PODATKI BEZPOŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18.12.2018 r., sygn. akt: I SA/Po 763/18

Usługi doradcze między podmiotami powiązanymi jako wyłączone z kosztów podatkowych

Przedmiotem skargi była interpretacja, w której organ podatkowy stwierdził m.in., że usługi nadzoru i obsługi inwestycji budowlanych, w tym zapewnienie w związku z prowadzonymi inwestycjami budowlanymi udziału osób:

– pełniących funkcję kierowników budów oraz ich asystentów, odpowiedzialnych jako dział inwestycji za: pozyskiwanie do współpracy podmiotów gospodarczych, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług oraz wykonywanie robót budowlanych (podwykonawców);
– podejmowanie negocjacji w przedmiocie ustalania wstępnych warunków umów z podwykonawcami na świadczenie usług oraz wykonywanie robót budowlanych;
– pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestycyjnego nad realizacją inwestycji budowlanych w trakcie całego procesu inwestycyjnego, obejmującego wszystkie czynności wynikające z przepisów prawa,
– świadczone w ramach Grupy Kapitałowej stanowią usługi, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP i będą podlegały ograniczeniu w zaliczeniu do koszów uzyskania przychodów, o jakim mowa w powyższym przepisie.

W wydanym wyroku, WSA stwierdził, że rolą organu wydającego interpretację indywidualną było ustalenie, czy powyższe usługi stanowią usługi doradcze w rozumieniu art. 15e ust. 1 PDOP, przy czym oceniając charakter tych czynności, powinno się także brać pod uwagę, cel gospodarczy świadczenia, które ma być podobne do świadczenia wymienionego wprost w tym przepisie. Sąd zwrócił ponadto uwagę, że w art. 15e ust. 1 PDOP nie ma odniesienia do klasyfikacji statystycznej PKWiU. Stąd, odwołanie się organu przy wykładni pojęcia „świadczenie usług o podobnym charakterze” jedynie do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( PKWiU) jest w ocenie Sądu nieuzasadnione.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.12.2018 r., znak: 0114-KDIP2-2.4010.547.2018.1.AG

Nabywane od podmiotu powiązanego usługi doradcze w zakresie produkcji, nie stanowią kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 ustawy o PDOP

Spółka nabywa od podmiotu powiązanego usługi doradcze w zakresie przygotowania do produkcji, planowania procesów produkcyjnych, organizacji i zarządzania zakupami towarów i usług od dostawców, a także organizacji i zarządzania gwarancjami, ubezpieczeniami, odpowiedzialnością wobec klientów, dostawców i innych podmiotów.

Organ interpretacyjny uznał, że nabywane przez podatnika usługi mają charakter pomocniczy w stosunku do prowadzonej działalności produkcyjnej. Świadczenia te nie mają bezpośredniego wpływu na cenę wytwarzanych produktów, nie są także niezbędne do ich wytworzenia. Tym samym, w odniesieniu do wydatków na ich nabycie, nie znajdzie zastosowania przepis art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP, a w konsekwencji będą one objęte ograniczeniem wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.12.2018 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.521.2018.1.MO; Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.12.2018 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.539.2018.1.JG

Wynagrodzenie z tytułu udostępniania technologii oraz opłaty licencyjne na rzecz podmiotu powiązanego nie podlegają limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o PDOP

Organ interpretacyjny uznał, że wydatki z tytułu nabywania licencji pozwalającej na używanie znaku towarowego, a także wypłata wynagrodzenia za udostępnianie  wiedzy z zakresu technologii produkcji na rzecz podmiotu powiązanego – stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP. Ich poniesienie determinuje bowiem możliwość prowadzenia działalności produkcyjnej przez Spółkę, a wartość nabywanego świadczenia wpływa bezpośrednio na koszt wytwarzanego produktu. Wspomniane wydatki podatnika są inkorporowane w koszcie wytworzenia produktu i mają wpływ na jego rentowność.

Tym samym, podatnikowi przysługuje prawo do zaliczenia w całości wartości nabywanych usług do kosztów uzyskania przychodów, nie podlegają one bowiem limitowaniu w świetle art. 15e ustawy o PDOP.

4. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.12.2018 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.440.2018.1.NL; Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.12.2018 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.489.2018.1.NL

Usługi wsparcia sprzedaży objęte ograniczeniem wynikającym z art. 15e ustawy o PDOP

Podatnik nabywa usługi od agentów (podmiotów powiązanych) prowadzących działalność na lokalnych rynkach. Usługi te, określone jako wsparcie sprzedaży produktów oferowanych przez podatnika obejmują m.in. pozyskiwanie nowych klientów oraz utrzymywanie relacji z obecnymi nabywcami produktów. Ponadto, do zadań agentów należy też prowadzenie badań w zakresie skuteczności dotychczasowej polityki sprzedaży, a także opracowywanie oraz wdrażanie programów marketingowych wspierających sprzedaż. Wynagrodzenie należne agentom kalkulowane jest standardowo jako prowizja agencyjna.

W opinii organu, usługi świadczone przez agentów noszą cechy charakterystyczne dla usług reklamowych, usług badania rynku oraz usług doradczych. Tym samym – w kontekście specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika – nabywane usługi stanowią pod względem cech charakterystycznych usługi podobne do usług wymienionych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. W konsekwencji, ponoszone przez podatnika wydatki na rzecz podmiotów powiązanych (agentów) podlegają limitowaniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Co więcej – w ocenie organu – dla konieczności stosowania ograniczenia bez znaczenia pozostaje sposób kalkulacji wynagrodzenia agentów.

Jednocześnie organ stwierdził, że wydatki spółki na rzecz agentów (prowizja agencyjna) nie stanowią kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem produktów – w przedmiotowej sytuacji regulacja wynikająca z art. 15e ust. 11 ustawy o PDOP nie ma więc zastosowania.

5. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.12.2018 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.526.2018.1.DP

Zasada alokacji kosztów z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej w celu nabycia udziałów (akcji)

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej planuje zaciągnąć pożyczkę, która zostanie przeznaczona na zakup udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych. W związku z tym, zwrócił się z zapytaniem, czy koszty podatkowe (pośrednie) z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu powinien alokować pomiędzy poszczególne źródła przychodów za pomocą klucza przychodowego. Organ interpretacyjny wskazał, że przychody z udziałów/akcji (wskazując w przykładzie ich zbycie) zaliczane są do przychodów z zysków kapitałowych, a zatem wszystkie wydatki (koszty bezpośrednie i pośrednie) związane z nabyciem udziałów/akcji powinny być przypisane do źródła przychodów jakim są zyski kapitałowe.

Podsumowując – w ocenie organu – koszty związane z odsetkami od pożyczki (kredytu) na zakup udziałów w spółkach powinny być rozpoznawane wyłącznie jako koszty pośrednie poniesione ze źródła jakim są zyski kapitałowe, a tym samym nie jest poprawne ich alokowanie wg klucza przychodowego w ramach poszczególnych źródeł przychodów.

6. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.12.2018 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.479.2018.1.BK

Przychody i koszty uzyskane w ramach działalności objętej zwolnieniem na terenie SSE powinny być uwzględniane przy kalkulacji limitu o którym mowa w art. 15e ustawy o PDOP

Spółka uzyskuje dochody zarówno opodatkowane jak i zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP. Stanowisko zajęte przez organ wskazuje, że ograniczenie w zaliczeniu określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ustawy o PDOP ma również zastosowanie do ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie SSE (dochody zwolnione z opodatkowania). Jak stwierdził organ, z treści art. 15e ustawy o PDOP nie wynika, aby ograniczenie nie miało zastosowania wobec prowadzonej przez podatnika działalności strefowej.

Tym samym, przy kalkulacji limitu o którym mowa w art. 15e ustawy  PDOP – tj. nadwyżki sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek – Spółka powinna uwzględniać przychody i koszty działalności zwolnionej z opodatkowania.

PDOF

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.12.2018 r., znak: 0113-KDIPT2-1.4011.481.2018.6.MM

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną dla wspólnika opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych

W stanie faktycznym opisano sytuację w której dochodzi do przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę kapitałową. Wspólnik spółki przekształcanej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W wyniku przekształcenia nominalna wartość jednostkowa akcji lub suma akcji objętych przez Wspólnika w spółce akcyjnej będzie wyższa niż wartość jednostkowa udziałów lub suma wartości nominalnej udziałów posiadanych w spółce przekształcanej. Tym samym kapitał zakładowy spółki akcyjnej będzie wyższy, niż kapitał spółki z .o.o.

Organ interpretacyjny uznał, że w wyniku podjętych działań – zwiększenie kapitału zakładowego podmiotu – po stronie Wspólnika powstanie przychód z kapitałów pieniężnych o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o PDOF. Wnioskodawca uzyska bowiem faktyczne przysporzenie będące różnicą między nominalną wartością jednostkową akcji lub sumą akcji objętych w Spółce Przekształconej, a nominalną wartością jednostkową udziałów lub sumą wartości nominalnej udziałów posiadanych w Spółce Przekształcanej. Tego typu przysporzenie stanowi w ocenie organu przychód z udziału w zyskach osób prawnych pomimo, że nie został wprost wymieniony w katalogu zawartym w art. 24 ust. 5 ustawy o PDOF.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.12.2018 r., znak: 0114-KDIP3-2.4011.548.2018.1.AK1

Wartość niepodzielonych zysków w spółce z o.o. przekazanych na kapitał rezerwowy i zapasowy stanowi przychód dla wspólnika w przypadku przekształcenia w spółkę osobową

Wspólnik spółki z .o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Planowane jest przekształcenie spółki z .o.o. w spółkę komandytową. Historycznie powstałe, niepodzielone zyski pomiędzy wspólników w spółce przekształcanej, zostały przekazane na kapitał rezerwowy i zapasowy. Jak wskazał organ, wartość zysku przekazana na inne kapitały niż zakładowy w spółce przekształcanej, stanowi dla wspólnika przychód z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF. Przychód określa się na dzień przekształcenia.

Jednocześnie organ wskazał, że bez znaczenia dla określenia skutków podatkowych przekształcenia pozostaje moment przekazania zysku na kapitał zapasowy oraz rezerwowy, a także to, za jaki okres został wypracowany zysk w spółce.

PROCES LEGISLACYJNY

Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ograniczenie stosowania przepisu art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rozporządzenie określa grupy podatników, płatników lub czynności, w przypadku których zostaje wyłączone lub ograniczone stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o PDOP  (przepis zobowiązujący płatników do stosowania stawki podatku wynikającej z ustawy o PDOP, bez możliwości stosowania preferencji wynikających z UPO w związku z wypłatą należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 oraz 22 ust. 1 powyżej 2 000 000 zł w roku podatkowym na rzecz tego samego podatnika).

Z treści Rozporządzenia wynika, iż wyłącza się stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o PDOP m.in:

· w przypadku wypłat należności m.in. z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, Bank Gospodarki Krajowej,

· na rzecz organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem,

· na rzecz podmiotów zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem wskazania ich nazwy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Nadto Rozporządzenie czasowo (do dnia 30.06.2019 r.) wyłącza zastosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o PDOP, w stosunku do wypłat należności:

· innych niż określone w § 2 ust. 1 pkt 7–9 Rozporządzenia na rzecz podatników, o których mowa jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników,

· z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych dokonanych na rzecz polskich rezydentów podatkowych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002545

4 stycznia 2019

Powiązane specjalizacje: