10 – 14 lutego | nowości w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.  Brak podatku u źródła od nabycia materiałów szkoleniowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.02.2020 r., znak sygn. 0111-KDIB1-1.4010.555.2019.1.AB

Spółka akcyjna  jest podmiotem działającym w branży informatycznej. Spółka zamierza świadczyć usługi szkoleniowe na zlecenie różnych polskich klientów korporacyjnych. Szkolenia prowadzone będą dla pracowników tych klientów, a szkolenia będą obejmowały tematy dotyczące branży IT. Spółka planuje, że dystrybutorem, czyli sprzedającym materiały szkoleniowe – będą firmy zagraniczne. Szkolenia będą akredytowane przez zagraniczne firmy, które będą narzucać Spółce, jako firmie szkolącej, na podstawie ich akredytacji, program szkolenia i materiały szkoleniowe. Materiały szkoleniowe, będzie dostarczał dystrybutor firmy akredytującej z siedzibą w Niemczech lub w USA. Materiały szkoleniowe nabywane przez Spółkę od zagranicznych dostawców objęte będą ochroną prawami autorskimi. Spółka przewiduje dwa zdarzenia przyszłe. W pierwszym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie tylko pośrednikiem a licencja na używanie egzemplarza materiałów do własnego użytku udzielona będzie bezpośrednio na osobę szkoloną. W drugim przypadku, Spółka, podpisze niewyłączną umowę licencyjną bezpośrednio z dystrybutorem, będącym właścicielem sprzedawanych egzemplarzy materiałów. W takim przypadku Spółka uzyska prawo jedynie do przekazywania ww. materiałów uczestnikom szkoleń w formie elektronicznej bądź do wydrukowania takiej ilości egzemplarzy, jaką zakontraktował i przekazania szkolonym osobom po jednym wydruku. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Spółki i wskazał, że skoro wypłacane przez Spółkę należności z ww. tytułów nie stanowią należności licencyjnych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o PDOP, to Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania podatku u źródła na zasadach przewidzianych w art. 26 przywołanej ustawy. Jak bowiem wskazał organ, zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku wypłacane przez Spółkę należności za materiały nie będą stanowić należności licencyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP. W konsekwencji, na Spółce nie będzie również ciążył obowiązek złożenia informacji IFT-2R, jak również nie będzie obowiązana do posiadania certyfikatu rezydencji kontrahentów zagranicznych.

2. Różnice kursowe stanowią element finansowania dłużnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11.10.2019 r., sygn. akt: III SA/Wa 3075/18

Sąd wskazał, że definicja kosztów finansowania dłużnego zawarta w art. 15c ust. 12 ustawy o PDOP, jest definicją szeroką i dotyczy wszelkiego rodzaju kosztów związanych z uzyskaniem od innych podmiotów środków finansowych.

Z uwagi na fakt, że finansowanie dłużne dotyczy wszelkiego rodzaju kosztów związanych z finansowaniem zewnętrznym, za koszt finansowania dłużnego należy uznać także różnice kursowe, które powstały w związku z pozyskaniem środków finansowych od innych podmiotów. Nie ma przy tym znaczenia, że co do zasady różnice kursowe stanowią osobną, wyodrębnioną kategorię środków finansowych.

PDOF

3. Muzycy z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.02.2020 r., znak 0112-KDIL2-2.4011.97.2019.2.MM

Filharmonia zatrudnia na podstawie umowy o pracę pracowników artystycznych. W skład zespołu artystycznego wchodzą osoby pracujące na następujących stanowiskach: koncertmistrz, pozostali muzycy orkiestrowi. Wszystkie działania muzyków, do wykonania których zobligowani są oni na podstawie umowy o pracę, określone w regulaminie wynagradzania pracowników zmierzają do stworzenia artystycznego wykonania. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników miesięczne wynagrodzenie muzyków składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku za wieloletnią pracę. Muzykom mogą być przyznane: dodatek funkcyjny, specjalny, inne dodatki lub nagrody przewidziane regulaminem. Filharmonia prowadzi ewidencję artystycznych wykonań, która określa liczbę koncertów oraz liczbę godzin prób wykonanych w danym miesiącu przez muzyka. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Filharmonii i wskazał, że Filharmonia, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, kalkulując zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanego muzykom wynagrodzenia, będzie mogła stosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF.

4.  Paliwo uwzględnione w kwocie ryczałtu

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 10.01.2020 r., sygn. akt: I SA/Wr 845/19

Sąd wskazał, że skoro wartość nieodpłatnego świadczenia, uzyskiwanego przez pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych określono w formie miesięcznego ryczałtu kwotowego, uzależnionego wyłącznie od pojemności silnika samochodu (art. 12 ust. 2a ustawy o PDOF), z możliwością jego pomniejszenia z uwagi na niewykorzystywanie samochodu w celach prywatnych przez część miesiąca (art. 12 ust. 2b ustawy o PDOF) oraz z uwagi na wprowadzoną przez pracodawcę częściową odpłatność za pozasłużbowe wykorzystywanie samochodu (art. 12 ust. 2c ustawy o PDOF), to nie można zaaprobować takiej wykładni wymienionych przepisów, która pozwalałaby na podwyższenie wartości nieodpłatnego świadczenia przez dodanie do niego dodatkowych elementów, takich jak koszt paliwa.

Rozpoznając wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych należy mieć również na uwadze, ryczałtowy zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Ryczałt ten obejmuje bowiem wszystkie koszty i wydatki czynione z tytułu korzystania z pojazdu, a więc także koszty paliwa. Uprawnione jest zatem odniesienie tej samej reguły do wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Zdaniem sądu, w zróżnicowaniu wielkości ryczałtu ze względu na pojemność silnika samochodu można także upatrywać celu ustawodawcy, jakim jest dążenie do uwzględnienia rzeczywistej wielkości kosztów eksploatacyjnych, gdyż samochód z silnikiem o większej pojemności z reguły zużywa więcej paliwa, niż samochód z silnikiem o pojemności mniejszej.

Z powyższych względów należało w opinii sądu uznać, że kwota ryczałtu wymieniona w art. 12 ust. 2a ustawy o PDOF obejmuje także koszty paliwa.

5. Stopień zorganizowania prowadzonej działalności, jako przesłanka określająca źródło przychodów z tytułu najmu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 22.10.2019 r., sygn. akt: II FSK 1581/18

Sąd podkreślił, że o zakwalifikowaniu danego przychodu do określonego źródła, nie decyduje zamiar podatnika, a obiektywnie weryfikowalne cechy prowadzonej przez niego działalności przy wykorzystaniu określonych składników majątkowych.

Należy zatem uznać, że decydujące znaczenie dla kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu ma to, czy sposób prowadzenia najmu przez podatnika odpowiada zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o PDOF definicji pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla kwalifikacji tej bez znaczenia pozostaje natomiast przekonanie podatnika oraz wprowadzenie lub niewprowadzenie nieruchomości, stanowiących przedmiot najmu, do ewidencji środków trwałych.

Jeżeli zatem określona działalność polegająca na wynajmie lokali, także mieszkalnych, niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych, wykazuje cechy zarobkowości i ciągłości, a przede wszystkim zorganizowania, świadczy to o prowadzeniu przez podatnika działalności gospodarczej z wykorzystaniem tych składników majątkowych. Jakkolwiek zdaniem sądu, każdy najem prowadzony jest w celu zarobkowym i wykazuje cechę ciągłości, nie każdemu sposobowi wynajmowania lokali, zwłaszcza mieszkalnych, można przypisać także cechę zorganizowania. Jest to więc kryterium różnicujące źródła przychodów.

O zorganizowanym charakterze działalności świadczą natomiast przede wszystkim podejmowane czynności zmierzające do kreowania i uatrakcyjnienia oferty rynkowej, jak przetwarzanie (przebudowa) przedmiotu najmu w celach dostosowania do popytu rynkowego, czy prowadzenie akcji reklamowej w zakresie typowym dla działalności marketingowej.

17 lutego 2020