Uwaga: ustawa o przeciwdziałaniu wyłudzeniom skarbowym w Senacie | ECDP Group

29 listopada do Senatu trafił projekt ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Projekt ten zakłada zmiany m.in. w ustawie o VAT.

Zgodnie z nowymi przepisami naczelnik urzędu skarbowego nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bądź wykreśli z rejestru VAT podatnika wcześniej zarejestrowanego (bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu) w razie uzyskania informacji, że dany podmiot może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi (w rozumieniu art. 119 zg pkt 9 Ordynacji podatkowej).

Przy czym naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przywrócić zarejestrowanie wykreślonego z rejestru podmiotu jako podatnika VAT czynnego (bez konieczności składania przez ten podmiot zgłoszenia rejestracyjnego), jeżeli podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem, o którym mowa wyżej, albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru.

Dodatkowo, w świetle znowelizowanej ustawy o VAT, Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził elektroniczne wykazy podmiotów dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów i Rozwoju. Wykazy będą obejmować:

  • podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji, albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT z uwagi na uzyskanie informacji o prowadzeniu przez te podmioty działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi (w rozumieniu 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej), a także
  • tych, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Analizowana ustawa przewiduje również nałożenie na banki (oraz SKOK-i) obowiązku przekazywania Szefowi KAS informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto do Ordynacji podatkowej dodany zostanie Dział IIIB nakładający na sektor bankowy (szczególnie na izbę rozliczeniową) szereg obowiązków, które mają służyć przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Z uwagi na to, że projekt ww. ustawy jest wciąż przedmiotem prac legislacyjnych w Senacie, możliwe są jednak zmiany w jego treści (dostępne przez:  http://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,425.html). Poinformujemy Państwa o ewentualnych zmianach, jeśli w projekcie zostaną wprowadzone poprawki oraz ostatecznym uchwaleniu ustawy.

 

 

8 grudnia 2017