3 – 7 lutego | wiadomości | VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Stawka 8% VAT dla nauki pływania dla dzieci i dorosłych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.02.2020 r., znak 0112-KDIL1-2.4012.615.2019.2.PM

Gmina w ramach swych działalności statutowej prowadzi za pośrednictwem samorządowego zakładu budżetowego między innym indywidualne i grupowe zajęcia nauki pływania dla dzieci i dorosłych. Lekcja na pływalni dla danego dziecka lub osoby dorosłej jest usługą kompleksową i obejmuje: wejście na obiekt, usługę instruktora pływania, korzystanie z pomocy edukacyjnych, np. deski, maty, makarony do nauki pływania. Obecnie do przedmiotowych usług w postaci – kursów indywidualnych/grupowych zajęć nauki pływania dla dzieci oraz – kursów indywidualnych/grupowych zajęć nauki pływania dla dorosłych Gmina stosuje stawkę podstawową VAT, która w dniu składania wniosku wynosi 23%.
W związku z powyższym Gmina powzięła wątpliwość czy świadcząc usługi nauki pływania dla dzieci i dorosłych, można zastosować stawkę VAT, w wysokości 8% zgodnie z ich kwalifikacją w PKWiU symbol 93.11.10.0
Zdaniem organu podatkowego świadczone przez Gminę usługi nauki pływania w postaci kursów indywidualnych/grupowych lekcji pływania dla dzieci i dorosłych, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0, podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

2. Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego w związku z eksploatacją samochodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.02.2020 r., znak 0114-KDIP4.4012.743.2019.2.RMA

W czasie delegacji służbowych pracownicy Spółki pobierają samochody służbowe bezpośrednio po zakończeniu pracy w danym dniu. Jest to moment rozpoczęcia podróży służbowej. Następnie pracownicy udają się do swojego miejsca zamieszkania, gdzie nocują. Następnego dnia pracownicy kontynuują podróż służbową z miejsca zamieszkania do miejscowości docelowej. Zdarza się również, że gdy pracownicy późno kończą podróż służbową, wówczas jadą bezpośrednio do miejsca zamieszkania, natomiast następnego dnia kontynuują podróż służbową do siedziby spółki i zdają samochód służbowy. Od chwili odebrania samochodu do momentu jego zwrotu pracownicy nie mogą korzystać z pojazdu do celów prywatnych, do czego obligują ich wewnętrzne regulacje zakładowe. Spółka kontroluje zakaz wykorzystania pojazdu do celów prywatnych przede wszystkim poprzez weryfikację pokonywanych przez pojazd kilometrów i porównanie tych danych z informacjami deklarowanymi przez kierujących w ewidencji prowadzonej dla pojazdu. Dodatkowo porównywane będą dane z systemu obsługi kart flotowych do tankowania paliwa, ponieważ każdorazowo tankujący pojazd ma obowiązek podania stanu licznika na moment tankowania pojazdu, co wynika z zasad korzystania z paliwowych kart flotowych, za pomocą których Spółka nabywa paliwo do samochodów. Spółka wykorzystuje przedmiotowe samochody wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz prowadzi ewidencję pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT. Spółka złożyła również do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację VAT-26 wykazując w niej samochody będące przedmiotem wniosku.
W związku powyższym powstała wątpliwość czy Spółka będzie mogła odliczyć w pełnej wysokości podatek od towarów i usług naliczony od paliwa, opłat leasingowych i materiałów eksploatacyjnych dla ww. samochodów służbowych.
Zdaniem organu podatkowego sposób wykorzystania i wprowadzony przez Spółkę sposób kontrolowania nie będzie w wystarczający sposób potwierdzać, że samochody osobowe użytkowane przez delegowanych pracowników wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania (przez rozpoczęciem i po zakończeniu podróży służbowej) co do zasady pozwala pracownikowi na potencjalne wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. W żaden sposób nie zmieniają tego wprowadzone wewnętrzne regulacje zakładowe. Kontrola danych z systemu kart flotowych potwierdza jedynie informacje w momencie tankowania pojazdu, brak natomiast weryfikacji tego, co dzieje się z pojazdem między tymi zdarzeniami, a więc w dniach przed i po zakończeniu podróży służbowej. Zatem samochody osobowe użytkowane przez delegowanych pracowników nie będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika i tym samym Spółka stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT nie będzie mieć prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupu paliwa, opłat leasingowych i materiałów eksploatacyjnych z nimi związanych.

3. Czy mam obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym dojdzie do połączenia podmiotów?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.02.2020 r., znak 0113-KDIPT1-1.4012.797.2019.1.RG

Wnioskodawca planuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych połączyć się z inną spółką. Połączenie spółek nastąpi poprzez inkorporację, tj. majątek Wnioskodawcy zostanie przejęty przez inną spółkę (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Zarówno Wnioskodawca jak i spółka przejmująca są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.
W związku powyższym powstała wątpliwość czy Wnioskodawca jako spółka przejęta będzie zobligowana do złożenia deklaracji za miesiąc, w którym dojdzie do połączenia podmiotów.
Zdaniem organu podatkowego od dnia połączenia spółka przejmująca odpowiadać będzie za wykonanie praw i obowiązków spółki przejmowanej, w tym także w zakresie składania deklaracji VAT za tę spółkę, a dotyczącego okresu rozliczeniowego sprzed dnia połączenia. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym dojdzie do połączenia podmiotów, bowiem obowiązek ten będzie ciążył na spółce przejmującej.

 PROCES LEGISLACYJNY

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 207
Przelew na rachunek spoza białej listy
Formularz ZAW-NR – zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek sprzedawcy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w rejestrze podmiotów VAT (tzw. białej liście) będzie można składać w terminie 7 dni (obecnie są to 3 dni). W zakresie podatku VAT, złożenie zawiadomienia powoduje, że na dokonującym przelew nie ciążą negatywne konsekwencje w postaci solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe sprzedawcy.
Paragon elektroniczny
W przypadku kas online zostanie w prowadzona możliwość wystawiania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej – za zgodą nabywcy i w sposób z nim uzgodniony.
Projekt został skierowany do Sejmu 5.02.2020 r. Zmiany w podatku VAT mają wejść w życie 1.04.2020 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 208
Dostawy wewnątrzwspólnotowe
W odniesieniu do podatku VAT, nowelizacja realizuje pakiet tzw. quick fixes w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych:
1. wprowadzenie nowej procedury magazynu typu call-off stock,
2. pewne zmiany w zakresie stawki 0% przy WDT,
3. modyfikacje niektórych dostaw łańcuchowych.
Założenia zmian zostały przedstawione w Podatkowych Przeglądach nr 40, 56 i 66.
Projekt został skierowany do Sejmu 5.02.2020 r. Zmiany w podatku VAT mają wejść w życie 1.04.2020 r.

10 lutego 2020