Zaktualizowany wzór interaktywnego formularza TPR – C opublikowany | ECDP Group

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowany wzór informacji o cenach transferowych w zakresie PDOP – [TPR – C(2)], przekazywanej przez podmioty powiązane:

 1. zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem dokumentacyjnym,
 2. realizujące transakcje kontrolowane podlegające zwolnieniu z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o PDOP (tzw. „transakcje krajowe”).

Przekazanie formularza TPR – C Szefowi KAS jest nowym obowiązkiem sprawozdawczym, który w 2020 roku podatnicy będą wypełniać po raz pierwszy. Informacja o cenach transferowych stanowi nowoczesną formę raportowania cen transferowych w formie elektronicznej, w oparciu o schemat XML. Przyjęta forma ma zapewnić podatnikom realizację obowiązku sprawozdawczego w sposób prosty i przyjazny, zapewniając jednocześnie wysoką efektywność typowania podatników do kontroli w obszarze cen transferowych. TPR – C pozwala z jednej strony na łatwiejszą identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka zaniżenia dochodu w obszarze cen transferowych i efektywniejsze wykorzystanie zasobów organów podatkowych, a z drugiej strony – ogranicza obciążenia administracyjne podatników, u których nie występują nieprawidłowości, poprzez mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia u takich podatników kontroli w obszarze cen transferowych lub wystąpienia z żądaniem przedstawienia dokumentacji cen transferowych.

Ustawowy termin na złożenie TPR – C upływa dziewięć miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, co oznacza, że podatnicy, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, są zobowiązani do przekazania formularza za 2019 rok, do 30 września 2020 roku. Informacja o cenach transferowych zastępuje dotychczas składane uproszczone sprawozdanie CIT – TP, które charakteryzowało się znacznie mniejszą szczegółowością w porównaniu do wprowadzonego formularza TPR – C . Informacja o cenach transferowych zawiera bowiem następujące elementy:

 • wskazanie celu złożenia informacji o cenach transferowych (złożenie / korekta informacji) oraz okresu, za jaki jest składana,
 • dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych i podmiotu, dla którego jest składana informacja,
 • ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych,
 • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
 • informacje dotyczące metod i cen transferowych,
 • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Terminowe i rzetelne wywiązanie się z niniejszego obowiązku sprawozdawczego jest o tyle istotne, że z tytułu niezłożenia, złożenia po terminie lub poświadczenie nieprawdy w formularzu TPR – C, osoby działające w imieniu podatnika mogą zostać obciążone karą grzywny do wysokości 720 stawek dziennych.

Zaktualizowany wzór formularza TPR – C(2) w stosunku do testowej formy uwzględnia dodatkowo:

 • możliwość fakultatywnego dodania pola tekstowego (do 3500 znaków), umożliwiającego przekazanie dodatkowych wyjaśnień przez podmiot składający informację;
 • umożliwienie wykazania korekty cen transferowych, niezależnie od typu (kodu) transakcji kontrolowanej;
 • wyodrębnienie w przypadku podatników zawierających wyłącznie transakcje zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego – transakcji pożyczkowych, korzystających z uproszczenia typu safe harbour.

Zakłada się, że formularz TPR – C, wraz z upływem czasu, będzie podlegać pewnym modyfikacjom i dostosowywać się do zmieniających warunków biznesowych, oczekiwań podatników, jak również ewoluujących potrzeb organów administracji skarbowej w zakresie zbieranych informacji.

Pobierz formularz TPR – C 

Lekturze polecamy również rekomendacje Forum Cen Transferowych dotyczące interaktywnego formularza informacji o cenach transferowych z dnia 3 grudnia 2019 roku.

30 kwietnia 2020