Wyrok: Stawka 0% VAT nie zawsze wymaga rejestracji w kraju UE | ECDP Group

Wyrok TSUE: Stawka 0% VAT w przemieszczenie nietransakcyjnym nie zawsze bezwzględnie wymaga rejestracji w państwie członkowskim UE

 

Przemieszczenie nietransakcyjne oznacza przesunięcie własnych towarów przez polskiego podatnika VAT do innego państwa UE na potrzeby działalności gospodarczej (tzn. do wykonywania czynności opodatkowanych VAT). Rzeczone przemieszczenie jest traktowane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W odniesieniu do przedmiotowej czynności co do zasady znajduje zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 0%. Przy czym stawka ta ma charakter warunkowy. I tak jednym z warunków do jej zastosowania jest rejestracja na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie, do którego podatnik przemieszcza swoje towary (art. 42 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług).

 

Z praktyki wynika, że organy podatkowe wymagają bezwzględnego spełnienia wskazanego wymogu. Oznacza to, że brak rejestracji w państwie, do którego następuje przemieszczenie towarów wyklucza zastosowanie stawki 0% (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14.1.2015 r., znak IBPP4/443-615/14/PK).

 

Wyrok TSUE z 20.10.2016 r., sygn. C-24/15 może w określonym stopniu zmienić ww. praktykę. Z orzeczenia tego wynika, że przedstawiony wymóg ma charakter formalny, a w związku z tym, jego niespełnienie nie zawsze pozbawi podatnika prawa do zastosowania stawki 0%. Nie można bowiem odmówić stosowania stawki 0%, jeśli faktycznie doszło do przemieszczenia i wykluczone jest oszustwo podatkowe.

 

Należy przy tym podkreślić, że TSUE nie neguje rejestracji jako wymogu samego w sobie, ale zwraca uwagę, że niekiedy można od niego odstąpić. Niemniej jednak, dopełnienie formalności w tym względzie jest rekomendowane w każdym przypadku. Tylko bowiem rejestracja w państwie do którego przemieszczany jest towar wyklucza ryzyko sporu z organami podatkowymi i daje pewność do zastosowania stawki 0% (przy spełnieniu innych wyrażonych w ustawie o VAT przesłanek). Wykładnia TSUE może być jednakże przywoływana w niektórych spornych przypadkach.

21 listopada 2016