Projekt ustawy dotyczącej mechanizmu split payment trafił do Sejmu | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że w dniu 27.09.2017 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1864 jest dostępny na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1864).

Projekt ten przewiduje wprowadzenie od 1.04.2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w zakresie rozliczeń dotyczących podatku od towarów i usług (VAT). Zgodnie z planami ustawodawcy, podatnicy (nabywcy towarów/usługobiorcy) otrzymujący  fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT będą mogli wybrać sposób rozliczenia należności wynikającej z tej faktury. Tak jak dotychczasowo podatnicy będą mogli wpłacić całość lub części należności brutto wprost na rzecz kontrahenta albo skorzystać z podzielonej płatności. W tym drugim przypadku, kwota podatku VAT będzie musiała zostać wpłacona przez podatnika na specjalny rachunek VAT kontrahenta (dostawcy/usługodawcy), zaś zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury trafi na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo zostanie rozliczana w inny sposób. Jednakże tylko w sytuacji skorzystania z mechanizmu split payment podatnik będzie mógł liczyć na dodatkowe korzyści podatkowe. W projekcie wskazano bowiem, że podatnik taki nie podlega m.in. przepisom odnoszącym się do solidarnej odpowiedzialności (art. 105a ust. 1 ustawy o VAT) oraz do dodatkowych sankcji podatkowych (z art. 112b ust. 1 pkt 1, art. 112b ust. 2 pkt 1 oraz art.112c ustawy o VAT) do wysokości kwoty podatku odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z faktury zapłaconej z zastosowaniem split payment. Ponadto, planuje się, że dla podatnika dokonującego zapłaty  zobowiązania podatkowego z tytułu podatku  w całości z rachunku VAT, w terminie wcześniejszym niż termin określony w ustawie o VAT, pomniejsza się kwotę zobowiązania podatkowego.

Na tym etapie nie można jednak przewidzieć, w jakim ostatecznie kształcie uchwalona zostanie ww. ustawa. Będziemy informować Państwa o dalszym przebiegu prac legislacyjnych.

3 października 2017

Powiązane specjalizacje: