22 – 26 czerwca | aktualności w akcyzie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Opodatkowanie i wykazanie w deklaracji sprzedaży gazu LNG

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.06.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.75.2020.1.PK. Wnioskodawca prowadzi swoją działalność na podstawie koncesji, wydanej na okres 15 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2025 roku. Koncesja obejmuje działalność polegającą na obrocie paliwami gazowymi na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terytorium Polski. Model biznesowy Wnioskodawcy wykorzystywany w ramach jego działalności polega na dostawach gazu LNG z systemu dostawców do systemów odbiorców końcowych z wykorzystaniem cystern kriogenicznych przystosowanych do transportu gazu LNG.
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego ww. sprzedaż gazu LNG podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i obowiązkowi składania deklaracji. Organ podatkowy uznał, że skoro Wnioskodawca sprzedaje wyroby gazowe w postaci gazu LNG finalnym nabywcą końcowym, w związku z powyższym winien on opodatkować tą sprzedaż podatkiem akcyzowym oraz wykazać ją w deklaracji podatkowej.

PROCES LEGISLACYJNY

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2427 oraz z 2020 r. poz. 291):

  • § 3b otrzymuje brzmienie:
    „§ 3b. Zwalnia się do dnia 30 kwietnia 2021 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 31 grudnia 2020 r.”;
  • po § 3b dodaje się § 3c w brzmieniu:
    „§ 3c. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2020 r. z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał po dniu 30 czerwca 2020 r.”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Dziennik Ustaw

29 czerwca 2020