Projekt zmiany ustawy o podatku akcyzowym: aktualizacja | ECDP Group

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z 5.12.2017 r. Na uwagę zasługują w szczególności: nowe zwolnienie od akcyzy dla tzw. ubytków naturalnych, wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy, usystematyzowanie zasad ustalania stawek akcyzy w przypadku braku spełnienia warunków zastosowania stawki 0 zł.

Pierwszą zmianą, wynikającą z konieczności dostosowania przepisów krajowych do unijnej dyrektywy akcyzowej, jest rozszerzenie (ustanowienie) zwolnienia od akcyzy ubytków przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom. W celu skorzystania z powyższego zwolnienia konieczne będzie udowodnienie naturalnego charakteru ubytku wynikającego z właściwości wyrobów. Co istotne, ww. zwolnienie tzw. ubytków naturalnych, będzie możliwe do zastosowania także w przypadku przekroczenia norm dopuszczalnych ubytków (obecnie zwolnienie od akcyzy ubytków naturalnych obowiązuje wyłącznie w zakresie norm ustalonych przepisami lub decyzjami organów podatkowych).

Kolejną propozycją jest zastąpienie dokumentu dostawy występującego obecnie w formie papierowej elektronicznym dokumentem dostawy (e-DD). Na jego podstawie ma się odbywać przemieszczanie na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. Do obsługi przemieszczenia ww. wyrobów ma zostać wykorzystany System EMCS PL2, który obecnie jest używany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Przemieszczanie wyrobów na podstawie e-DD ma się więc w założeniu odbywać na analogicznych zasadach, jakie obowiązują w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Użytkownikami Systemu będą przede wszystkim podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak projekt zakłada, że użytkownikami (na potrzeby odbioru wyrobów) mogą również zostać podmioty zużywające wyroby zwolnione ze względu na przeznaczenie nieprowadzące działalności gospodarczej oraz finalni nabywcy węglowi zużywający wyroby węglowe. Pragniemy dodatkowo zasygnalizować, że w projekcie zostały wskazane terminy, w których powinno się zakończyć przemieszczenie wyrobów na podstawie e-DD (15 dni od dnia wysłania wyrobów bądź od dnia dopuszczenia wyrobów do obrotu). Wskazać należy, że są to bardzo krótkie terminy, a ich przekroczenie będzie wiązać się z brakiem możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy lub stawki zerowej, a w rezultacie, z obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego.

Projekt wprowadza także nowe wymogi zastosowania stawki zerowej (w wyszczególnionych przypadkach) dla wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, używanych do celów innych niż opałowe lub napędowe, tj. przesłanie do Systemu raportu odbioru i zachowanie ww. terminu zakończenia przemieszczenia wyrobów na podstawie e-DD. W projekcie przewidziano, że w przypadku niespełnienia wymogów formalnych stosowania zerowej stawki akcyzy, najwyższa stawka akcyzy (1822,00 zł/1000 litrów, a dla gazów 14,72 zł/GJ) będzie stosowana wyłącznie, gdy podmiot zużywający wyroby nie udowodni, że zostały one zużyte do celów uprawniających do zastosowania stawki 0 zł. Jeżeli zaś nie zostaną spełnione warunki formalne stosowania zerowej stawki akcyzy i będzie możliwe udowodnienie, że dany wyrób nie został zużyty do celów napędowych ani opałowych, to wówczas właściwa będzie niższa stawka akcyzy wynosząca 1196,00 zł/1000 litrów (dla gazów 11,04 zł/GJ).

Projekt przewiduje, że większość nowych regulacji weszłaby w życie 1.06.2018 r., przy czym elektroniczne dokumenty dostawy (e-DD) miałyby zastosowanie dla wyrobów węglowych dopiero od 1.01.2019 r.

Treść projektu jest dostępna na stronach RCL pod tym linkiem.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z departamentu podatków pośrednich.

 

10 stycznia 2018