4 – 8 listopada | aktualności w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Prawo do odliczenia w całości lub części podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw na stacjach paliw przy wykorzystaniu kart paliwowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.11.2019 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.481.2019.2.KO

Spółka zawarła z X, który posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, umowę w zakresie dokonywania transakcji przy użyciu kart paliwowych. Wykonując tę umowę X udostępnił Spółce karty paliwowe stanowiące własność P oraz B. Transakcje z użyciem kart paliwowych mogą dotyczyć wyłącznie towarów i usług wymienionych w pakietach kartowych (w szczególności paliw samochodowych). Dokonanie transakcji przy użyciu karty paliwowej następuje przez okazanie karty paliwowej i wprowadzenie numeru PIN. Spółka dokonuje zapłaty należności za wszelkie towary i usługi nabyte lub wydane przy użyciu karty paliwowej w oparciu o ceny obowiązujące u operatora w chwili użycia karty. Operatorem jest podmiot prowadzący stację paliw N lub stację paliw A w sieci stacji paliw P a także podmiot prowadzący stację paliw B objętą systemem „R” lub rozliczający transakcje w takim systemie. Operatorem są również podmioty prowadzące punkty poboru opłat na drogach płatnych akceptujące karty paliwowe. Każdej karcie przydzielane są limity zakupów spośród towarów i usług dostępnych na stacjach paliw. Są to tzw. pakiety kartowe. Spółka dokonuje zapłaty należności za wszelkie towary i usługi nabyte lub wydane przy użyciu karty paliwowej w oparciu o ceny obowiązujące u operatora w chwili użycia karty, następnie X udziela C rabatu:

  • w wysokości 6 gr brutto za każdy zakupiony litr paliwa w sieci stacji paliw N;
  • w wysokości 1 gr brutto za każdy zakupiony litr paliwa w sieci stacji paliw A;
  • w wysokości 6 gr brutto za każdy zakupiony litr paliwa w sieci stacji paliw B.

Spółka ma również prawo zgłosić X pisemnie pod rygorem nieważności reklamacje inne niż niezgodność w zestawieniu transakcji.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części, stwierdzonego fakturami wystawianymi przez X dokumentującymi nabycie paliw na stacjach paliw N, A oraz B.

W opinii organu podatkowego X nie ogranicza się wyłącznie do wydania kart Spółce, za pośrednictwem których możliwy jest zakup paliw, ale pełni rolę aktywnego pośrednika, mającego wpływ na warunki, w jakich dokonywane są transakcje. Tym samym, w ramach wskazanego w opisie sprawy schematu współpracy pomiędzy stronami z wykorzystaniem ww. kart paliwowych, będzie dochodziło do sprzedaży towarów przez operatora na rzecz X, a następnie odsprzedaży tych towarów przez na rzecz Spółki. Należy zatem uznać, że transakcje dokonywane pomiędzy X a Spółką w zakresie zakupów towarów (paliw), dokonywanych przy pomocy kart, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. odpłatną dostawę towarów, która w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowana będzie podstawową stawką podatku VAT. W związku z powyższym, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez X dokumentujących nabycie paliw przy wykorzystaniu kart paliwowych, z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w art. 86a ustawy o VAT w zakresie odliczania podatku naliczonego od zakupu paliwa związanego z eksploatacją samochodów.

2.      Opodatkowanie sprzedaży zestawów przekąsek według stawek właściwych dla towarów, składających się na ten zestaw

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.11.2019 r., znak 0115-KDIT1-1.4012.613.2019.2.IK

Wnioskodawca zamierza sprzedawać pakiety produktów spożywczych, które w formie specjalnego zestawu dostarczane będą do biur klientów. Aby skompletować i dostarczyć zestaw Wnioskodawca musi korzystać z produktów objętych różnymi stawkami VAT (np. 5%, 8%, 23%) oraz ponieść koszt dostawy (stawka 23%). Planowana usługa nie będzie miała charakteru gastronomicznego. Wnioskodawca zamierza sprzedawać gotowe produkty, np. batony, chrupki, cukierki zapakowane przez producentów. Klient będzie wybierał pakiet przekąsek za pośrednictwem strony internetowej, a Wnioskodawca pakował towar i wysłał go beż żadnej ingerencji.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy zestaw produktów o różnych stawkach VAT można objąć jedną wspólną stawką VAT w wysokości 23%.

W opinii organu podatkowego sprzedaż zestawów przekąsek należy opodatkować według stawek właściwych dla towarów, składających się na ten zestaw. W przypadku sprzedaży zestawów przekąsek nie mamy bowiem do czynienia ze świadczeniem złożonym, lecz zespołem odrębnych świadczeń (dostaw gotowych, zapakowanych przez producenta towarów), podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach właściwych dla każdego świadczenia odrębnie. Połączenie tych produktów w jeden zestaw, bez zmiany istoty i właściwości tworzących go świadczeń, nie powoduje powstania nowego produktu i nie przesądza o prawie do zastosowania jednej stawki podatku

3.      Prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach zakupu towarów i usług nabywanych i wykorzystywanych do realizacji projektu naukowego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4.11.2019 r., znak 0115-KDIT1-2.4012.548.2019.2.AJ

Od stycznia 2020 r. na Uczelni będzie realizowany  projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ramach Programu LIDER. Celem projektu jest opracowanie prostej oraz przystępnej finansowo metody otrzymywania nośnikowego katalizatora syntezy amoniaku, zawierającego kobalt i molibden, o wysokiej aktywności i stabilności termicznej oraz o rozwiniętej powierzchni właściwej. Planuje się, że katalizator ten powinien poprawić wydajność produkcji amoniaku oraz ekonomiczność tego procesu. W ramach projektu realizowane będą zarówno badania naukowe stosowane jak i prace rozwojowe. Końcowym efektem projektu będzie złożone zgłoszenie patentowe dotyczące metody otrzymywania nośnikowego katalizatora syntezy amoniaku typu kobalt-molibden-azot, w skrócie CoMoN. Następnie po uzyskaniu patentu, katalizator ten będzie mógł zostać wdrożony do praktyki przemysłowej poprzez udzielenie zainteresowanemu podmiotowi przemysłowemu odpowiedniej licencji.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy Uczelni przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach zakupu towarów i usług nabywanych i wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu.

Organ podatkowy uznał, że Uczelni będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, ponieważ jego efekty – jak wynika z treści wniosku – będą wykorzystywane tylko do wykonywania czynności opodatkowanych, pod warunkiem nie wystąpienia przesłanek wykluczających odliczenie podatku naliczonego, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

PROCES LEGISLACYJNY

4.      Nowe pliki JPK od 1.04.2020 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało robocze wersje struktur JPK_VAT, które będą obowiązywać od 1.04.2020 r. Przypominamy, że od tej daty wprowadzone będą pliki JPK zawierające w sobie deklarację oraz ewidencję VAT. Zmiana ta zasadniczo wchodzi w życie 1.04.2020 r., choć dla niektórych podatników przewidziano okres przejściowy do 30.06.2020 r.

Przedstawiono:

  1. JPK​_V7M – nową strukturę JPK​_VAT z deklaracją miesięczną;
  2. JPK_V7K – nową strukturę JPK​_VAT z deklaracją kwartalną.

Obecne wersje struktur uwzględniają ostateczną wersję rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988).

Ze schematami w formie pików .xsd oraz .pdf można się zapoznać pod adresem:

  • https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

5.      Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U. poz. 2105

Rozporządzenie określa wzór deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów objętych tzw. pakietem paliwowym.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2105

12 listopada 2019