Dłuższy termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych oraz złożenie TPR | ECDP Group

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o  podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, m.in.  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodatkowe trzy miesiące na sporządzenie dokumentacji Local File

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przedłuża się:

  • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wydłużenie terminu również dla Master File

Termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do lokalnej dokumentacji cen transferowych został wydłużony do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynie termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W praktyce termin ostateczny na dołączenie dokumentacji grupowej przez podmioty, których rok obrotowy (podatkowy) zakończył się 31 grudnia 2020 r. został przesunięty na 31 marca 2022 r.

Przepisy dotyczące przesuwanych terminów wywiązania się z obowiązków dokumentacyjnych, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy, z mocą od dnia 1 lutego 2021 r.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=860

 

15 kwietnia 2021