Podatek od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od czynności cywilnoprawnych
(15 – 19 kwietnia 2019)

1.      Czy wypłata earn-outu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.04.2019 r., znak 0111-KDIB4.4014.42.2019.2.BD

W związku z nabyciem ZCP, Spółka zobowiązała się do uiszczenia na rzecz sprzedającego wynagrodzenia, które stanowić ma sumę trzech różnych składników, tj.:

  • wstępnej ceny zakupu (ang. Initial Purchase Price);
  • korekty ceny zakupu (ang. Purchase Price Adjustment) – kwoty pozwalającej na wyrównanie wysokości wynagrodzenia należnego sprzedawcy z uwzględnieniem wartości należności, roszczeń, not księgowych, gotówki, zobowiązań i środków pieniężnych związanych z ZCP na moment transakcji;
  • oraz warunkowej części wynagrodzenia (ang. Additional Consideration; dalej: „earn-out”) – tj. kwoty, której płatność zależna będzie wyłącznie od osiągnięcia przez Spółkę wskazanych w umowie poziomów zysku w określonym czasie.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy wypłata earn-outu na zasadach określonych w umowie będzie skutkować po stronie Spółki powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że cena sprzedaży ustalona w oparciu o wartość rynkową sprzedawanego majątku na dzień sprzedaży (i zapłacona bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży – suma wstępnej ceny zakupu) będzie stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jakakolwiek późniejsza zmiana tej ceny, wynikająca z earn-out nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

2.      Skutki podatkowe nabycia od spółdzielni mieszkaniowej lokalu mieszkalnego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12.04.2019 r., znak 0111-KDIB4.4014.38.2018.2.MCZ

W wyniku przetargu ogłoszonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Wnioskodawca został nabywcą lokalu mieszkalnego i wpłacił stosowną kwotę na konto Spółdzielni. Umowa zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Spółdzielnią Mieszkaniową dotycząca nabycia lokalu mieszkalnego została zawarta na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz stanowiła umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności. Zgodnie z art. 11 ust. 2 tej ustawy w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 i 161, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie i oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu. W kancelarii notarialnej, gdzie miała zostać zawarta umowa ze Spółdzielnią, sporządzając akt notarialny notariusz potraktował ww. umowę jako typową umowę sprzedaży, od umowy tej został więc pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy czynność ustanowienia odrębnej własności lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w przedmiotowej sprawie umowa pomiędzy wnioskodawcą a Spółdzielnią Mieszkaniową, dotycząca nabycia lokalu mieszkalnego, została zawarta na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz stanowiła umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, a zatem umowa ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa taka nie mieści się bowiem w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, określonym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca nie był więc zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawartej umowy.

19 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: