Podatki bezpośrednie | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatków bezpośrednich
(13 – 17 maja 2019)

1.      Zasady ustalania różnic kursowych metodą bilansową, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej oraz zwolnionej na terenie SSE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.05.2019 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.117.2019.1.BM

Podatnik osiąga dochody w ramach działalności strefowej, które korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jak i dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. Spółka ustala osiągane różnice kursowe tzw. metodą bilansową (zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP) – na podstawie przepisów prawa bilansowego. Organ podatkowy zgodził się z podatnikiem, że ewentualna nadwyżka ujemnych różnic kursowych danego okresu – ustalona metodą per saldo – stanowi tzw. koszt wspólny prowadzonej działalności. Tym samym, nadwyżka ta powinna zostać alokowana pomiędzy działalność opodatkowaną oraz strefową (zwolnioną), przy zastosowaniu tzw. klucza przychodowego. Z kolei, jeżeli u podatnika powstanie nadwyżka dodatnich różnic kursowych, niedająca się przypisać do konkretnego rodzaju działalności, powinna być ona rozpoznana jako przychód podlegający opodatkowaniu. W takim wypadku, nie ma zastosowania proporcjonalna alokacja, pomimo, że część nadwyżki dotyczy również działalności zwolnionej.

2.      Nabycie usług wsparcia technicznego od podmiotu powiązanego nie objęte limitowaniem, o którym mowa w art. 15e ustawy o PDOP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.05.2019 r. sygn. 0111-KDIB2-3.4010.93.2019.1.MK

Podatnik nabywa od podmiotu powiązanego usługi wsparcia z zakresu działań inżynieryjnych w przedmiocie projektowania, rozwoju, testowania i udostępniania podstawowych komponentów. W ramach zawartej umowy, uiszcza na rzecz kontrahenta opłaty, stanowiące koszty uzyskania przychodów. Organ interpretacyjny zgodził się z podatnikiem, że nabywane usługi wsparcia technicznego, nie są objęte ograniczeniem, o którym mowa w art. 15e ustawy o PDOP. Jak wskazał, nie zostały one wprost wymienione w katalogu usług objętych limitowaniem. Charakter tych świadczeń jest odmienny od usług wskazanych w przepisie, nie ma zatem podstaw do uznania ich za świadczenia o podobnym charakterze do wskazanych w regulacji art. 15e ustawy o PDOP. W konsekwencji, podatnikowi przysługuje prawo do zaliczenia w całości do kosztów podatkowych, ponoszonych wydatków stanowiących wynagrodzenie podmiotu powiązanego.

3.      Sposób ujmowania różnic kursowych przy zastosowaniu metody bilansowej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.05.2019 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.108.2019.1.BM

Podatnik dokonuje transakcji w walutach obcych, na skutek czego dochodzi do powstania różnic kursowych. Są to zarówno różnice kursowe związane z transakcjami, jak i różnice kursowe od środków własnych czy też wynikające z wyceny instrumentów pochodnych w walucie obcej. Spółka podjęła decyzję, zgodnie z którą ustala różnice kursowe stosując tzw. metodę bilansową – na podstawie art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP. Organ interpretacyjny zgodził się z podatnikiem, że wybierając metodę bilansową (rachunkową), podatnik zobligowany jest do stosowania zasad określania różnic kursowych dla celów podatkowych, wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Tym samym, metoda ta pozwala na ujmowanie różnic kursowych poprzez wykazanie jedynie nadwyżki dodatnich lub ujemnych różnic kursowych danego okresu, wynikającej z prowadzonych ksiąg rachunkowych (tzw. ujęcie per saldo).

4.      Zasady właściwego dokumentowania nieściągalności wierzytelności, uprawniającego do uznania jej za koszt w rachunku podatkowym

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.05.2019 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.100.2019.2.BK

Podatnik posiada wierzytelności względem kontrahenta, będącego spółką cywilną. Należności, nieopłacone przez kontrahenta zostały zarachowane jako przychód należny. Spółka zamierza pozyskać postanowienie o nieściągalności w odniesieniu do jednej wierzytelności, a następnie – na jego podstawie – uznać za koszty podatkowe wszystkie posiadane wierzytelności względem tego kontrahenta. Organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem, stwierdzając na wstępie, że w celu właściwego udokumentowania nieściągalności wierzytelności (zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o PDOP) z treści wydawanych w ramach postępowania egzekucyjnego postanowień organów egzekucyjnych powinien wynikać fakt braku majątku dłużnika na zaspokojenie choćby części określonej wierzytelności. Tylko taki dokument można uważać za postanowienie o nieściągalności, w rozumieniu ustawy o PDOP. Nie mniej jednak, wierzytelność, co do której podatnik nie dysponuje postanowieniem organu egzekucyjnego, nie spełnia warunku właściwego udokumentowania. Zatem w sytuacji, gdy wierzyciel posiada kilka wierzytelności wobec jednego dłużnika i tylko w stosunku do jednej wierzytelności uzyska postanowienie o nieściągalności, nie może zakwalifikować pozostałych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nieściągalność każdej z nich, powinna być udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy o PDOP.

5.      Wydatki ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego w zakresie kosztów wynagrodzenia prezesa zarządu podlegają limitowaniu, zgodnie z art. 15e ustawy o PDOP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.05.2019 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.49.2019.4.JKT

Podatnik powołał na stanowisko prezesa zarządu osobę zatrudnioną w podmiocie powiązanym. Prezes zarządu nie otrzymuje od podatnika bezpośrednio żadnego wynagrodzenia, lecz jest wynagradzany w sposób pośredni. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy podmiotami, koszty wynagrodzenia za pełnienie funkcji prezesa pokrywa spółka powiązana, a następnie refakturuje poniesione wydatki na podatnika. Organ interpretacyjny nie zgodził się z podatnikiem, że w odniesieniu do płatności na rzecz podmiotu powiązanego – stanowiących koszty podatkowe – nie ma zastosowania limitowanie, o którym mowa w art. 15e ustawy o PDOP. Jak wskazano w uzasadnieniu, patrząc przez pryzmat zakresu czynności wykonywanych przez prezesa zarządu należy stwierdzić, ze podatnik nabywa świadczenia o charakterze podobnym do usług zarządzania. Tym samym, w odniesieniu do ponoszonych wydatków, zastosowanie będzie mieć limitowanie, określone w przytoczonym wyżej przepisie.

          PDOF

6.     Obowiązki płatnika związane z przekazywaniem prezentów pracownikom oraz zleceniodawcom

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.05.2019 r. sygn. 0112-KDIL3-1.4011.96.2019.1.AMN

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Osoby świadczące pracę na rzecz spółki są zatrudnione na podstawie umowy o pracę (pracownicy) lub na podstawie umowy zlecenia (zleceniobiorcy). Podatnik, z okazji istotnych dni w życiu pracownika lub zleceniobiorcy, np. z okazji ślubu lub narodzin dziecka ma zamiar przekazać im prezenty rzeczowe. Organ zgodził się z podatnikiem, że w związku z otrzymaniem prezentu, po stronie pracownika/zleceniodawcy nie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Prezenty uzyskane przez pracowników/zleceniodawców będą podlegać przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, i jako takie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

20 maja 2019