10 – 14 lutego | co nowego w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Opodatkowanie usług najmu lokali na cele mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.02.2020 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.770.2019.2.ASY

Wnioskodawca zajmuje się wynajmem lokali na cele mieszkalne. Zgodnie z zawartą umową najmu Wnioskodawca wystawia najemcy fakturę, która obejmuje następujące składniki: czynsz za lokal mieszkalny, utrzymanie nieruchomości zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zaliczkę na centralne ogrzewanie, opłatę za gospodarowanie odpadami, oświetlenie, domofon, sprzątanie klatki, antena zbiorcza. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy do kwoty stanowiącej opłatę czynszu za lokal na cele mieszkalne obejmujące składniki czynszu za najem, Wnioskodawca właściwie dolicza podatek VAT w wysokości 23%. Zdaniem organu podatkowego świadczone przez Wnioskodawcę usługi najmu lokali mieszkalnych powinny korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, bowiem przedmiotem umowy najmu są lokale mieszkalne, a jego najemcy (osoby fizyczne) wykorzystują go wyłącznie na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, co jednoznacznie wynika z treści umowy. Z kolei przypadku mediów, których koszt doliczany jest przez Wnioskodawcę do opłaty za czynsz, najemcy sami decydują o zużyciu ponieważ mają zainstalowane oddzielne liczniki pomiarowe, możliwe jest zatem obliczanie zużycia mediów dotyczących danego lokalu. Tym samym najemca ma wpływ na zużycie ww. mediów. W związku z powyższym dostawę, których koszt Wnioskodawca dolicza do opłaty za czynsz należy traktować jako czynności odrębne od usługi najmu i opodatkować je właściwą dla nich stawką podatku VAT.

2. Zastosowanie stawki 0% podatku dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów od 1 stycznia 2020 r.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.02.2020 r., znak 0112-KDIL4.4012.523.2019.2.TKU

Wnioskodawca jest zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT, jest także zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. W ramach prowadzonej działalności sprzedaje różnego rodzaju towary do kontrahentów zlokalizowanych w innych niż Polska państwach Unii Europejskiej. Kontrahenci ci są zidentyfikowani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innych niż Polska państwach Unii Europejskiej i posługują się dla potrzeb ww. transakcji numerami VAT UE nadanymi im w tych państwach. Ww. sprzedaż odbywa się co do zasady na warunkach FCA według Incoterms 2010. W celu opodatkowania wskazanych dostaw towarów według 0% stawki VAT, Spółka kompletuje następujące dokumenty:

1) faktury wystawiane przez Wnioskodawcę, dokumentujące sprzedaż towarów na rzecz kontrahentów obejmujące wszystkie dane wymagane przez ustawę VAT,
2) wystawiane przez Wnioskodawcę dokumenty dostawy, z których jeden egzemplarz pozostaje w Spółce, a drugi przekazywany jest nabywcy,
3) międzynarodowe listy przewozowe CMR,
4) oświadczenia od kontrahentów, w których potwierdzają oni fakt odbioru towarów w państwach Unii Europejskiej innych niż Polska.

W związku powyższym powstała wątpliwość czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. zgromadzenie przez Spółkę ww. dokumentów będzie wystarczające dla uznania, że towary zostały wywiezione z Polski i dostarczone do miejsca przeznaczenia znajdującego się w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, co będzie uprawniało Wnioskodawcę do opodatkowania dostaw towarów według 0% stawki VAT. Zdaniem organu podatkowego Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jeśli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, będzie posiadał komplet wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego dokumentów, tj. faktury dokumentującej sprzedaż towarów na rzecz kontrahenta, wystawionego przez Wnioskodawcę dokumentu dostawy, międzynarodowego listu przewozowego CMR oraz oświadczenia, w którym kontrahent potwierdzi miejsce, znajdujące się na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego towary wynikające z faktury/zamówienia/dokumentu dostawy zostały dostarczone oraz datę, kiedy towary wynikające z faktury/zamówienia/dokumentu dostawy zostały dostarczone do wskazanego ww. miejsca. Zatem posiadanie przez dostawcę dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 11 ustawy o VAT będzie uprawniało – również od 1 stycznia 2020 r. – do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

3. Czy przekazanie na cele osobiste samochodu wykupionego z leasingu podlega opodatkowaniu?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.02.2020 r., znak 0113-KDIPT1-3.4012.811.2019.2.JM

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W grudniu 2015 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na okres 47 miesięcy, która przewidywała możliwość wykupu samochodu po zakończeniu okresu umowy w zależności od woli leasingobiorcy. W okresie leasingu Wnioskodawca odliczał 50% VAT z każdej faktury otrzymanej od leasingodawcy oraz z faktur dotyczących wydatków eksploatacyjnych i serwisowych dotyczących samochodu. Zakończenie umowy leasingu nastąpiło w październiku 2019 r., a faktura końcowa została wystawiona na kwotę wykupu w wysokości 1 219 zł brutto na Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie planuje wykorzystywać tego samochodu po zakończeniu umowy leasingowej dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie tylko dla celów prywatnych, dlatego Wnioskodawca nie odliczył podatku naliczonego.
W związku powyższym powstała wątpliwość czy po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego i wykupie samochodu osobowego od leasingodawcy przekazanie samochodu na cele osobiste nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.
Zdaniem organu podatkowego przekazanie na cele osobiste samochodu wykupionego z leasingu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż przy nabyciu samochodu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock

Formularze VAT- UE i VAT-UEK
Dotychczasowe wzory informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) oraz korekty tej informacji (VAT-UEK) zostaną zmienione. Ma to związek z planowaną nowelizacją ustawy o VAT (druk sejmowy nr 208), która została przedstawiona w Przeglądzie Podatkowym nr 70. Jedną ze zmian będzie wprowadzenie nowej procedury magazynu typu call-off stock.
Przemieszczenie towaru do magazynu call-off stock w innym państwie członkowskim będzie wykazywane w informacji podsumowującej dwa razy:
1. w momencie przemieszczenia (nie dochodzi jednak wtedy do czynności opodatkowanej) oraz
2. w momencie dokonania dostawy (wtedy wykazywana jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).
Właściwe raportowania takich przemieszczeń wymaga dostosowania formularza VAT-UE – będzie to: „Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock”. W nowym wzorze dodano część F o nazwie „Informacja o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock”, zawierającą cztery kolumny „Kod kraju”, „Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta”, „Poprzedni Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta” i „Przemieszczenie powrotne”, Odpowiednio zmieniony zostanie także formularz VAT-UEK.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1.04.2020 r. (podobnie jak wspominane zmiany w ustawie o VAT).

Zapoznaj się z nowelizacją
Zobacz wzór formularzy

17 lutego 2020