Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT | ECDP Group

Zespół ECDDP Sp. z o. o. informuje o stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 6.07.2016 r. (znak 0111-KDIB3-2-4012.118.2017.1.ASZ) dotyczącym prawa do odliczenia kwoty podatku od towarów i usług (dalej jako podatku VAT) wykazanego w fakturach otrzymanych od kontrahenta, który w momencie wystawienia tych faktur nie był podmiotem zarejestrowanym jako podatnik podatku VAT.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się Spółka, która nabyła usługi od Kontrahenta, który w okresie świadczenia usług oraz wystawiania faktur dokumentujących świadczenie tych usług na rzecz Spółki nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (co wynikało z zaświadczenia uzyskanego przez Spółkę od właściwego dla Kontrahenta naczelnika urzędu skarbowego). Kontrahent Spółki był natomiast zarejestrowany jako podatnik podatku VAT w okresie przed świadczeniem usług na rzecz Spółki, jak i w czasie późniejszym (po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Spółki). Wątpliwości Spółki dotyczyły kwestii prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach otrzymanych od Kontrahenta, który w momencie wystawienia tych faktur nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.  Spółka stanęła na stanowisku, że w ww. sytuacji przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach otrzymanych od Kontrahenta.

Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że skorzystanie z prawa do odliczenia jest uzależnione od dochowania przez podatnika należytej staranności oraz od podjęcia wszelkich niezbędnych działań, które wyeliminowałyby ryzyko współpracy z nierzetelnymi podmiotami. Przezorny przedsiębiorca powinien zatem, zasięgnąć informacji na temat podmiotu, u którego zamierza nabyć towary lub usługi, w celu upewnienia się co do jego wiarygodności. Mając powyższe na uwadze, organ podatkowy stwierdził, że w przypadku, gdy faktury zostały wystawione przez podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, to zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT, nie przysługuje prawo do odliczenia wynikającego z nich podatku naliczonego.

Niemniej naszym zdaniem stanowisko organu podatkowego wskazane w ww. interpretacji indywidualnej nie zasługuje na aprobatę. W ocenie ECDDP w opisanej sytuacji Spółka powinna zachować prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od Kontrahenta (pod warunkiem jednak, że Kontrahent nie był podatnikiem zwolnionym na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Status danego podmiotu jako podatnika podatku VAT jest bowiem niezależny od rejestracji dla potrzeb tego podatku. Rejestracja jako podatnik podatku VAT to jedynie formalna przesłanka nie mogąca w ostateczności przesądzać o prawie do odliczenia podatku naliczonego. Dla oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, kluczowym elementem w opinii ECDDP jest fakt wykonywania przez Kontrahenta działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT. Innymi słowy, jeżeli Kontrahent prowadził działalność opodatkowaną VAT (czyli istniał) i nie był zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, to co do zasady Spółka powinna zachować prawo do odliczenia podatku naliczonego.

24 lipca 2017