17 – 21 sierpnia | nowości w podatku akcyzowym | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Brak zwolnienia od akcyzy nabywanego wewnątrzwspólnotowo alkoholu etylowego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.08.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.97.2020.1.MAZ.Brak zwolnienia od akcyzy nabywanego wewnątrzwspólnotowo alkoholu etylowego skażonego środkami dopuszczonymi przez państwo członkowskie jego pochodzenia.Wnioskodawca rozważa w szczególności nabywanie w Niemczech skażonego alkoholu etylowego. Alkohol etylowy będzie skażany zgodnie z przepisami obowiązującymi w Niemczech, nie będzie przeznaczony do spożycia przez ludzi oraz będzie przedmiotem legalnego obrotu handlowego w państwie jego pochodzenia. Nabywany alkohol skażony nie będzie składnikiem innego produktu/półproduktu, nie będzie zawierał innych domieszek, substancji. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać tak skażony alkohol do produkcji środków dezynfekujących w płynie, tj. wyrobów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość co do zwolnienia od akcyzy nabywanego przez Wnioskodawcę wewnątrzwspólnotowo alkoholu etylowego, skażonego środkami dopuszczonymi przez państwo członkowskie jego pochodzenia. Organ podatkowy nabywany wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę alkohol etylowy skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia tego alkoholu etylowego, który nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi i który zostanie wykorzystany przez Wnioskodawcę do wytworzenia produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, nie będzie korzystał ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. W analizowanym przypadku przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego nie będzie bowiem produkt zawierający alkohol etylowy, ale sam alkohol. Zgodnie z ww. przepisem zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu. Wnioskodawca mógłby skorzystać ze zwolnienia od akcyzy dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, alkoholu etylowego skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia tego alkoholu etylowego, a następnie dodatkowo skażając ten alkohol zgodnie z polskimi przepisami. Tak dodatkowo skażony alkohol etylowy, wykorzystany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, mógłby korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, przy spełnieniu pozostałych warunków formalnych.

24 sierpnia 2020