PODATKI BEZPOŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      Przeniesienie własności rzeczy w zamian za podatek jako niegenerujące przychodu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.12.2018 r., sygn. akt II FSK 3509/16

W rozstrzygnięciu NSA wskazał, że przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa lub j.s.t. w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków, na zasadach określonych w art. 66 Ordynacji podatkowej nie powoduje u podatnika powstania przychodu na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy o PDOP.

W ocenie NSA przepis art. 14a ustawy o PDOP dotyczy zobowiązań cywilnoprawnych, związanych z działalnością gospodarczą i tylko takie mogły powodować powstanie przychodu podatkowego.
A contrario jakakolwiek forma regulowania podatkowych, a nie cywilnoprawnych zobowiązań przez podatników w postaci datio in solutum nie powoduje u podatnika powstania przychodu.

2.     Zmiana przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji z 2015 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.12.2018 r., sygn. akt II FSK 3493/16

NSA wyjaśnił, że warunkiem zastosowania do odsetek (w tym skapitalizowanych) od pożyczek (kredytów) przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2015 r., konieczne jest faktyczne przekazanie podatnikowi kwot pożyczek (kredytów) przed 1 stycznia 2015 r. Ma to kluczowe znaczenie ponieważ sama umowa pożyczki ma charakter czynności konsensualnej (dochodzi do skutku przez samo porozumienie stron, nie przez wydanie przedmiotu pożyczki).

W związku z powyższym, rozstrzygając zaistniały spór, NSA wskazał, że w przypadku pożyczki faktycznie przekazanej przed dniem 1 stycznia 2015 r., do skapitalizowanych odsetek nie znajdą zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o PDOP w nowym brzmieniu, pomimo zawarcia porozumienia dotyczącego kapitalizacji naliczonych odsetek od pożyczki po dniu 1 stycznia 2015 r.

3.      Wydatki z tytułu nabycia od podmiotu powiązanego wiedzy z zakresu technologii produkcji podlegają w całości zaliczeniu do KUP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.01.2019 r., znak:
0111-KDIB2-1.4010.492.2018.1.AT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.01.2019 r., znak:
0111-KDIB2-1.4010.496.2018.1.BJ

Interpretacje dotyczą płatności dokonywanych przez podatników stanowiących wynagrodzenia podmiotu powiązanego za udostępnienie:

praw własności przemysłowej dotyczących technologii i organizacji produkcji, w szczególności prawa do korzystania z wiedzy dotyczącej produkowanych wyrobów, takich jak technologie i wiedza praktyczna o ich realnym stosowaniu, wiedza o prowadzeniu procesów produkcyjnych i stałym zwiększaniu ich efektywności (know-how);
wiedzy z zakresu technologii produkcji, obejmującej m.in. know-how, rysunki, projekty, wzory przemysłowe, wzorce, procesy, wynalazki, patenty, a także wszelkie prawa własności intelektualnej związane z zaprojektowaniem, rozwojem, inżynierią produktu, walidacją, używaniem, testowaniem, obsługą, wydajnością, produkcją i/lub konserwacją części i systemów do pojazdów wraz ze związanymi z tym usługami lub produktami, a także prawa autorskie majątkowe oraz osobiste w odniesieniu do oprogramowania, inżynierii, badań i innej dokumentacji technologicznej.
Ponoszone wydatki umożliwiają podatnikom prowadzenie działalności produkcyjnej, co więcej – bez pozyskania opisanych wyżej wiedzy i praw, produkcja i dystrybucja towarów byłaby niemożliwa. Opłaty kalkulowane są  w oparciu o wartość sprzedaży towarów przez podatnika w określonej jednostce czasu. Ponadto, są one elementem cenotwórczym, wpływającym na finalną cenę jednostkową oferowanych towarów. Organ interpretacyjny, potwierdził zajmowane dotychczas stanowisko, że tego typu wydatki stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 ustawy o PDOP. Tym samym, w opisanych wyżej okolicznościach sprawy nie podlegają limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o PDOP.

4.      Należności licencyjne w ramach świadczonej kompleksowo usługi IT, powinny być kwalifikowane jako przychody z innych źródeł przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.01.2019 r., znak:
0111-KDIB2-3.4010.390.2018.1.MK

Spółka świadczy na rzecz podmiotów powiązanych w grupie kapitałowej kompleksową usługę wsparcia IT. W ramach świadczenia, zapewnia dostęp do danych narzędzi/sprzętu (kupuje i przekazuje licencje), utrzymuje ich sprawność zapewniając aktualizacje, a także wspomaga w przypadku ewentualnych problemów technicznych, pojawiających się w trakcie użytkowania sprzętu/narzędzi informatycznych. Koszty przekazanej licencji stanowią element składowy wynagrodzenia Spółki z tytułu świadczenia usługi. Organ interpretacyjny uznał, że podatnik nie ma obowiązku kwalifikowania tego typu należności jako przychodów z zysków kapitałowych. W tym przypadku bowiem, zastosowanie ma wyłączenie zawarte w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PDOP. W ocenie organu, przychody z licencji – jako element składowy kompleksowej usługi w obszarze IT – są bezpośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów niezaliczonych do zysków kapitałowych.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.01.2019 r., znak:
0111-KDIB1-1.4010.527.2018.1.MF
Przychody i koszty związane z działalnością zwolnioną w ramach SSE powinny być uwzględniane na potrzeby ustalania limitu o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

Spółka prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, uzyskując dochody zarówno opodatkowane jak i zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP. W ramach prowadzonej działalności podmiot ponosi koszty podlegające limitowaniu na podstawie art. 15e ustawy o PDOP, dotyczące zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej. W związku z tym, podatnik zwrócił się z zapytaniem czy do kalkulacji limitu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP powinien uwzględniać przychody i koszty z działalności. Organ interpretacyjny uznał, że z treści przepisu nie wynika, aby ograniczenie nie miało zastosowania w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność strefową. W konsekwencji, na potrzeby kalkulacji limitu o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy (5% podatkowej EBITDA) – podatnik powinien uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania.

          PDOF

5.    Organizacja wyjazdu integracyjnego dla pracowników ze środków obrotowych przedsiębiorstwa

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.01.2019 r., znak: 0113-KDIPT2-3.4011.571.2018.3.SJ

Pracodawca w celu poprawy efektywności wykonywania zadań przez pracowników planuje organizację 3-dniowego wyjazdu integracyjnego. Organizowany wyjazd będzie miał charakter otwarty i dobrowolny, a pracodawca sfinansuje go w całości ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. Organ interpretacyjny potwierdził zajmowane dotychczas stanowisko zgodnie z którym, udział (dobrowolny) w wyjeździe zorganizowanym przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika. Brak jest bowiem podstaw do uznania, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Nie dochodzi do powstania po stronie pracowników realnego przysporzenia majątkowego. Tym samym, na pracodawcy nie ciążą obowiązki płatnika w związku z organizacją przedsięwzięcia.

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt rozporządzenia z  21.01.2019 r. Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków

Projekt Rozporządzenia przedłuża do 7 lipca 2019 r. termin na złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz wpłatę podatku należnego za miesiące od stycznia do maja 2019 r. Rozporządzenie dotyczy podatników PIT oraz CIT.

Projekt jest na etapie uzgodnień w RCL.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320207/katalog/12564703#12564703

25 stycznia 2019