Podatek od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od czynności cywilnoprawnych
(17 – 21 czerwca 2019)

1.      Zbiorcze deklaracje PCC

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych – Dz.U. poz. 1069

Rozporządzenie określa wzór zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Ma to ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków podatkowych w zakresie deklarowania i zapłaty podatku, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia biurokratycznych obowiązków.

Rozporządzanie jest konsekwencją zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2244).

Zbiorcze deklaracje będą składane za dany miesiąc. Rozliczanie PCC w zbiorczej deklaracji jest opcją, z której mogą skorzystać podatnicy, którzy dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich. Podatek ze zbiorczej deklaracji będzie wpłacany w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

24 czerwca 2019