Projekt ustawy dotyczący walki z wyłudzeniami w VAT w sejmie | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że w dniu 3.10.2017 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych  (druk nr 1880 jest dostępny na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1880).

Najważniejszym celem niniejszego projektu ustawy jest ograniczenie luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami. Projekt wprowadza system eliminujący z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców i przez to wzmacnia bezpieczeństwo podatników podatku VAT w obrocie gospodarczym.

Planowana nowelizacja przewiduje nową przesłankę uniemożliwiającą dokonanie rejestracji oraz pozwalającą na wykreślenie z urzędu podmiotu jako podatnika podatku VAT. Podmiot nie będzie podlegał rejestracji, bądź zostanie wykreślony z rejestru podatników podatku VAT, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że może on prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Projekt ustawy wskazuje także, że w przypadku wykreślenia podatnika z rejestru VAT w wyniku błędu, jego rejestracja zostanie przywrócona bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że nie prowadzi działalności mającej na celu wyłudzenia.

Projektodawca dodatkowo przewiduje prowadzenie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej publicznych wykazów podmiotów, którym odmówiono rejestracji, które zostały wykreślone z rejestru jak i których rejestracja jako podatnik podatku VAT została przywrócona. Ułatwi to przedsiębiorcom weryfikację rzetelności kontrahentów.

Na tym etapie nie można jednak przewidzieć, w jakim ostatecznie kształcie uchwalona zostanie ww. ustawa.

Będziemy informować Państwa o dalszym przebiegu prac legislacyjnych.

17 października 2017

Powiązane specjalizacje: