PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.11.2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.214.2018.1.MS

Odchylenia w stosunku do uzgodnionych ilości węgla

Podmiot prowadzący działalność jako pośredniczący podmiot węglowy (PPW), dokonujący sprzedaży na terytorium kraju węgla kamiennego klasyfikowanego w pozycji CN 2701, zawierając z finalnymi nabywcami węglowymi umowy ramowe stosował postanowienia umowne, w myśl których ilości dostarczanego węgla uzgodnione w danej umowie mogą podlegać wahaniom w granicach ustalonej tolerancji (przykładowo wynoszącej do +/ – 10% wskazanej w umowie ilości węgla). Tym samym umowy przewidują możliwość pewnych odchyleń w stosunku do uzgodnionych ilości węgla, co wynika przede wszystkim ze specyfiki tego wyrobu. Mając na uwadze te postanowienia PPW wprowadził w treści umowy oświadczenia nabywcy, że „(i) całość nabytego na podstawie tej umowy węgla zostanie przeznaczona do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy (ii) posiada on status FNW.” Wobec powyższego PPW zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, czy opisane oświadczenie może zostać uznane za oświadczenie, o którym mowa w art. 31a ust. 3e w zw. z art. 31a ust. 3 pkt 1 i ust. 3c ustawy o podatku akcyzowym. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko PPW i przyznał, że przedmiotowe oświadczenia spełniają wymagania ustawowe.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.11.2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.211.2018.1.MK

Domniemane oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele zwolnione z podatku

Podatnik będący pośredniczącym podmiotem węglowym (PPW) złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie oświadczeń dotyczących przeznaczenia wyrobów węglowych do celów uprawniających do zwolnienie z akcyzy.
W treści wniosku PPW wskazał, że niektórzy nabywcy, będący finalnymi nabywcami węglowymi (FNW), węgla kamiennego klasyfikowanego w pozycji CN 2701, otrzymują drogą elektroniczną faktury dokumentujące sprzedaż przedmiotowego węgla. Do faktur dołączone zostaną oświadczenia, o których mowa w art. 31a ust. 3d ustawy o podatku akcyzowym. PPW planuje wprowadzić system potwierdzenia otrzymania faktury i oświadczenia polegający na wystawianiu elektronicznego awizo w przypadku braku odbioru e-mail z fakturą zawierającą oświadczenie o wykorzystaniu wyrobów węglowych na cele podlegające zwolnieniu od podatku akcyzowego. Po upływie określonego czasu od otrzymania elektronicznego awizo oraz braku informacji zwrotnej o niezaakceptowaniu treści oświadczenia zawartego w fakturze, PPW planował uznać dokument za zaakceptowany przez kontrahenta.

Wobec powyższego podmiot zwrócił się do organu podatkowego o potwierdzenie, czy brak zwrotnej odpowiedzi od nabywcy wyrobów węglowych oraz wygenerowanie elektronicznego awizo może zostać uznany za skuteczne złożenie przez FNW oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele zwolnione z podatku. W ocenie Organu wystawiona w ww. sposób elektroniczna faktura zawierająca oświadczenie, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy nie będzie spełniać ustawowych wymagań w zakresie potwierdzania oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych w zwolnieniu wyrobów węglowych. Organ uznał, że czytelny podpis składającego oświadczenie powinien składać się z ciągu liter (znaków graficznych) tworzących co najmniej nazwisko, umożliwiające identyfikację autora. Natomiast przepisy ustawy nie przewidują przyjęcia domniemanego złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele objęte zwolnieniem od podatku.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie podatku akcyzowego

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównym celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Na podstawie tej ustawy, z zakresie podatku akcyzowego zrezygnowano m.in. z obowiązku składania oświadczenia przekazywanego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną wykorzystywaną do celów redukcji chemicznej lub w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych lub mineralogicznych. W efekcie składanie do naczelnika urzędu skarbowego co miesiąc (w różnych terminach) dwóch dokumentów tj. oświadczenia oraz deklaracji dla podatku akcyzowego zostanie ograniczone do konieczności złożenia wyłącznie deklaracji dla podatku akcyzowego. Dane zawarte w oświadczeniu będą wykazywane przez podmiot w deklaracji podatkowej AKC-4/H lub AKC-EN, do której złożenia podatnik jest zobligowany na podstawie odrębnych przepisów. W konsekwencji koniecznym stało się wprowadzenie stosownych zmian w załącznikach nr 8 oraz nr 16 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. poz. 273).

22.11.2018 r. – konsultacje publiczne.

Planowana data wejścia w życie: 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318254/katalog/12551530#12551530

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Konieczność dostosowania rozporządzenia do bieżących zmian w prawie

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego został opracowany w związku z koniecznością dostosowania treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1748), do regulacji prawnych:

1. ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137), w zakresie wprowadzenia opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich;

2. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1697), w zakresie objęcia przemieszczania wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, na terytorium kraju, systemem teleinformatycznym (System), tak jak obecnie w przypadku wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Na mocy tych zmian nastąpiło zastąpienie dokumentu dostawy, który do tej pory funkcjonował w wersji papierowej, elektronicznym dokumentem e-DD oraz dokumentem zastępującym e-DD. W związku z powyższym, przedmiotowy projekt rozporządzenia, co do zasady, przewiduje obecnie obowiązujące regulacje prawne rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, z uwzględnieniem zmian wynikających z dostosowania treści przepisów tego rozporządzenia do zmian wprowadzonych wskazanymi powyżej nowelami ustawy o podatku akcyzowym.

21.11.2018 r. – konsultacje publiczne.

Planowana data wejścia w życie: 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318211/katalog/12551258#12551258

3. Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Konieczność uchylenia dotychczas obowiązującego rozporządzenia i wydania nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

W związku z nowymi rozwiązaniami wprowadzanymi ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne zachodzi pośrednia zmiana przepisów upoważniających do wydania projektowanego rozporządzenia. Stanowi to przesłankę do uchylenia dotychczas obowiązującego rozporządzenia i wydania nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych. Projektowana regulacja powiela sporą część dotychczasowych rozwiązań prawnych, zmieniając lub dostosowując jedynie te, które utraciły rację bytu z uwagi na wprowadzenie elektronicznej obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

21.11.2018 r. – konsultacje publiczne.

Planowana data wejścia w życie: 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318203/katalog/12550898#12550898  

4. Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Nowe wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Potrzeba wydania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego wynika z konieczności dostosowania wzorów formularzy stosowanych w sprawach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego do zmian ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz.1629). Nowe regulacje dotyczą działania przedsiębiorstwa w spadku oraz szczególnych sytuacji, w których dopuszczalne jest wykonywanie działalności przez osoby wskazane w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Wobec powyższego, nowe brzmienie otrzymają załączniki do projektowanego rozporządzenia, tj. wzór:

1) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

19.11.2018 r. – uzgodnienia.

Planowana data wejścia w życie: 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317650/katalog/12545252#12545252  

5. Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy

Przekazanie znaków akcyzy następcom prawnym i podmiotom przekształconym oraz następcom prawnym zmarłego przedsiębiorcy i przedsiębiorstwu w spadku

Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy sporządzone zostało w związku z koniecznością dostosowania jego treści do przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039, 1356, 1629 i 1697) zmienianej na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629).

Celem przedmiotowego projektu jest taka konstrukcja przepisów, która umożliwi przekazanie znaków akcyzy, jak dotąd, następcom prawnym i podmiotom przekształconym, a ponadto:

1) jednemu z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy, który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z decyzji oraz zezwoleń akcyzowych, o których mowa w art. 20a ust. 4 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, na zasadach, o których mowa w art. 84e tej ustawy;

2) przedsiębiorstwu w spadku przez osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, dokonujące czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy, w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.

16.11.2018 r. – skierowanie do podpisu ministra.

Planowana data wejścia w życie: 25.11.2018 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317652/katalog/12545377#12545377  

6. Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Przedłuża się obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Na podstawie ww. projektu przedłuża się obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie do dnia 30 czerwca 2020 r., co zapewni adresatom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej regulacji, np. na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz przygotowanie się do oznaczania ww. wyrobów znakami akcyzy; należy bowiem wskazać, iż powyższe wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy (podobnie jak wszystkie wyroby akcyzowe opodatkowane taką stawką) nie podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, ewidencjonowania, produkcji w składzie podatkowym oraz składania zabezpieczenia.

Wprowadza się również nowy termin spełnienia obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, wyprodukowanych na terytorium kraju, nabywanych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych, przed dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającej opodatkowanie tych wyrobów, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.; powyższa zmiana jest konsekwencją przedłużenia obowiązywania stawki zerowej.

20.11.2019 r.  – Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

Planowana data wejścia w życie: 31.12.2018 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3015  

23 listopada 2018