PODATKI BEZPOŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.     Wydatki z tytułu nabycia prawa do używania znaku towarowego oraz znaku graficznego od podmiotu powiązanego a KUP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.12.2018 r., znak:
0111-KDIB1-2.4010.469.2018.1.DP

Podatnik ponosi wydatki z tytułu opłat licencyjnych na rzecz podmiotu powiązanego. Nabyte prawo do używania własności intelektualnej pozwala podatnikowi na prowadzenie działalności produkcyjno-sprzedażowej. Pomimo, że wydatki te mieszczą się w katalogu kosztów o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, należy uznać je za koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z wytworzeniem/nabyciem produktów. W ocenie organu – przemawia za tym przede wszystkim sposób kalkulacji ww. kosztów, który jest ściśle uzależniony od zrealizowanej przez Spółkę sprzedaży produktów. Z uwagi na objęcie opłaty treścią przepisu art. 15 ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP, podatnik może w całości zaliczyć poniesione z tego tytułu wydatki do kosztów uzyskania przychodów.

2.      Nabyte usługi w zakresie działalności B+R a KUP 

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.12.2018 r., znak:
0111-KDIB1-1.4010.422.2018.1.BS

Podatnik nabywa usługi od podmiotu powiązanego dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, związane z wypracowaniem i dostarczaniem rozwiązań w zakresie rozwoju oraz uprzemysłowienia prowadzonej działalności produkcyjnej, w oparciu o opracowane w ramach grupy rozwiązania techniczne i naukowe. Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem, tego typu usługi nie zostały zawarte w katalogu określonym w art. 15e ustawy o PDOP. Jednocześnie – patrząc przez pryzmat wyjaśnień Ministra Finansów z 23.04.2018 r. – charakter nabywanych usług nie wskazuje na to, że należy uznać je za „świadczenia o podobnym charakterze” do usług z art. 15e. Przesłanką decydującą o tym jest bowiem to, aby elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w ustawie przeważały nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nich niewymienionych. Tym samym, wydatki z tytułu  nabywanych usług w zakresie działalności badawczo-rozwojowej podlegają w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

3.      Nieodpłatne udostępnienie pracownikom oraz zleceniobiorcom noclegu, jako ich przychody

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.12.2018 r., znak:
0115-KDIT3.4011.443.2018.2.PSZ

Firma budowlana wykonuje roboty na terenie całego kraju. Aby ułatwić pracownikom wykonywanie zadań służbowych, spółka wynajmuje nieruchomości w miejscach aktualnie wykonywanych prac budowlanych. Pracownicy korzystają z noclegów nieodpłatnie. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez organ podatkowy, wykonywania tego typu zadań – w miejscu wskazanym przez pracodawcę – nie można utożsamiać ani z podróżą służbową ani z pracą mobilną. W konsekwencji, na pracodawcy nie ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom oraz zleceniobiorcom noclegu.

Jak ocenił organ przez pryzmat wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. K 7/13, świadczenia te zostały poniesione w interesie pracownika oraz zleceniobiorcy. Tym samym, dla pracowników – stanowią przychód ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF, zwolniony do wysokości miesięcznej równowartości kwoty 500 zł na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 tej ustawy. Dla zleceniobiorców (nieprowadzących działalności gospodarczej) tego typu świadczenie stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście. Pracodawca jako płatnik, jest zobowiązany do doliczenia wartości nieopłatnego świadczenia do dochodów pracowników oraz zleceniobiorców, podlegających opodatkowania podatkiem dochodowym.

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wyłączenie bądź odroczenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, który wchodzi w życie z dniem 1.01.2019 r.

Treść Projektu rozporządzenia, przewiduje wprowadzenie zmian, wyłączających bądź odraczających stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, w stosunku to określonych kategorii należności.

I tak art. 26 ust. 2e ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania:

·        w przypadku wypłat należności m.in. z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych oraz przez BGK, na rzecz organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem, i innych wymienionych w treści Projektu,

·        do 31.12.2019 r art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, m.in. w stosunki do należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków
i pasażerów tranzytowych,

·        do dnia 30 czerwca 2019 r., w stosunku do  wypłat należności innych niż określone w pkt 2,

·        do dnia 30 czerwca 2019 r., w stosunku do wypłat należności z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318956/katalog/12555432#12555432

Projekt aktualnie jest procedowany w RCL (opiniowanie).

21 grudnia 2018