Tax&Roll – podatkowy przegląd tygodnia – akcyza | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1.      Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (nr UD 557)

Projekt ustawy przewiduje m.in. następujące zmiany:

1)     możliwości zmiany decyzji w sprawie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) oraz określenie nowych przypadków, w których WIA traci ważność.

2)     możliwość nadania decyzjom nieostatecznym wydanym przez  naczelnika urzędu skarbowego w sprawach o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego rygoru natychmiastowej wykonalności:

a)      cofnięcie zezwolenia na prowadzenia działalności akcyzowej w przypadku stwierdzenia przez uprawniony organ naruszenia warunków, których spełnienie stanowiło podstawę dla udzielenia;

b)     prawomocność decyzji nieostatecznej dot. cofnięcia zezwolenia;

c)      nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, gdy:

  • podmiot nie spełnia warunku wymaganego przy wydawaniu zezwolenia w zakresie niekaralności osób kierujących działalnością tego podmiotu,
  • kwota zaległości w zapłacie podatku akcyzowego lub opłaty paliwowej przekracza wysokość kwoty zabezpieczenia akcyzowego podmiotu posiadającego zezwolenie,
  • dalsze prowadzenie działalności może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego.

3)     wprowadzenie rozwiązania zwiększającego kontrolę faktycznego wykorzystania alkoholu etylowego skażonego krajowymi środkami skażającymi, dla celów uprawniających stosowanie zwolnienia od akcyzy (rejestracja podmiotów nabywających wyroby zawierające alkohol etylowy o mocy powyżej 50% objętości):

a)      obowiązek prowadzenia przez sprzedawców rejestru nabywców alkoholu etylowego o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażonego (bez względu na kod CN):

  • mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium, lub
  • mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub
  • alkoholem izopropylowym

– w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub jednorazowej łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów.

4)     obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej (od 1.01.2020 r. w przypadku dużych przedsiębiorców, od 1.01.2021 r. w przypadku małych i średnich przedsiębiorców oraz od 1.01.2022 r. w przypadku mikroprzedsiębiorców).

5)     obowiązek składania deklaracji akcyzowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1.01.2020 r. (Nie dotyczy deklaracji podatkowych i uproszczonych składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej).

6)     zmiana regulacji dotyczącej przechowywania do celów kontroli przez podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy, danych z rejestru podmiotów odbierających te wyroby przez 5 lat.

7)     zwolnienie z importu napojów alkoholowych w ramach ustalonych norm dla podróżnego będącego członkiem załogi środków transportu, wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, w ramach wykonywanej pracy.

8)     uznanie bunkierek (rodzaj barek), służących dla przemieszczania paliwa żeglugowego do podmiotów zużywających za część składu podatkowego:

a)      wprowadzenie nowego przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu paliw żeglugowych ze składu podatkowego do bunkierki, która jest częścią tego składu podatkowego (z zastosowaniem Systemu EMCS);

b)     dla wyrobów akcyzowych z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy będzie następować z dniem wypłynięcia bunkierki poza obszary morskie RP;

c)      wyłączenie możliwości magazynowania paliw żeglugowych o różnym statusie podatkowym w jednym zbiorniku bunkierki;

d)     wymogi dot. bunkierki są tożsame z wymogami określonymi dla miejsca, w którym prowadzony jest skład podatkowy z wyjątkiem wymogu dot. lokalizacji składu podatkowego (zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego skutkuje koniecznością uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego).

9)     ograniczenie katalogu danych osobowych podawanych przez sprzedawcę wyrobów węglowych w sporządzanej liście finalnych nabywców węglowych uprawnionych do odbioru deputatu węglowego oraz przez finalnego nabywcę węglowego w oświadczeniu o przeznaczeniu nabytych wyrobów węglowych do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

10)  zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych oraz w hodowli ryb, w sposób ułatwiający pozyskiwanie danych o wysokości realizowanych zwolnień od akcyzy w zakresie niniejszego zwolnienia (pomoc de minimis).

11)  Wprowadzenie w przypadku samochodów osobowych opodatkowania akcyzy nowej czynności, tj. dokonania w pojeździe samochodowym zarejestrowanym w kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód osobowy oraz nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju w przypadku, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli np. podatkowej nie ustalono, że podatek akcyzowy został zapłacony w należnej wysokości, oraz wprowadzenie obowiązku uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Projekt ustawy został opublikowany 17.09.2019 r. oraz znajduje się na etapie opiniowania.

Obecnie planuje się, że ustawa ma co do zasady wejść w życie 1.01.2020 r.

2.      Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (nr 1007)

Projekt rozporządzenia określa wzór:

1.      formularza głównego deklaracji AKC-4/AKC-4zo;

2.      formularza szczegółowego o podatku akcyzowym od samochodów osobowych – AKC-4/E;

3.      formularza szczegółowego o podatku akcyzowym od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów – AKC-4/K;

Projekt rozporządzenia został opublikowany w dniu 16.09.2019 r. oraz znajduje się na etapie opiniowania.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1.11.2019 r.

3.      Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (nr 1005)

Zgodnie z projektem, termin na przedłożenie dokumentów w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy, do którego wprowadzane są wyroby akcyzowe, następuje najpóźniej wraz z dokonaniem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Projekt rozporządzenia został opublikowany 12.09.2019 r., projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1.11. 2019 r.

4.      Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (1010)

Celem zmiany rozporządzenia jest wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90 oraz dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, analogicznego jak dla innych olejów smarowych.

Projekt rozporządzenia został opublikowany 12.09.2019 r., oraz znajduje się na etapie opiniowania.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu 1.11.2019 r.

23 września 2019