PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21.12.2018 r., znak: 0112-KDIL2-1.4012.554.2018.1.MK

Opodatkowanie podatkiem VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Organ podatkowy uznał, że czynność sprzedaży (przekształcenia) prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, w przypadku gdy oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości nastąpiło po dniu 1 maja 2004 r. nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Natomiast opłaty należne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stanowiące różnicę pomiędzy wartością nieruchomości jako prawa własności oraz wartością prawa wieczystego użytkowania (ustalone na podstawie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jak i przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami), w sytuacji gdy dokonanie tej czynności (ustanowienie użytkowania wieczystego) nastąpiło od dnia 1 maja 2004 r., podlegają opodatkowaniu VAT – jako związane z dokonaną już wcześniej dostawą.

2.  Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21.12.2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.297.2018.4.MAZ

Wyłączenie z opodatkowania połączenia dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka przejmująca zamierza przejąć cały majątek należący do spółki przejmowanej, w efekcie czego spółka ta zostanie rozwiązana na podstawie art. 493 § 1 k.s.h., tj. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru spółek. Zdaniem organu podatkowego w analizowanym przypadku nastąpi zbycie przedsiębiorstwa spółki przejmowanej do spółki przejmującej. Zatem, zamierzone połączenie spółek skutkujące przeniesieniem całego majątku na spółkę przejmującą, nie będzie podlegało pod zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie mieściło się w pojęciu „zbycia przedsiębiorstwa”, do którego odnosi się przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28.12.2018 r., znak: 0115-KDIT1-2.4012.817.2018.1.KK

Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w przypadku wystawienia faktury korygującej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że w przypadku wystawienia faktury korygującej przez podatnika nabędzie on prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w każdym okresie rozliczeniowym (do momentu przedawnienia), jednak nie wcześniej niż w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym spełni warunek podjęcia udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej oraz uzyska stosowną dokumentację, z której będzie wynikało, że kontrahent wie, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w fakturze korygującej. Za nieprawidłowe zaś uznano stanowisko podatnika, z którego wynikało, że prawo to nabędzie już w momencie podjęcia udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2354)

Nowelizacja powoduje, że naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, bez konieczności zawiadamiania, jeżeli wobec tego podmiotu sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto naczelnik urzędu skarbowego wykreśla taki podmiot z rejestru jako podatnika VAT, bez konieczności zawiadamiania.

Ustawa nowelizująca została podpisana przez Prezydenta i weszła w życie 1.01.2019 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002354

2. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2433)

Nowelizacja wprowadza kompleksowe regulacje w zakresie bonów oraz zmiany w zakresie usług elektronicznych (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) rozliczanych w systemie MOSS, opisane w Podatkowym Przeglądzie nr 5.

Ustawa nowelizująca została podpisana przez Prezydenta i weszła w życie 1.01.2019 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002433

3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2392)

Nowelizacja zawiera zmiany dotyczące skorelowania poziomu stawek VAT ze stanem finansów publicznych, które skutkują utrzymaniem podatku w dotychczasowej wysokości (stawka obniżona 8% i podstawowa 23%). Opisano je w Podatkowym Przeglądzie nr 9.

Ustawa nowelizująca została podpisana przez Prezydenta i weszła w życie 1.01.2019 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002392

4 stycznia 2019

Powiązane specjalizacje: