PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.11.2018 r., znak: 0112-KDIL2-1.4012.462.2018.4.MK

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wynajem lokali przeznaczonych dla pracowników

Firma zatrudnia pracowników będących obywatelami Ukrainy, Mołdawii oraz Rosji. Ze względu na dużą odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a faktycznym miejscem świadczenia usług pracy, firma planuje wynająć lokal mieszkalny – celem zapewnienia podstawowych warunków lokalowych dla przyjeżdżających pracowników. Pomieszczenia wynajmowane miałyby być wyposażone w powierzchnie kuchenne, sanitarne i noclegowe. Wynajmującym byłaby osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wynajmu, zobowiązana wystawić fakturę w comiesięcznym okresie rozliczeniowym, będąca płatnikiem podatku VAT, odprowadzająca podatek należny w stawce 23% VAT. W związku z powyższym przedsiębiorca powziął wątpliwości odnośnie możliwości pomniejszenia podatku należnego VAT o podatek VAT naliczony, pochodzący z faktur z usługi najmu lokalu.

Organ podatkowy uznał, że wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na wynajem lokali mieszkalnych związane są w sposób bezpośredni z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT (za takie uznano nieodpłatne udostępnienie lokalu mieszkalnych pracownikom), co oznacza, że nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od przedmiotowych wydatków, ponieważ nie będą one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 05.12.2018 r., znak: 0115-KDIT1-1.4012.815.2018.1.RH

Stawka podatku dla usług tworzenia projektów urbanistycznych

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznego projektowania i świadczy kompleksowe usługi wykonania projektów wraz z przeniesieniem praw autorskich do projektu na rzecz nabywcy, a wykonywane przez niego projekty stanowią utwór w rozumienie ustawy o prawie autorskim. W związku z zawarciem umów, które obejmują wykonanie dokumentacji projektowej zarówno na budowę, jak i przebudowę dróg, chodników oraz skrzyżowań uznał on, że może zastosować stawkę VAT 8 % do wykonywanych usług polegających na tworzeniu projektów urbanistycznych na budowę oraz przebudowę dróg, chodników oraz skrzyżowań, wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do projektu na nabywcę.

Organ podatkowy przyznał rację podatnikowi wskazując jednocześnie, że z uwagi na nierozerwalność powyższych czynności, tj. sprzedaży projektu oraz autorskich praw majątkowych, czynność ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.12.2018 r., znak: 0115-KDIT1-2.4012.760.2018.1.RS

Miejsce opodatkowania usług świadczonych  na rzecz niemieckiego kontrahenta

W opinii Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku świadczonych przez podatnika na rzecz kontrahenta niemieckiego (nie posiadającego siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski) usług koordynowania sprawności przebiegu prac montażowych urządzeń nie stanowiących części składowej nieruchomości, wykonywanych przez podmioty trzecie, należy uznać, że usługi te powinny zostać opodatkowane w kraju siedziby kontrahenta niemieckiego. W związku z tym podatnik powinien wystawić fakturę dokumentującą wykonanie usługi z adnotacją „odwrotne obciążenie” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk nr 2862)

Szczegóły Ustawy zostały przedstawione w PPT nr 7.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F959F36FFD9F0370C1258313006E4C8C

2. Projekt z 30.11.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (numer z wykazu: UD456)

Zniesienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Projekt przewiduje zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie wzorem dokumentu elektronicznego, umieszczonym na ePUAP, wspólnym dla deklaracji VAT (która zastąpi obecne deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencji VAT, która będzie wysyłana razem z deklaracją VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie się więc składał z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej. Podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający w sobie deklarację oraz ewidencję VAT.

Zniesienie informacji VAT-27

Deklaracja VAT-27 (informacja podsumowująca w obrocie krajowym) zostanie „wchłonięta” przez JPK_VAT, co oznacza, że dane znajdujące się obecnie w tej deklaracji zostaną uwzględnione w nowym JPK_VAT.

Kara pieniężna za błędy w ewidencji

Projekt wprowadza regulacje dotyczące nakładania na podatników kar pieniężnych za złożenie ewidencji (będącej częścią nowego JPK-VAT) zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym – 500 zł za każdą nieprawidłowość. Przed nałożeniem kary naczelnik urzędu skarbowego będzie jednakże wzywał podatnika do przesłania korekty ewidencji. Jeżeli podatnik złoży w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania korektę ewidencji, w której poprawi/wyeliminuje błędy, wówczas uniknie kary pieniężnej.

Centralny Rejestr Faktur

Wprowadzony zostanie Centralny Rejestr Faktur, prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rejestr będzie zawierał dane z przesłanych przez podatników ewidencji oraz z wykazów prowadzonych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie udostępniał dane z Rejestru organom podatkowym.

Rozliczanie podatku należnego z tytułu importu w deklaracji

Projekt wprowadza także ułatwienia w procedurze uproszczonej rozliczania importu w deklaracji podatkowej:

1. Dokumenty potrzebne do stosowania tej procedury będą składane do jednego naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika.

2. Zniesiony zostanie obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego i naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku w deklaracji podatkowej o rezygnacji z rozliczania podatku w tej procedurze.

3.  Zniesiony będzie obowiązek przedstawienia organowi celnemu w terminie 4 miesięcy potwierdzenia rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej.

Ponadto przewidziano, że w przypadku gdy podatnik, pomimo skorzystania z ułatwienia dotyczącego rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, nie rozliczył tego podatku w całości lub w części w danym okresie rozliczeniowym straci prawo do rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej na okres 12 miesięcy począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym nie rozliczył podatku. Utrata prawa dotyczy sytuacji, gdy nierozliczona kwota podatku w okresie rozliczeniowym przekroczy 10% całej kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów, którą powinien rozliczyć w deklaracji

Korzystanie z ulgi na złe długi

Korzystanie przez wierzyciela z tzw. ulgi na złe długi nie będzie wymagało zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o składanej korekcie. Informacja na temat korzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi wobec konkretnych faktur będzie wynikała już z samej struktury nowego pliku JPK_VAT.

Obowiązek informacyjny dla podatników stosujących kasy rejestrujące

Zgodnie z projektem, podatnicy prowadzący sprzedaż przy zastosowaniu kas będą musieli informować nabywców o obowiązkach sprzedawcy dotyczących wystawienia i wydania paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży. Zdaniem Ministerstwa, ma to służyć upowszechnieniu wiedzy, że paragon fiskalny (lub faktura) musi zostać wręczony przy dokonywaniu każdych zakupów, bez względu na przedmiot i kwotę zakupu, co pozwoli na skuteczniejszą walkę z „szarą strefą”. Projekt nie zawiera konkretnych wskazań odnośnie tego, w jaki sposób ma wyglądać informowanie nabywców.

Projekt nowelizacji znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Ma wejść w życie z dniem
1.07.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318705

7 grudnia 2018