PODATKI POŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Zakupy usług noclegowych a odliczenie VAT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.09.2018r., znak: 0115-KDIT1-1.4012.508.2018.1.MN

Podatnikowi nabywającemu usługi noclegowe opodatkowane stawką VAT 8%, które są następnie odsprzedawane na rzecz innych podatników VAT nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług noclegowych. Usługi te mieszczą się bowiem w zakresie usług wskazanych w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku.

2. Cash pooling a świadczenie usług

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.09.2018r., znak: 0112-KDIL1-3.4012.471.2018.1.AP

Organ uznał, że działania podejmowane przez polskich uczestników systemu cash poolingu stanowić będą jedynie czynności pomocnicze, konieczne dla efektywnego i prawidłowego wykonywania przez inny podmiot kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową członków grupy kapitałowej, w związku z tym nie będą stanowiły odpłatnego świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, lecz jedynie będą stanowiły elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego świadczenia usługi cash poolingu. Tym samym, w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wskazał ponadto, że kwoty odsetek uregulowanych przez polskich uczestników systemu cash poolingu oraz ewentualne kwoty wynagrodzenia wypłacane agentowi (mającemu siedzibę w Holandii) z tytułu świadczonych usług, podlegają opodatkowaniu VAT i powinny zostać rozpoznane przez nich jako import usług.

Umowa „cash poolingu” jest formą efektywnego zarządzania środkami finansowymi, stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób. Sprowadza się ona do koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów na wspólnym rachunku grupy i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali. Pozwala to na kompensowanie przejściowych nadwyżek, wykazywanych przez jedne z podmiotów, z przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych podmiotów. Dzięki temu dochodzi do minimalizowania kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy, poprzez kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych grupy. Zarządzający systemem w ramach umowy zapewnia dla wszystkich uczestników systemu środki finansowe na pokrycie sald ujemnych, a w przypadku wystąpienia sald dodatnich na rachunkach uczestników to na jego rachunek trafiają środki finansowe.

3. Zwolnienie z VAT sprzedaży budynków w trybie egzekucji komorniczej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.09.2018 r., znak: 0115-KDIT1-3.4012.466.2018.1.JC

Sprzedaż budynków w trybie egzekucji komorniczej dokonywana po pierwszym zasiedleniu, gdy od pierwszego zasiedlenia upłynęły co najmniej 2 lata, a dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków i ich części składowych będzie korzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

21 września 2018