Podatki bezpośrednie | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatków bezpośrednich
(15 – 19 kwietnia 2019)

1.      Których wydatków poniesionych w ramach działalności B+R nie można uznać za koszty kwalifikowane?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.04.2019 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.143.2019.1.BM

Spółka prowadzi działalność badawczo – rozwojową, nakierowaną w głównej mierze na wytworzenie innowacyjnych mechanizmów lub poprawę już wykorzystywanych technologii.  Ponadto, część prac spółki nakierowanych jest na pozyskanie nowej wiedzy poprzez wykonywanie analiz technologicznych, prowadzenie eksperymentów w środowisku laboratoryjnym, projektowanie i koncepcyjne opracowywanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Spółka zamierza nabywać ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne od jednostek naukowych/instytucji niemających siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto, w celu realizacji działalności B+R spółka będzie odpłatnie wynajmować aparaturę i pomieszczenia badawcze. Organ interpretacyjny uznał, że nabycie wskazanych usług i ekspertyz od jednostki naukowej nieposiadającej siedziby na terytorium kraju, nie uprawnia do uznania poniesionych wydatków za koszty kwalifikowane, w świetle art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOP. Co więcej, zdaniem organu, kosztami kwalifikowanymi nie będą również wydatki spółki poniesione na wynajem pomieszczeń. Jak stwierdził organ, literalna wykładnia art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy o PDOP wskazuje, że kosztem mogą być wyłącznie wydatki z tytułu odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej. Tym samym, najem pomieszczeń, choćby przeznaczonych do przeprowadzenia badań/testów na aparaturze, nie spełnia tego warunku.

2.      Czy wydatek z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy z kontrahentem można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.04.2019 r., znak 0114-KDIP2-3.4010.19.2019.4.SP

Spółka wraz z kontrahentem planują podpisanie porozumienia, na mocy którego, dojdzie do rozwiązania za wynagrodzeniem uprzednio zawartej pomiędzy stronami umowy. Jak wskazała spółka, wynagrodzenie nie stanowi odszkodowania – o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP – nie może być też uznane za karę umowną. Wcześniejsze rozwiązanie umowy związane jest                                    z okolicznościami, na które spółka nie miała wpływu – m.in. zmiany regulacji prawnych. Zawarcie porozumienia umożliwi spółce uniknięcie negatywnych skutków dalszego obowiązywania umowy. Wydatek spółki, stanowiący wynagrodzenie kontrahenta za zerwanie umowy, należy uznać za koszt podatkowy, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP. Jak przewiduje spółka, jego poniesienie pozwoli na uniknięcie przyszłych kosztów, a w konsekwencji zabezpieczy kondycję finansową spółki oraz źródło jej przychodów z działalności operacyjnej. Organ uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

3.      Czy usługi pośrednictwa sprzedaży podlegają limitowaniu, zgodnie z art. 15e ustawy o PDOP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.04.2019 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.4.2019.2.JK

Spółka nabywa od podmiotu powiązanego usługi pośrednictwa w sprzedaży. Pośrednicy handlowi odpowiedzialni są za działania sprzedażowe, polegające na wyszukiwaniu i nawiązywaniu kontraktów handlowych. Do ich zadań należy w szczególności uczestniczenie w przetargach globalnych organizowanych cyklicznie, negocjowanie warunków sprzedaży oraz zawieranie kontraktów handlowych. Wynagrodzenie za wskazaną usługę jest kalkulowane jako procent wartości kwot wynikających z faktur, wystawionych przez spółkę na rzecz kontrahentów w danym miesiącu,  z tytułu zrealizowanej sprzedaży. Organ interpretacyjny uznał, że nabywane przez spółkę usługi posiadają cechy charakterystyczne dla świadczeń objętych ograniczeniem wynikającym z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Cechy te przeważają nad elementami charakterystycznymi dla innych świadczeń. Ponadto organ wskazał, że tego typu usługi, polegające w szczególności na wyszukiwaniu i nawiązywaniu kontaktów z nowymi klientami, negocjowaniu warunków sprzedaży oraz zawieraniu kontraktów handlowych, wsparciu w realizacji kontraktów oraz obsłudze administracyjnej dostaw są usługami o podobnym charakterze do usług doradczych, usług reklamowych oraz usług badania rynku. W konsekwencji,
w odniesieniu do wydatków z tego tytułu, zastosowanie ma ograniczenie w możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych o którym mowa w art. 15e ustawy o PDOP.

4.      Zasady obliczania limitu wysokości nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, która może być przez podatnika ujęta w kosztach uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.04.2019 r., znak 0111-KDIB2-3.4010.90.2019.1.LG

Organ interpretacyjny potwierdził zajmowane dotychczas stanowisko, zgodnie z którym, limitu o którym mowa w art. 15c ust. 1 ustawy o PDOP nie należy interpretować jako sumy kwoty 3.000.000 zł oraz 30% wskaźnika EBITDA. Jak wskazano, jeżeli kwota obliczonej przez podatnika nadwyżki nie przekracza progu 3.000.000 zł (w roku podatkowym) – całość stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu. Natomiast w przypadku, gdy kwota nadwyżki przekroczy w roku podatkowym wskazany próg – należy wyłączyć z kosztów podatkowych tę jej część, która przekracza 30% wartości podatkowej EBITDA. Jeżeli zatem przykładowo 30% EBITDA odpowiada kwocie 4.500.000 zł, to każde przekroczenie wartości nadwyżki kosztów finansowania ponad tę kwotę powoduje obowiązek wyłączenia wartości odpowiadającej temu przekroczeniu z kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli zaś 30% EBITDA jest niższe niż 3.000.000 zł, to ewentualna nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nad odpowiadającymi rodzajowo tym kosztom przychodami – do wysokości 3.000.000 zł – podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

5.      Czy wydatki na poczęstunek podczas spotkań o charakterze szkoleniowo-organizacyjnym uznajemy jako koszty uzyskania przychodów?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.04.2019 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.72.2019.1.NL

Podatnik cyklicznie organizuje spotkania dla swoich pracowników etatowych, zleceniobiorców oraz podwykonawców świadczących usługi w ramach prac projektowych. Podczas spotkań pracownicy prowadzą szkolenia wewnętrzne. W trakcie ich trwania, spółka zapewnia poczęstunek dla jego uczestników. Organ podatkowy zgodził się ze spółką, że zakup poczęstunków podczas wewnętrznych spotkań o charakterze szkoleniowo-organizacyjnym dla wspomnianych na wstępie osób, może stanowić koszt uzyskania przychodu. Jak wskazał organ, tego rodzaju wydatki stanowią ciężar ekonomiczny dla spółki, są związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, a co najważniejsze, przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów. Co więcej, nie są także wydatkami wymienionymi w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP (m.in. kosztami reprezentacji). Zapewnienie skromnych przekąsek podczas szkoleń – w ocenie organu – jest  wyrazem  dbałości o wskazane wyżej osoby, a także chęcią polepszenia warunków wykonywania pracy, co pozytywnie wpływa na integrację zespołu, nastrój i w dalszej perspektywie może przyczyniać się do efektywniejszego wykorzystania czasu pracy, a w konsekwencji przełożyć się na uzyskiwane przez spółkę przychody.

PROCES LEGISLACYJNY

6.     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Projekt zakłada przedłużenie do 31.10.2019 r. terminu do:

  1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8),
  2. wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku – dla podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31.12.2018 r. i zakończył przed 01.07.2019 r.

Projekt jest obecnie w fazie konsultacji publicznych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321560

19 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: