Elektroniczne fakturowanie w zakresie zamówień publicznych – założenia do projektu ustawy | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że trwają prace nad wdrożeniem regulacji dotyczących elektronicznego fakturowania w sferze zamówień publicznych. Główną przyczyną prac legislacyjnych w tym zakresie jest konieczność implementacji Dyrektywy 2014/55/UE r. Dyrektywa ta ma na celu upowszechnienie stosowania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych lub wprowadzanie obowiązku stosowania takich faktur. Unijny prawodawca zobowiązał przy tym państwa członkowskie do wykonania przepisów ww. dyrektywy najpóźniej 27.11.2018 r.

Na chwilę obecną opublikowano jedynie projekt założeń do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (dostępne przez: https://www.mr.gov.pl/media/34727/Zalozenia_do_ustawy_e-faktura_5092016.pdf). Zgodnie z planami, zakres przedmiotowy planowanej ustawy będzie dotyczył następujących kwestii:

  • możliwości wystawiania oraz wysyłania i odbierania drogą elektroniczną, zarówno przez wykonawców, jak i zamawiających, dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164); oraz dokumentów związanych z realizacją umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r., poz. 113),
  • możliwości wystawiania i wysyłania przez wykonawców oraz obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu wspomnianej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Projektowane regulacje będą uwzględniały zmiany w polskim porządku prawnym, związane z implementacją dyrektywy 2014/23/UE, dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE.
  • zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania) służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych.

A zatem, zamawiający (w tym również jednostki sektora finansów publicznych, takie jak uczelnie publiczne) będą zobowiązani do przyjmowania faktur elektronicznych dot. zamówień publicznych. Faktury te mają zostać ustrukturyzowane, tj. będą musiały one spełniać określone standardy pozwalające na ich automatyczne przesyłanie i przetwarzanie za pomocą systemów komputerowych – zgodnie ze wzorem zalecanym przez Komisję Europejską (wzór taki ma zostać opublikowany w najbliższym czasie).

Docelowo, ustawa ma wejść w życie 26.01.2018 r. Zgodnie z założeniami, zamawiający (w tym uczelnie publiczne) zostaną objęci regulacjami ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (czyli obowiązkiem odbierania ustrukturyzowanych e-faktur) od 26.11.2018 r. Wykonawcy zamówień publicznych zostaną natomiast zobligowani do wystawiania ww. faktur elektronicznych od 1.11.2020 r.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępie prac legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.

29 czerwca 2017