Wyrok TSUE ws. Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów | ECDP Group

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2.05.2019 r., sygn. C-224/18, Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów

W dniu 2 maja 2019 r., zapadł wyrok TSUE (sygn.  C-224/18) w sprawie, której NSA złożył wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w przedmiocie czy w sytuacji, w której strony transakcji uzgodniły, że dla wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane lub budowlano-montażowe niezbędne jest wyrażenie akceptacji ich wykonania przez zamawiającego w protokole odbioru tych robót, wykonanie usługi, o którym mowa w art. 63 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, z tytułu takiej transakcji następuje w momencie faktycznego wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, czy też momencie akceptacji wykonania tych robót przez zamawiającego, wyrażonej w protokole odbioru. TSUE uznał, że w zakresie, w jakim nie jest możliwe określenie wynagrodzenia należnego od usługobiorcy przed dokonaniem przez niego odbioru usług budowlanych lub budowlano-montażowych, podatek od tych usług nie może stać się wymagalny przed owym odbiorem.

Tym samym, jeżeli formalność odbioru została uzgodniona przez strony w wiążącej je umowie a formalność ta stanowi materialne zakończenie usługi i ustala ostatecznie wysokość należnego świadczenia wzajemnego, to nie ma przeszkód by w wypadku braku wystawienia faktury dotyczącej świadczonych usług lub wystawienia jej z opóźnieniem formalny odbiór tej usługi był uważany za moment, w którym usługa ta została wykonana.

7 maja 2019

Powiązane specjalizacje: