Split payment – podzielone płatności VAT | ECDP Group

Zespół ECDDP informuje, że Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad zmianą przepisów wprowadzającą tzw. metodę podzielonej płatności dla podatników VAT (ang. split payment). W związku z powyższym przedstawiony został projekt ustawy z dnia 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. projektu, celem wprowadzenia metody podzielonej płatności jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług. Mechanizm podzielonej płatności ma wpłynąć na poprawę ściągalności podatku VAT.

Istota split payment polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę będzie dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, będzie płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dostawca będzie miał ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.

Proponowane w projekcie rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Proponowane przepisy zawierają system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzje o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W szczególności w przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności nie będą miały zastosowania regulacje związane ze stosowaniem dodatkowych sankcji przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług oraz nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności solidarnej.

W celu umożliwienia wszystkim podatnikom nabywającym towary lub usługi dokonywania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podatnika VAT. Rachunki VAT mają być obsługiwane nieodpłatnie.

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas środkami należącymi do podatnika. Projekt nie zakłada, żeby organy podatkowe miały dostęp do tych rachunków, czy też żeby mogły samodzielnie dokonywać operacji finansowych na tych rachunkach. Jednakże, podatnicy będą mieliby bardzo ograniczone możliwości użycia środków zgromadzonych na rachunku VAT. Z rachunku VAT podatnik będzie mógł wyłącznie dokonywać przelewu na inny rachunek VAT oraz będzie mógł opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego. 

U wielu podatników będzie dochodziło do odkładania się środków finansowych na rachunku VAT. Projekt przewiduje w takich sytuacjach prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachunek bankowy tego podatnika prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Uwolnienie środków finansowych w ten sposób byłoby dokonywane wyłącznie na wniosek podatnika.

Powyższe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ECDDP monitoruje prace na przedstawioną zmianą. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępie i szczegółach prac nad ww. projektem.

23 maja 2017