25 – 29 maja | aktualności w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Zwolnienie ze stosowania kasy rejestrującej ze względu na sposób otrzymania zapłaty

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.05.2020 r., znak: 0114-KDIP1-3.4012.82.2020.2.KP. Podatnik prowadzi sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie – we własnym sklepie internetowym (platformie do zamówień).Organ potwierdził zwolnienie z obowiązku stosowania kasy w przypadku zapłaty przelewem na konto bankowe za pośrednictwem operatora (bramki płatności) First Data stwierdzając: „Skorzystanie z takiej formy płatności umożliwia Klientowi zapłatę za Produkty w jednej z dwóch form: (i) tzw. szybkiego przelewu on-line (który, (ii) obciążenia karty kredytowej bądź debetowej. Środki przekazane w ten sposób przez Klienta są transferowane na konto Operatora. Następnie Operator dokonuje zbiorczego polecenia przelewu na rachunek bankowy Spółki; kwota przelewu obejmuje określoną liczbę transakcji (wpłat zleconych przez Klientów). Operator umożliwia Spółce pobieranie ze swoich systemów tabelarycznych zestawień – arkuszy kalkulacyjnych, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat zbiorczego przelewu. Raport nie zawiera szczegółowych danych Klienta, tj. m.in. jego imienia, nazwiska oraz jego adresu, ale pomimo tego każdą płatność dokonaną tą metodą da się z łatwością połączyć zarówno z wpływem na rachunek Spółki (od Operatora), jak i z poszczególnymi zamówieniami”. Natomiast organ zanegował zwolnienie z obowiązku stosowania kasy, gdy dojdzie do zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej przy użyciu terminala. Uznał, że wypełnia to kryteria płatności gotówkowych.

2. Obowiązek podatkowy od WNT a faktury dokumentujące płatność przed dostawą

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.05.2020 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.40.2020.2.JS. Organ stwierdził, że „wprawdzie (…) zapłata ceny zgodnie z umową nie stanowi zaliczki na poczet zamówienia, lecz jest już ostateczną płatnością, to jednak faktury wystawione przez sprzedawcę we wrześniu 2019 r. nie mogą być uznane za dokumentujące wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, których wystawienie powodowałoby dla Spółki powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. (…) moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT uzależniony jest od wystawienia faktury przez dostawcę, przy czym – ma to być faktura dokumentująca dokonaną dostawę. W przypadku natomiast wystawienia faktury przed faktyczną dostawą, nie powstaje obowiązek podatkowy – gdyż w momencie wystawienia faktury towary nie są wysyłane lub transportowane w wyniku dokonanej dostawy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu”.

3. Przeliczanie waluty obcej na złote dla otrzymanej zaliczki uiszczonej w mechanizmie podzielonej płatności

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.05.2020 r., znak 0114-KDIP1-1.4012.196.2020.1.JO. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży maszyn poligraficznych do klientów zlokalizowanych w Polsce. W celu realizacji zamówienia klienta Wnioskodawca otrzymuje zaliczki wyrażone w walucie obcej (najczęściej w euro). Dla celów zapłaty zaliczki Wnioskodawca wystawia dokument pro-forma. Czasami kupujący dokonuje zapłaty zaliczki w metodzie split payment. Kupujący kwotę netto wpłaca na rachunek walutowy, a kwotę podatku VAT wyrażoną w polskich złotych na rachunek w metodzie split payment. Zdarza się, że płatność netto w walucie obcej i płatność VAT nie wpływa na rachunki Wnioskodawcy w tym samym dniu. Możliwa jest wcześniejsza płatność kwoty netto i późniejsza wpłata kwoty VAT. Możliwa jest także sytuacja, iż kwota VAT wpływa na rachunek Wnioskodawcy wcześniej, a później (innego dnia) odnotowywana jest płatność kwoty netto. Taka sytuacja może być podyktowana faktem, iż wskazane powyżej rachunki są prowadzone w dwóch różnych bankach. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia zastosowania właściwego kursu wymiany walut do przeliczenia kwoty całości otrzymanej zaliczki. Zdaniem organu podatkowego, Wnioskodawca powinien rozpoznać obowiązek podatkowy dla otrzymanej zaliczki zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, tj. w dniu otrzymania zaliczki wpłaconej na rachunek w walucie obcej lub na rachunek wyrażony w złotych. Kwestią zasadniczą dla przeliczenia kwoty wpłaconej przez kontrahenta zaliczki jest w tym przypadku moment otrzymania zaliczki. Dla przeliczenia kwoty zapłaty przez kontrahenta zaliczki w walucie obcej właściwe jest zastosowanie kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień otrzymania zaliczki – ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W związku z tym, że obie płatności zostały otrzymane przed dokonaniem dostawy towaru, zatem powstaną dwa odrębne obowiązki podatkowe. Dokonując przeliczenia zaliczki otrzymanej w walucie obcej należy dokonać według kursu obowiązującego w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień otrzymania zaliczki wpłaconej przez kontrahenta na rachunek walutowy – zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT.

4. Opodatkowanie odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.05.2020 r., znak 0114-KDIP4-1.4012.32.2020.2.MK. Organ podatkowy uznał, że w związku z wykorzystaniem przez Gminę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do działalności gospodarczej oraz działalności innej niż gospodarcza, Gminie przysługuje/będzie przysługiwać prawo do odliczenia części podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną zgodnie z przepisem art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. W takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie odliczenia wyliczonego według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej, tj. według klucza odliczenia wyliczonego w przypadku infrastruktury wodociągowej według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczanej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (do Odbiorców zewnętrznych i na rzecz Odbiorców wewnętrznych), natomiast w przypadku infrastruktury kanalizacyjnej według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych od Odbiorców zewnętrznych ścieków (czynności opodatkowane) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem (do Odbiorców zewnętrznych oraz Odbiorców wewnętrznych).

PROCES LEGISLACYJNY

5. Nowy Jednolity Plik Kontrolny od 1.10.2020 r.

Według doniesień medialnych, wprowadzenie nowego pliku JPK zawierającego w sobie deklarację (JPK_V7M, JPK_V7K) będzie przesunięte z 1.07.2020 r. na 1.10.2020 r. Informacja ta na razie nie może być potwierdzona w oficjalnych źródłach – Ministerstwo Finansów nie przedstawiło jeszcze projektu legislacyjnego w tej kwestii.

1 czerwca 2020