Tax & Roll – podatkowy przegląd tygodnia – akcyza | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Dostawa wewnątrzwspólnotowa i eksport wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz dostawa krajowa wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 01.10.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.176.2019.1.MK

Spółka zamierza prowadzić działalność handlową w zakresie nabyć krajowych i wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych o następujących kodach CN: 2207 10 00, 2901 10 00, 2707 30 00, 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00, 2902 44 00, 2710 19 29, 2710 12 21, 2710 12 25, a następnie po przetworzeniu i ich konfekcjonowaniu w składzie podatkowym, odsprzedawać wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, za pośrednictwem dystrybutora. Sprzedawane wyroby będą wysyłane do klientów w innych państwach członkowskich w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych na podstawie dokumentu e-AD, a także do państw trzecich na podstawie dokumentów celnych eksportowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz klientów krajowych na podstawie faktury z naliczoną akcyzą (wówczas Spółka jako prowadząca skład podatkowy dokona rozliczenia akcyzy i złoży deklarację podatkową AKC-4 zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym). W dniu wysyłki Spółka wystawi fakturę na rzecz dystrybutora z miejscem dostawy do podmiotu odbierającego, finalnego klienta. Klient otrzyma zaś fakturę rozliczeniową wystawioną przez dystrybutora.

Organ podatkowy wskazał, że przemieszczenie wyrobów akcyzowych z pominięciem składu podatkowego dystrybutora, który będzie jedynie pośrednikiem nieuczestniczącym fizycznie w przemieszczeniu wyrobów akcyzowych, nie narusza warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy i co za tym idzie nie skutkuje zakończeniem procedury zawieszenia i powstaniem zobowiązania podatkowego. Natomiast przypadku dostawy wyrobów akcyzowych do klienta poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terenie kraju, to Spółka dokona wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego oraz dokona rozliczenia akcyzy i złoży deklarację podatkową AKC-4 zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym zatem dystrybutor nie będzie zobowiązany do posiadania zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

2.     Opodatkowanie zużycia energii elektrycznej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 04.10.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.172.2019.1.PJ

Spółka posiada wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje: na wytwarzanie ciepła i na wytwarzanie energii elektrycznej. Energia elektryczna jest wytwarzana w instalacji odnawialnego źródła energii – instalacji termicznego przekształcenia odpadów, stanowiącej jednostkę kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej 2,600 MW. Wytwarzana energia pokrywa jedynie niewielki procent zapotrzebowania Spółki na energię elektryczną. W celu pokrycia swoich potrzeb w zakresie zużycia energii, Spółka dokonuje zakupów energii elektrycznej od firmy energetycznej. Dostawca przy sprzedaży energii na rzecz Spółki opodatkował tą sprzedaż podatkiem akcyzowym. W związku z powyższym powstała wątpliwość czy sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Spółki może być uznana za czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą.

Organ podatkowy wskazał, że skoro Spółka posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej to nie może być uznana za nabywcę końcowego. W związku z powyższym sprzedaż przez energii elektrycznej przez dostawcę na rzecz Spółki nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Natomiast zużycie przez Spółkę na własne potrzeby energii elektrycznej zakupionej od dostawcy podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

PROCES LEGISLACYJNY

3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z 17.09.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 4.10.2019 r., (Dz.U. 2019 poz.1892).

W związku z wprowadzeniem opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do poz. CN 3403 oraz zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie używanych do statków powietrznych preparatów smarowych do silników lotniczych zmianie uległ wzór formularza AKC-R. W związku z powyższym w formularzu AKC-R w części B.4 w pozycji 37 określającej rodzaj wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym dodano kwadrat nr 11 „preparaty smarowe” a w pozycji 38 określającej rodzaj wyrobów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego dodano kwadrat nr 9 „preparaty smarowe”.

Rozporządzenie wejdzie w życie: 1.11.2019 r.

14 października 2019