11 – 15 listopada | aktualności w akcyzie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Określenie właściwej stawki akcyzy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.11.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.209.2019.1.PJ

Spółka prowadzi podstawową działalność w zakresie obrotu energią elektryczną m.in. dla podmiotów będących nabywcami końcowymi na terytorium kraju. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o koncesję udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Umowy zawierane pomiędzy Spółką a nabywcami końcowymi przewidują, że sprzedaż energii elektrycznej następuje w danych okresach rozliczeniowych, które nie są dłuższe niż 12 miesięcy.

W związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej (obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r.), wprowadzającej zmianę stawki akcyzy na energię elektryczną z dotychczasowej stawki w wysokości 20 zł za megawatogodzinę (MWh) na nową stawkę w wysokości 5 zł za megawatogodzinę (MWh) i brakiem przepisów przejściowych Spółka powzięła wątpliwość jaką stawkę akcyzy należy stosować przy sprzedaży energii elektrycznej.

Wedle organu podatkowego do obliczenia kwoty akcyzy należnej z tytułu sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będzie miała zastosowanie stawka podatku obowiązująca w momencie powstania obowiązku podatkowego, który powinien zostać ustalony na moment wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Równocześnie wobec braku w ustawie zmieniającej przepisów przejściowych regulujących sposób rozliczania akcyzy od energii elektrycznej, w przypadku gdy okres rozliczeniowy energii elektrycznej obejmuje zarówno okres obowiązywania stawki akcyzy w wysokości 20 zł za MWh, jak i okres obowiązywania stawki akcyzy w nowej obniżonej wysokości 5 zł za MWh, należy przyjąć, że jeżeli okres rozliczeniowy energii elektrycznej rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej stawkę akcyzy na 5 zł za MWh i obejmuje również okres obowiązywania nowej stawki akcyzy, należna akcyza z tytułu sprzedaży energii elektrycznej powinna być rozliczona za odpowiedni okres obowiązywania właściwej stawki akcyzy. Natomiast w przypadku braku możliwości określenia ilości energii elektrycznej wydanej w okresie obowiązywania odpowiedniej stawki akcyzy, należałoby jej ilość ustalić proporcjonalnie do okresu obowiązywania danej stawki akcyzy w stosunku do okresu rozliczeniowego.

18 listopada 2019

Powiązane specjalizacje: