2 – 6 grudnia | akcyza | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.     Karty charakterystyki wyrobu mogą decydować o jego kwalifikacji do danego kodu CN

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 8.10.2019 r., sygn. akt I SA/Wr 466/19

Organ podatkowy dokonał klasyfikacji olejów smarowych do kodu CN 2710 19 81 w następstwie czego określił zobowiązanie w podatku akcyzowym w kwocie 433 zł z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych. Za decydujące w sprawie organ uznał oświadczenie dystrybutorów przedmiotowych wyrobów, natomiast nie uznał za dowód w sprawie przedłożonych przez dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego kart charakterystyki bezpieczeństwa olejów smarowych.

Zdaniem WSA we Wrocławiu informacje pozyskane w sprawie od polskich dystrybutorów powinny zawierać takie dane, które dadzą możliwość skontrolowania przez organy podatkowe prawidłowości dokonanej przez nich klasyfikacji do kodu CN, zaś pisemne informacje od polskich dystrybutorów wskazywały kody CN – czasem tylko kody CN, bez podania składu i procentowego udziału składnika, który decyduje o kwalifikacji do kodu CN 2710 19 81. Brak wskazania składu przedmiotowego produktu uniemożliwia dokonanie prawidłowej kwalifikacji do określonego kodu CN oraz jego rzetelną weryfikację zarówno przez organ jak i przez Sąd. Z tych względów Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

W ponownym postępowaniu organ odwoławczy powinien ocenić karty charakterystyki jako dowód w przedmiotowej sprawie w sposób odnoszący się do wątpliwości skarżącego w przedmiocie składu przedmiotowych olejów, korzystając w razie konieczności z informacji uzyskanych od polskich dystrybutorów, co do jakości produktu i jego składu.

PROCES LEGISLACYJNY

2.     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy opublikowany 4.12.2019 r. (nr 1009)

Projekt rozporządzenia określa:

  1. szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencjach oraz protokołach;
  2. sposób prowadzenia ewidencji
  3. wzory ewidencji
  4. rodzaje ksiąg kontroli
  5. rodzaje dokumentacji, szczegółowy zakres danych, które powinny w niej się znajdować, wzory dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia.

Projekt ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji oraz innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy do zmian wprowadzonych w ustawie o podatku akcyzowym ustawą z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Pokreślić należy, że projekt rozporządzenia przewiduje możliwość prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej jak również w formie papierowej.

Projekt rozporządzenia został opublikowany i przekazany do opiniowania w dniu 4.12.2019 r.

Planowy termin wejścia w życie rozporządzenia 1.01.2020 r.

9 grudnia 2019

Powiązane specjalizacje: