PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.11.2018 r., znak: 0112-KDIL1-2.4012.589.2018.3.DC

Prawo do odliczenia 100% VAT z tytułu odkupienia samochodu będącego przedmiotem leasingu

Organ podatkowy uznał, że w odniesieniu do samochodu będącego przedmiotem cesji leasingu nie będą spełnione przesłanki dające prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatku związanego z przejściem praw do pojazdu samochodowego z dotychczasowego leasingobiorcy na przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Przede wszystkim nie będzie spełniona – wynikająca z art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT – przesłanka wyłącznego wykorzystania pojazdów do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wedle organu nawet stosowanie monitoringu GPS, prowadzenie ewidencji pojazdu, czy też posiadanie drugiego auta nie są bezwzględnie wystarczające do uznania samochodu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, gdyż „trudno uznać, że zainteresowany sam siebie kontroluje”. Dlatego wykorzystywanie samochodu, nawet potencjalne, do celów innych niż działalność gospodarcza uprawniać będzie przedsiębiorcę do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku naliczonego (mimo zgłoszenia przez podatnika do urzędu skarbowego na druku VAT-26 pojazdu jako pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podatnika).

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.11.2018 r., znak: 0112-KDIL1-3.4012.592.2018.2.AK

Miejsce świadczenia usługi na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie magazynowania i przechowywania towarów oraz zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, również w transakcjach wewnątrzwspólnotowych podpisał umowę przechowania z przedsiębiorstwem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przedmiotem umowy jest przechowanie mebli, akcesoriów meblowych i elementów wyposażenia wnętrz. W umowie wskazany został adres magazynu, w którym przechowywane będą powierzone towary. Zgodnie z umową, przedsiębiorca przyjmuje towar w opakowaniach zbiorczych, przepakowuje go według wykazu przesłanego przez składającego i wysyła do indywidualnych odbiorców. Nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia rzeczy niebędące winą umyślną. W związku z tym powstała wątpliwość czy wystawiona faktury powinna zawierać  wartość podatku VAT czy też powinna być wystawiona bez tej wartości z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Organ podatkowy uznał, że w takim przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczania sprzedaży świadczonych usług zgodnie z zasadą ogólną ustalania miejsca świadczenia usług na rzecz podatnika, a więc wystawienia faktury bez wartości podatku VAT, z adnotacją „odwrotne obciążenie” i wskazania nabywcy jako podmiotu obowiązanego do rozliczenia podatku VAT w Wielkiej Brytanii.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.11.2018 r., znak: 0112-KDIL2-2.4012.472.2018.2.MŁ

Prawo do ulgi na zakup kasy rejestrującej dla spółki powstałej w wyniku przekształcenia

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że spółce z o.o. powstałej na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, która przed przekształceniem skorzystała z ulgi z tytułu zakupu nowych kas rejestrujących, nie będzie przysługiwało prawo do nowej ulgi z tytułu zakupu kolejnych kas rejestrujących, gdyż ulga ta jest jednorazowa i dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Uzasadniono to tym, że w związku ze zmianą formy prawnej kontynuowanej działalności gospodarczej osoby fizycznej nie dochodzi do likwidacji działalności podmiotu przekształcanego zatem, podmiot przekształcony nie jest podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie.

4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.11.2018 r., sygn. akt I FSK 1826/16

Dostawa energii elektrycznej a mechanizm odwrotnego obciążenia

Organ podatkowy, w interpretacji indywidualnej uznał, że energia elektryczna nie została wymieniona w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, zatem nie podlega mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT. Z przedmiotową interpretacją nie zgodził się podatnik, który dokonując dostawy energii elektrycznej, powołując się wprost na dyrektywę 2006/112/WE, stosował mechanizm odwrotnego obciążenia.

Naczelny Sąd Administracyjny (FSK 1826/16) aprobując stanowisko WSA podkreślił, że art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT nie dotyczy energii elektrycznej. Natomiast powoływanie się wprost na regulacje dyrektywy jest możliwe tylko wtedy, gdy nie zostały one zaimplementowane do krajowego ustawodawstwa lub zostało to zrobione błędnie. Przy czym NSA wyjaśnił, że polski ustawodawca skorzystał z możliwości dobrowolnego i czasowego wprowadzenia tych norm unijnych, które dotyczą mechanizmu odwróconego obciążenia VAT.

5. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22.11.2018 r. w sprawie C-295/17

Czy zapłata przewidzianej w umowie kary za rozwiązanie umowy przed zakończeniem okresu jej obowiązywania podlega podatkowi VAT?

TSUE pochylił się nad kwestią, czy zapłata przewidzianej w umowie kary za rozwiązanie umowy przed zakończeniem okresu jej obowiązywania podlega podatkowi VAT. Trybunał uznał, że określona z góry kwota – otrzymana przez podmiot gospodarczy w przypadku przedterminowego rozwiązania przez klienta lub z przyczyn leżących po stronie tego ostatniego umowy o świadczenie usług, w której wprowadzono minimalny okres obowiązywania – odpowiadającą kwocie, jaką podmiot ten uzyskałby przez pozostałą część tego okresu w przypadku braku rozwiązania tej umowy należy uznać za wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług, podlegające jako takie opodatkowaniu tym podatkiem.

6. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21.11.2018 r. w sprawie C-664/16

Odliczenie VAT bez faktury na podstawie opinii biegłego sądowego

Trybunał podjął się rozwiązania kwestii, czy podatnik nieposiadający faktur, może domagać się odliczenia podatku VAT na podstawie innych dowodów, które uprawdopodobnią wysokość podatku do odliczenia. Pytanie do TSUE zostało skierowane w ramach sporu pomiędzy Lucrețiu Hadrianem Vădanem a Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (krajową agencją administracji podatkowej – dyrekcją generalną ds. rozpatrywania odwołań, Rumunia) i Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba (regionalną dyrekcją generalną ds. finansów publicznych w Braszowie – administracją finansów publicznych departamentu Alba, Rumunia) w przedmiocie odmowy skorzystania przez skarżącego z prawa do odliczenia VAT od towarów i usług, które wykorzystał on na potrzeby swoich własnych transakcji, ponieważ nie był w stanie przedstawić faktur dotyczących tych towarów i usług.

TSUE uznał, że podatnik, który nie jest w stanie przedstawić dowodu na zapłacony przez niego VAT poprzez przedstawienie faktur lub jakiegokolwiek innego dokumentu, nie może skorzystać z prawa do odliczenia VAT jedynie na podstawie oszacowania wynikającego z opinii biegłego zarządzonej przez sąd krajowy. Taka opinia nie mogłaby wykazać, iż podatnik faktycznie zapłacił ów podatek od transakcji dokonanych do celów budowy tych budynków.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Przedsiębiorstwo w spadku uznano za podatnika VAT, który kontynuuje rozliczenia zmarłego przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwo w spadku uznano za podatnika VAT, który kontynuuje rozliczenia zmarłego przedsiębiorcy. W przypadku gdy zarząd sukcesyjny zostanie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, nie dojdzie do wykreślenia zmarłego podatnika z rejestru, jeżeli przedsiębiorca wywiąże się z obowiązku poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o powołaniu zarządcy sukcesyjnego i dokonaniu stosownego wpisu do CEIDG.

25.11.2018 r. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2293

2.  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach  na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (druk 2888)

Szczegóły ustawy dotyczące zamian w zakresie możliwości stosowania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych zostały przedstawione w PPT nr 4.

Ustawa została podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie zasadniczo 18.04.2019 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2888

3.  Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk nr 2862)

Szczegóły Ustawy zostały przedstawione w PPT nr 7.

Ustawa została przyjęta przez Senat bez poprawek.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F959F36FFD9F0370C1258313006E4C8C

30 listopada 2018