14 – 18 września | aktualności w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Przejęcie spółki jawnej przez spółkę z o.o. nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.09.2020 r. znak 0111-KDIB1-1.4010.303.2020.1.SG. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Planowane jest połączenie przez przejęcie spółki jawnej przez spółkę z o.o. Planowane przejęcie nastąpi w trybie przepisów KSH. Wybór takiej formy przejęcia jest ściśle związany i wprost wynika z regulacji KSH – które nie przewidują możliwości przejęcia spółki kapitałowej przez spółkę osobową. W związku z połączeniem spółki jawnej ze spółką z o.o. nie dojdzie do żadnych spłat/dopłat. W wyniku połączenia byt spółki jawnej ustanie, spółka z o.o. przejmie cały majątek spółki jawnej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółki jawnej. Jednocześnie, spółka z o.o. wyemituje nowe udziały, które zostaną objęte przez wspólników spółki jawnej (spółki przejmowanej). Wnioskodawca uznał, że planowane przejęcie spółki jawnej nie spowoduje po jego stronie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jego zdaniem wszelkie regulacje zawarte w ustawie o PDOP dotyczą połączenia spółek odnoszą się tylko i wyłącznie do połączenia spółek będących podatnikami CIT, a więc nie dotyczą spółek jawnych. Wynika to wprost z literalnego brzmienia przepisów – w których ustawodawca konsekwentnie posługuje się pojęciem łączących się „spółek”, pojęcie spółki zostało zaś zdefiniowane w art. 4a pkt 21 ustawy o PDOP i nie obejmuje polskich spółek osobowych. W związku z tym żaden przepis podatkowy zawarty w ustawie o PDOP nie daje podstaw do opodatkowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu przejęcia majątku spółki osobowej. W związku z tym, zdaniem wnioskodawcy, przejęcie spółki jawnej przez spółkę z o.o., będzie zdarzeniem neutralnym podatkowo po stronie spółki z o.o. Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, jednakże wskazał, że przejęcie spółki jawnej (niebędącej podatnikiem podatku dochodowego) nie spowoduje powstania przychodu po stronie spółki przejmującej, ponieważ sytuacja ta objęta jest wyłączeniem z art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 ustawy PDOP. Organ zwraca uwagę, że z podatkowego punktu widzenia proces łączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową jest zbliżony do objęcia udziałów przez wspólników spółki osobowej w zamian za wkład niepieniężny wniesiony do spółki kapitałowej. Z gospodarczego punktu widzenia są to zdarzenia tożsame, bowiem ich celem jest wydanie wspólnikowi udziałów (akcji) w zamian za wniesiony przez niego majątek do spółki kapitałowej. Z uwagi na fakt, że spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej (jest transparentna dla celów podatku dochodowego) i z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki, uznaje się, że każdy ze wspólników wnosi do spółki kapitałowej majątek odrębnie, w proporcji ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o PDOP, w zamian za objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej.

2. Usługi pośrednictwa w umowach najmu podlegają regulacji z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.09.2020 r. znak 0111-KDIB1-2.4010.290.2020.1.BD. Działalność gospodarcza wnioskodawcy polega na prowadzeniu projektów nieruchomościowych w zakresie nieruchomości wraz z funkcją biurową i handlową (w tym restauracje). Spółka będzie nabywać od podmiotu powiązanego usługi specjalistyczne polegające na doprowadzeniu do wynajmu powierzchni komercyjnej (biurowej i lub handlowej) oraz świadczeniu usług towarzyszących dotyczących eksploatacji budynku. Spółka nie definiuje rodzaju działań podejmowanych przez podmiot powiązany w celu doprowadzenia do skutku polegającego na doprowadzenia do zawarcia umowy najmu i jest zainteresowana wyłącznie doprowadzeniem do tego skutku. W ramach świadczenia usług specjalistycznych nie będzie następował transfer know-how wytworzonego przez podmiot powiązany ani transfer innych praw własności intelektualnej (np. tajemnic handlowych). Zdaniem wnioskodawcy opisane usługi nie stanowią usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, a w konsekwencji ponoszony wydatek na wynagrodzenie podmiotu powiązanego nie podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w tym przepisie. Usługi nie stanowią żadnego z typów usług wskazanych w tym przepisie ani świadczeń o podobnym charakterze. W szczególności, nabywane usługi nie mogą, w ocenie wnioskodawcy, być uznane za usługi reklamowe, doradcze lub usługi badania rynku. Celem gospodarczym świadczonych usług nie jest porada, wskazująca w jaki sposób spółka ma daną czynność wykonać, ani dotarcie z ofertą spółki do jak najszerszego kręgu potencjalnych kontrahentów, ani zbieranie i przekazywanie danych dotyczących rynku, lecz faktyczny rezultat wykonania danej czynności przez podmiot powiązany – zawarcie umowy najmu. Organ nie zgodził się z tym stanowiskiem, uznając, że w opisanym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z „prostym” pośrednictwem, stanowiącym wyłącznie „techniczne” narzędzie, ponieważ w analizowanym przypadku podmiot powiązany świadczy na rzecz wnioskodawcy kompleksowe usługi. Bez wątpienia, aby doprowadzić do wynajmu jakiejkolwiek powierzchni nieruchomości należy w pierwszej kolejności poszukać podmiotów zainteresowanych takim wynajmem oraz dojść z nimi do porozumienia co do warunków umów najmu. Z pewnością poszukiwanie nowych najemców i negocjowanie warunków umów jest nierozerwalnie związane z koniecznością badania rynku oraz zareklamowaniem centrum handlowego (wynajmowanego obiektu). W związku z tym nabywane usługi są podobne do usług doradczych, usług reklamowych, czy usług badania rynku i jako takie podlegają pod przepis art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

3. Konwersja wierzytelności własnych na udziały

Wyrok NSA z 18.08.2020 r., sygn. akt: II FSK 2083/19. Zasadnicza kwestia sporna badanej sprawy dotyczyła rozstrzygnięcia, czy istnieją podstawy prawne do przyjęcia, że spółka nie wniosła wkładu pieniężnego, lecz dokonała aportu wierzytelności i do tego zdarzenia należy zastosować skutki podatkowe z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP i czy w stanie faktycznym sprawy można pominąć, jaki wkład został zarejestrowany zgodnie z prawem handlowym państwa siedziby spółki, do której został wniesiony. W zaistniałym stanie faktycznym polska spółka, wniosła do innej spółki zarejestrowanej za granicą, celem podwyższenia jej kapitału zakładowego, wkład w postaci wierzytelności wobec tej spółki z tytułu pożyczek. NSA wskazał, że zasadniczo w takim przypadki mamy do czynienia z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aport wierzytelności). W przypadku natomiast aportu wierzytelności po stronie wnoszącego aport należy rozpoznać przychód, którym jest zasadniczo nominalna wartość objętych w zamian udziałów lub akcji – sprawa dotyczyła przychodu za rok 2012 (w ówczesnym stanie prawnym przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP określany był w wysokości nominalnej wartości udziałów/akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część). Niemniej jednak, przy rozpatrywaniu sprawy – zdaniem NSA – nie można było pominąć tego jaki wkład został zarejestrowany zgodnie z prawem handlowym państwa siedziby spółki, do której został wniesiony. Jeżeli bowiem zagraniczny sąd rejestrowy uznał, że doszło do wniesienia wkładu pieniężnego i taki wkład został wpisany do rejestru, to rodzaj wkładu nie powinien już być kwestionowany.

PDOF

1. Czy przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębne prawo własności nieruchomości stanowi jego nabycie?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.09.2020 r. znak 0115-KDIT3.4011.502.2020.1.KR. Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębne prawo własności nieruchomości nie stanowi jej nabycia w myśl ustawy o PDOF. W 2010 r. wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca zamierza przekształcić ww. prawo do lokalu w odrębną własność na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Organ zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOF i od którego upływu zależy opodatkowanie, w przypadku ewentualnego zbycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego, należy liczyć od 2010 roku, czyli od czasu, kiedy wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, które przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Planowane przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, ma bowiem jedynie charakter przekształcenia pierwotnego prawa, a nie nowego nabycia. Co za tym idzie przychód z ewentualnej sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie będzie stanowił źródła przychodu w myśl ustawy o PDOF i wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Ewidencja na potrzeby ulgi IP Box

Wyrok WSA w Rzeszowie z 30.07.2020 r., sygn. akt: I SA/Go 115/20. W komentowanym wyroku sąd nie podzielił zdania organu podatkowego, iż ewidencję na potrzeby ulgi IP Box, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o PDOF należy prowadzić na bieżąco i za taką ewidencję nie można uznać ewidencji sporządzonej dopiero na potrzeby rocznego rozliczenia. Zdaniem sądu nienależyte prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 30 cb ust. 2 ustawy o PDOF, to takie jej prowadzenie, które uniemożliwia określenie prawidłowej podstawy opodatkowania stawką 5%, która nie zawiera informacji, o których mowa w art. 30 cb ust. 1 tej ustawy. Jeżeli ewidencja ta spełnia wskazany cel na dzień dokonania rozliczenia, to nie można jej uznać z prowadzoną w sposób nieprawidłowy. Sąd zauważył, że jeśli chodzi o prowadzenie ewidencji podatkowej (przychodów, dochodów, kosztów itd. dotyczących IP Box), szczegółowe wymogi określono w art. 30cb ustawy o PDOP, a cel jej prowadzenia jasno podsumował Minister Finansów w objaśnieniach dotyczących IP Box z lipca 2019 r. uznając, że „(…) dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu”. W konsekwencji zdaniem sądu, ewidencja na potrzeby ulgi IP Box nie musi być prowadzona na bieżąco. Wystarczy, że zostanie ona sporządzona na potrzeby rozliczenia rocznego. Skoro bowiem ewidencja umożliwi sporządzenie w terminie deklaracji podatkowej nie można jej uznać za niespełniającą przesłanek ustawowych.

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt z dnia 15 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte w projekcie rozwiązania podzielić można na:

A. Przepisy uszczelniające system podatku dochodowego.

Obejmują one:

 • nadanie statusu podatnika mającym siedzibę lub zarząd na  terytorium RP spółkom komandytowym, oraz takim spółkom jawnym, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w stosunku do których tożsamość ich wspólników podlegających opodatkowaniu z   racji uzyskiwanych przez spółkę dochodów nie jest znana polskim organom podatkowym i nie będzie tym organom ujawniona;
 • wprowadzenie obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły równowartość 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej;
 • ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej, o   której mowa w art. 27g ustawy o PDOP. Ulga ma mieć zastosowanie wyłącznie do  tych podatników,  którzy osiągają najniższe dochody,  a zatem najbardziej potrzebują wsparcia państwa w zmniejszeniu obciążeń podatkowych.

B. Zmiany w ustawie o ryczałcie mające na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w tej formie  oraz poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z  niej skorzystać. Zmiany mają polegają na:

 • podniesieniu limitu przychodów warunkujących wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – do 2 mln euro oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu,
 • likwidacji większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tym poprzez zmianę definicji wolnych zawodów,
 • obniżeniu niektórych stawek ryczałtu od przychodów  ewidencjonowanych,
 • ujednoliceniu wysokości ryczałtu dla większości usług  najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem,
 • likwidacji wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka,
 • dopuszczeniu  czasowego zwiększenia stanu  zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.

C. Zmiany w przepisach o cenach transferowych

Dotyczy m.in. rozszerzenia zakresu dokumentowania transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

D. Pozostałe zmiany:

 • zmiana definicji używanych środków trwałych,
 • ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
 • doprecyzowanie art. 14a ustawy o PDOP,  dotyczącego uregulowania zobowiązania przez wykonanie świadczenia niepieniężnego, poprzez wskazanie, że obejmuje  on również przeniesienie przez likwidowaną spółkę majątku rzeczowego na rzecz jej wspólników tytułem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej,
 • ograniczenie możliwości stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacyjnych w stosunku do środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu,
 • podwyższenie limitu przychodów osiąganych w roku podatkowym, warunkujących możliwość skorzystania z 9% stawki PDOP, z obowiązujących obecnie 1,2 mln euro na 2 mln euro,
 • zmiana zasady rozliczania dochodów ze zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych. Rozliczenie odbywać się będzie na zasadzie nałożenia obowiązku płatnika podatku  u źródła na spółkę nieruchomościową. Projekt wprowadza też obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w przypadku zobowiązań ciążących na spółkach nieruchomościowych.

Projekt jest na etapie opiniowania. Więcej informacji dotyczących projektu – kliknij tutaj.

21 września 2020