Tax&Roll | aktualności w podatku od towarów i usług | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 05.03.2021 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.707.2020.1.MW

Opodatkowanie świadczenia złożonego

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Prowadzi działalność handlowo – produkcyjną, zajmuje się sprzedażą krajową, wewnątrzwspólnotową dostawą towarów oraz eksportem. Transport towarów zleca firmie spedycyjnej, a następnie obciąża klientów kosztami tego transportu. Wystawiając faktury dokumentujące sprzedaż w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu zamierza, w osobnej pozycji na fakturze wymieniać towary, a w osobnej wpisywać koszt transportu tych towarów. Całość faktury Wnioskodawca zamierza opodatkowywać stawką VAT 0%, przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 41 i 42 ustawy o podatku od towarów i usług odpowiednio dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu.

Wnioskodawca ma wątpliwości w zakresie wyszczególniania na fakturze w odrębnych pozycjach dostawy towaru i kosztów transportu oraz opodatkowania kosztów transportu w przypadku WDT i eksportu towarów.

Organ podatkowy uznał, że z ekonomicznego punktu widzenia dostawa towarów wraz z transportem nie powinny być dzielone dla celów podatkowych na poszczególne elementy, gdyż tworzą jedną złożoną czynność. Zatem po spełnieniu warunków określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o VAT podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów stawką 0% VAT jest łączna wartość towarów  oraz ich transportu. Skoro przedmiotem sprzedaży jest jedno świadczenie złożone (w postaci dostawy towarów, do wartości którego są wliczone koszty towarzyszące dostawie, tj. koszty transportu), to całość zapłaty należnej z tytułu danego świadczenia złożonego powinna być udokumentowana wystawieniem faktury, w której w części zasadniczej przeznaczonej na wskazanie nazwy towaru lub usługi winna znaleźć się wyłącznie nazwa właściwa dotycząca dostawy danego towaru. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby Wnioskodawca mógł, niezależnie od podania jednolitej pozycji – dostawy towarów umieścić w części informacyjnej faktury albo w dowolnym załączniku do niej dodatkowe informacje skierowane do kontrahenta, np. wyszczególnić elementy składowe danego świadczenia wraz z informacją o wartościach tych elementów. Jednak powyższe nie oznacza, że możliwość zamieszczania na fakturze dodatkowych informacji daje możliwość ujmowania kosztów dodatkowych w osobnej pozycji faktury.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 10.02.2021 r., sygn. I SA/Gl 1184/20

Budowa farmy fotowoltaicznej jako świadczenie kompleksowe

Sąd nie podzielił stanowiska organu wyrażonego w wydanej przez organ interpretacji. Organ uznał, że świadczenie przez skarżącą usług projektowych, wykonania gruntowej drogi wewnętrznej, montażu ogrodzenia terenu instalacji oraz usług naprawczych i serwisowych na rzecz kontrahenta nie stanowią elementu usługi kompleksowej instalacji farmy. Zdaniem sądu, stanowi ono sztuczny podział usługi instalacji urządzenia elektrycznego czy robót związanych z wykonaniem pozostałych robót elektrycznych. Celem umowy jest realizacja farmy fotowoltaicznej pod klucz i w tym celu niezbędne jest wykonanie wszystkich elementów składowych realizacji tego projektu, które wbrew twierdzeniom organu podatkowego stanowią jedna całość merytoryczną i ekonomiczną. Każdy element umowy jest niezbędny dla realizacji instalacji farmy.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A5500926A4

PROCES LEGISLACYJNY

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

15 marca 2021