Tax&Roll | aktualności w podatku akcyzowym | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 05.02.2021 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.219.2020.2.MAZ

Opodatkowanie akcyzą nabywanych wewnątrzwspólnotowo preparatów ciągarskich wykorzystywanych w procesie produkcji, sklasyfikowanych pod kodem CN 3403 99 00

Wnioskodawca na potrzeby prowadzonej działalności (przeciąganie walcówki stalowej i produkcja drutów) dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia preparatów ciągarskich w postaci proszków ciągarskich i emulsji ciągarskich. Nabywane towary klasyfikowane są pod kodem CN 3403 99 00 i są przeznaczone do celów innych niż cele napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Wnioskodawca wskazał, że na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz informacji technicznych, preparaty ciągarskie, które nabywa i zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo w przyszłości, są smarami plastycznymi objętymi pozycją CN 3403 99 00. Wnioskodawca nie prowadzi składu podatkowego.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy nabywane wewnątrzwspólnotowo preparaty ciągarskie (proszki, emulsje, pasty), wykorzystywane w procesie produkcji, sklasyfikowane pod kodem CN 3403 99 00, są wyrobami akcyzowymi, dla których akcyza kształtuje się na poziomie 0 zł.

Zdaniem organu podatkowego preparaty ciągarskie o kodzie CN 3403 99 00, będące smarami plastycznymi, są wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy o podatku akcyzowym, a jednocześnie są wyrobami energetycznymi innymi niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym. Wobec powyższego należy odwołać się do przepisu art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym, który określa stawkę akcyzy na poziomie 0 zł na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Z uwagi na to, że smary plastyczne – będące preparatami ciągarskimi o kodzie CN 3403 99 00, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym ani w przepisach art. 86 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym – są przeznaczone do celów innych niż cele napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, to w przypadku ich wewnątrzwspólnotowego nabycia stawka akcyzy wyniesie 0 zł.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5.02.2021 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.225.2020.1.PJ

Stosowanie Polskiej Normy dla celów podatku akcyzowego

Wnioskodawca jest producentem środków smarnych oraz olejów bazowych klasyfikowanych do poz. CN 2710 19 71-99 oraz innych wyrobów akcyzowych. Jako podmiot prowadzący składy podatkowe, dokonuje wysyłek swoich wyrobów do innych składów podatkowych (zarówno własnych jak i składów podatkowych swoich kontrahentów) z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Ustalanie ilości wyrobu wydawanego ze składu podatkowego odbywa się z użyciem legalizowanych wag.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi zagadnienie, czy w celu ustalenia podstawy opodatkowania wyrobów akcyzowych (olejów smarowych), która powinna być określona w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C gotowego wyrobu, należy stosować współczynnik dla konwersji ciężaru w powietrzu na ciężar w próżni według Polskiej Normy PN-ISO-1:1999 Tablice przeliczeniowe dla przetworów naftowych – Tablice oparte na temperaturze 15°C i 60°F w tabeli 56 stanowiącej załącznik do Polskiej Normy.

Zdaniem organu podatkowego dla celów ustalenia objętości i masy wyrobów energetycznych (wyrobów akcyzowych) dla celów podatku akcyzowego Wnioskodawca może wykorzystywać wynik ważenia wyrobu (otrzymany na podstawie wskazań legalizowanych wag) bez stosowania współczynnika określonego w Polskiej Normie. Zastosowanie Polskich Norm jest obowiązkowe jedynie wtedy, jeśli zostaną one powołane w ustawach lub na mocy odpowiednich rozporządzeń właściwych ministrów. Jeśli zatem w przepisach w zakresie podatku akcyzowego nie odwołano się do Polskiej Normy należy stwierdzić, że jej stosowanie dla celów podatku akcyzowego jest dobrowolne.

PROCES LEGISLACYJNY

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

15 lutego 2021