27 kwietnia – 1 maja | co nowego w VAT? | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Opodatkowanie czynności nabycia wierzytelności od poszkodowanych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.04.2020 r., znak 0112-KDIL3.4012.94.2020.2.LS. Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegająca na odkupie odszkodowań majątkach od osób fizycznych na podstawie umowy cesji wierzytelności. Świadczone usługi polegać będą na odkupie wierzytelności od poszkodowanych, a następnie dochodzenie roszczenia od firm ubezpieczeniowych (na podstawie opinii oraz wyliczeń kalkulacyjnych zewnętrznych firm m.in. rzeczoznawców samochodowych, majątkowych), jak również dochodzenie ww. roszczeń od firm ubezpieczeniowych na drodze sądowej poprzez zewnętrzną kancelarię adwokacką. Symbol PKWiU pod którym będzie prowadzona działalność to 64.99.19.0 Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy wskazane usługi będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania  VAT. Zdaniem organu podatkowego czynność nabycia wierzytelności przez Wnioskodawcę należy uznać za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Mamy tu bowiem do czynienia ze świadczeniem usługi przez nabywcę wymagalnych wierzytelności na rzecz zbywcy wierzytelności polegającą na uwolnieniu sprzedawcy od wykonywania czynności związanych ze ściąganiem długu i ryzyka jego nieściągnięcia. Zbywcy zostaje zaoszczędzone ryzyko i koszty posiadania takich wierzytelności, zostaje on „wyręczony” w czynnościach podejmowanych w celach dochodzenia długu. Zbywca nie musi podejmować żadnych działań zmierzających do zaspokojenia swoich należności od dłużnika. Nabywane wierzytelności są sporne jedynie co do ich wysokości zaś w pozostałym zakresie są bezsporne. Ponadto ww. usługa będzie świadczona odpłatnie, gdyż różnica między ostateczną wartością zakupu wierzytelności a wartością nominalną stanowić będzie dla Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług.

2. Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw towarów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.04.2020 r., znak 0113-KDIPT1-2.4012.188.2020.1.KSI. Wnioskodawca zawiera umowy handlowe, które w zależności od indywidualnych potrzeb klienta, obejmują jednorazową dostawę towarów, jak i sprzedaż, na którą składa się więcej niż jedna dostawa realizowana w okresie kilkumiesięcznym a nawet kilkuletnim. W przypadku umów mających za przedmiot realizację więcej niż jednej dostawy towarów, poza kluczowymi elementami określającymi strony kontraktu, rodzaj towaru czy cenę, umowa taka wskazuje okresy rozliczeniowe, w których następuje dostawa poszczególnych partii towarów oraz terminy płatności za poszczególne okresy rozliczeniowe. Są to okresy (rozliczeniowe) tygodniowe, dekadowe i miesięczne. W ramach poszczególnych okresów rozliczeniowych, Wnioskodawca wysyła klientowi zamówione partie towarów, których dostawy dokumentowane są jedną fakturą obejmującą jeden okres rozliczeniowy określony w treści zawartej umowy. Umowy ramowe określają ilość towarów jaką kontrahent zamawia na cały okres obowiązywania umowy oraz ilość towarów, które mają być przedmiotem dostaw w ramach poszczególnych okresów rozliczeniowych, przy czym możliwe są przypadki dostawy większej lub mniejszej ilości towarów niż określone w treści umowy, co dokumentowane jest każdorazowo odrębnym zleceniem bądź aneksem do umowy. Fakturowanie zrealizowanych dostaw towarów następuje po upływie uzgodnionego przez strony umowy okresu rozliczeniowego. Występują jednakże sporadyczne przypadki, gdy faktura dokumentująca sprzedaż jest wystawiona przed zakończeniem okresu rozliczeniowego (dotyczy to sytuacji kiedy ostatnia dostawa w ramach danego okresu rozliczeniowego miała miejsce jeszcze przed ostatnim dniem tego okresu). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, w którym momencie powstanie obowiązek podatkowy  z tytułu realizowanych dostaw towarów. Zdaniem organu podatkowego skoro dostawy towarów będą realizowane w sposób ciągły w drodze częściowych świadczeń, dla których ustalono tygodniowe, dekadowe lub miesięczne terminy rozliczeń, obowiązek podatkowy z tytułu ww. dostaw towarów będzie powstawał zgodnie z art. 19a ust. 4 w zw. z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, czyli z upływem każdego okresu rozliczeniowego, w którym dostawy te zostały zrealizowane.

3. Zwolnienie od podatku VAT czynności udzielania pożyczek

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.04.2020 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.213.2020.1.ABU. . Spółka zamierza podpisać umowę pożyczki z podmiotem powiązanym, nie będącym wspólnikiem Spółki. Być może, w przyszłości, Spółka podpisze takie umowy z innymi podmiotami powiązanymi, również nie będącymi wspólnikami Spółki. Otrzymana pożyczka będzie wykorzystana w całości na bieżące finansowanie działalności gospodarczej Spółki. Podobnie, pożyczki, które będą w przyszłości otrzymane od pożyczkodawcy i od innych podmiotów powiązanych także będą wykorzystywane do bieżącej działalności Spółki. Spłata pożyczek może następować jednorazowo lub w ratach. Pożyczki udzielone zostaną ze środków pieniężnych stanowiących majątek pożyczkodawców oraz będą miały charakter odpłatny. Umowy będą przewidywać odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości sumy wartości bezwzględnej WIBOR 3M i marży w wysokości 2 punktów procentowych w skali roku. Odsetki będą płatne z dołu, w terminie płatności poszczególnych rat (np. kwartalnie). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy udzielenie pożyczki, przez podmiot powiązany z Wnioskodawcą na rzecz Spółki stanowi odpłatne świadczenie usług, które jest zwolnione z opodatkowania VAT, w świetle art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Organ podatkowy wskazał, że czynność udzielenia na rzecz Wnioskodawcy odpłatnej pożyczki stanowi czynność mieszczącą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatne świadczenie usług. Z uwagi na to, że usługi te mieszczą się w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT jako wymienione wprost w tym przepisie – usługi udzielania pożyczek przez pożyczkodawcę korzystać będą ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie tego przepisu.

PROCES LEGISLACYJNY

4. Nieodpłatne dostawy ze stawką 0% – rozszerzenie kręgu odbiorców

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.04.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – Dz. U. z 2020 r. poz. 736. Rozporządzeniem z 25.03.2020 r. wprowadzono szczególne zapisy dotyczące walki z epidemią COVID-19 w zakresie VAT. Rozporządzenie nowelizujące rozszerza te postanowienia. Rozszerzono krąg podmiotów, dla których można dokonać darowizn środków do walki z epidemią ze stawką VAT 0%. Obecnie mogą to być także: domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej. Stawka 0 % odnosi się do nieodpłatnych dostaw, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, których przedmiotem są m.in. wyroby medyczne oraz środki ochrony (np. maseczki).

5. Stawka 0% do dostaw towarów leczniczych

Stawka 0% obowiązuje dla dostaw dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych  do dnia odwołania  stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Konieczne jest jednak spełnienie szeregu warunków:

  • produkty lecznicze były uprzednio przedmiotem importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem;
  • ich zakup jest finansowany ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego;
  • służą terapii, której przeprowadzenie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stało się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z uwagi na ograniczenia nałożone w wyniku stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto potrzebne jest posiadanie przez dostawcę odpowiednich potwierdzeń od organizacji pożytku publicznego oraz od nabywcy.

5 maja 2020