Ceny transferowe – rekomendowany poziom oprocentowania pożyczek, kredytów i obligacji już znany | ECDP Group

W obwieszczeniu w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 21 grudnia 2018 roku (poz. 1286) Minister Finansów wskazał rodzaj bazowej stopy procentowej właściwej z uwagi na walutę pożyczki oraz rynkową marżę maksymalną dla pożyczkobiorcy i minimalną dla pożyczkodawcy.

Zgodnie z jego treścią, rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek:

  • w złotych – stanowi WIBOR 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w złotych o trzymiesięcznym okresie zapadalności na polskim rynku międzybankowym,
  • w dolarach amerykańskich – stanowi LIBOR USD 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w dolarach amerykańskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie,
  • w euro – stanowi EURIBOR 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w euro o trzymiesięcznym okresie zapadalności na europejskim rynku międzybankowym,
  • we frankach szwajcarskich – stanowi LIBOR CHF 3M, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie,
  • w funtach brytyjskich – stanowi LIBOR GBP trzymiesięczny, będący referencyjną wysokością oprocentowania kredytów w funtach brytyjskich o trzymiesięcznym okresie zapadalności na rynku międzybankowym w Londynie.

Z kolei marża – określona ww. obwieszczeniem – wynosi 2 punkty procentowe, lub też stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wartości 2 punktów procentowych w przypadku, gdy wartość bazowej stopy procentowej określonej powyżej jest mniejsza od zera.

Implementacja rekomendacji wykonawczej, przy uwzględnieniu niżej wskazanych założeń ustawowych, skutkuje uznaniem warunków transakcji kontrolowanej za zgodną z zasadą ceny rynkowej „the arm’s lenght principle” i odstąpieniem organu podatkowego od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania takiej pożyczki.

Muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

  • oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;
  • nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii;
  • pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;
  • w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty;
  • pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

W przypadku transakcji kontrolowanych spełniających kryteria wyżej skazane, lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności.

Przepisy niniejsze znajdują zastosowanie odpowiednio do transakcji kredytu i emisji obligacji.

 

10 stycznia 2019