecz może zostać udokumentowana innym dokumentem, np. notą księgową.

PROCES LEGISLACYJNY

3.     Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

24 czerwca 2019 r opublikowany został projekt ustawy przygotowany przez Ministra Finansów. Przedmiotowy projekt ustawy w założeniu ma doprowadzić do uproszczenia i zharmonizowania zasad korzystania z tzw. magazynów typu call-off stock oraz transakcji łańcuchowych. Procedowany projekt zakłada uchylenie aktualnych przepisów związanych z magazynem konsygnacyjnym. W zamian przewiduje wprowadzenie procedury magazynu typu call-off stock. Głównym założeniem projektowanej ustawy była implementacja Dyrektywy Rady 2018/1912. Ustawodawca, zwiększając czytelność przepisów, proponuje rozróżnienie magazynów typu call-ff stock na:

  • znajdujące się na terytorium kraju oraz
  • znajdujące się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Procedura magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium kraju

Omawiany projekt przewiduje wprowadzenie procedury przemieszczenia towarów w ramach procedury call-off stock. W myśl projektowanych przepisów, przemieszczenia towarów w ww. procedurze nie uznaje się za nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów po spełnieniu określonych warunków. Po spełnieniu tych warunków, przemieszczenie towaru w ramach procedury call-off stock na terytorium kraju, uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dopiero w momencie, w którym nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na nabywcę (podmiot trzeci). Zgodnie z przedmiotowym projektem, przeniesienie to musi nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym towary zostały przemieszczone do magazynu, aby można było zastosować uproszczoną procedurą call-off stock. Projekt zakłada także możliwość „zamiany” nabywcy na inny podmiot spełniający warunki określone w projekcie.

Procedura magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju

Zgodnie z przedmiotowym projektem, procedura call-off stock znajdzie również zastosowanie do przemieszczenia towaru do magazynu call-off stock znajdującego się na terytorium innego kraju członkowskiego UE. Zasadniczo kwestia ta została uregulowana w sposób analogiczny do procedury magazynu call-off stock znajdującego się na terytorium kraju. W tym przypadku przeniesienie prawa do własności na trzeci podmiot również musi nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym towary zostały przemieszczone do magazynu. Ponadto także istnieje możliwość „zamiany” nabywcy na inny podmiot spełniający warunki wskazane w projekcie ustawy.

Obowiązek prowadzenia ewidencji towarów przesyłanych w procedurze call-off stock

Projekt przewiduje prowadzenia przez podatników ewidencji towarów przemieszczanych w procedurze call-off stock. Powyższy obowiązek dotyczyć ma podatników sprowadzających towary do kraju w ramach tej procedury, jak również podatników wysyłających towary do innych krajów członkowskich.

Zmiany w zakresie stawki 0% przy WDT

Projektowane przepisy zakładają, iż stawka 0% przy WDT będzie uzależniona od dopełnienia obowiązku uwzględnienia w informacji podsumowującej dokonanych przez podatnika WDT jak również złożenia tej informacji we właściwym terminie. W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków albo złożenia nieprawidłowych informacji danych w informacji podsumowującej podatnikowi nie będzie przysługiwać prawo do opodatkowania WDT stawką 0%. W takiej sytuacji jednak, przepisy projektu zakładają możliwość złożenia wyjaśnień właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Jednocześnie prawo do zastosowania stawki 0% przysługiwać ma tylko, gdy kontrahent podatnika podał mu swój numer VAT UE.

Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych – większa rola podmiotu pośredniczącego

Zgodnie z projektem ustawy, zmiany mają dotyczyć także transakcji łańcuchowych. W przypadku transakcji łańcuchowych, w których towar transportowany jest z terytorium państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, to wysyłka lub transport tego towaru mają być przyporządkowanie dostawie dokonanej na rzecz pośrednika.

Z kolei w przypadku, gdy pośrednik przekazał swojemu dostawcy numer identyfikacyjny na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towar jest wysyłany lub transportowany, wysyłkę lub transport należy przypisać dostawie dokonanej przez ten podmiot.

Zmiany w zakresie TAX FREE

W myśl przedmiotowego projektu, sprzedawcy mogą dokonywać zwrotu podatku VAT niezależnie od osiągniętego obrotu (poprzednio mogli dokonywać tego tylko sprzedawcy, których obroty wyniosły powyżej kwoty 400 000 zł za ubiegły rok podatkowy).

Planowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Zmiany w zakresie TAX FREE mają wejść w życie z dniem ogłoszenia projektowanej ustawy.

28 czerwca 2019