Krajowa Administracja Skarbowa – zmiany w akcyzie | ECDP Group

 

Zespół ECDDP informuje, że w związku z reformą wprowadzającą Krajową Administrację Skarbową (KAS), począwszy od 1.03.2017 r. podatnicy podatku akcyzowego obowiązani są składać deklaracje podatkowe do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz wpłacać akcyzę na rachunek właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego jest ponadto właściwy w przypadku składania deklaracji podatkowych w sprawie przedpłaty akcyzy oraz wpłacania tej przedpłaty. Wstępne wpłaty za okresy dzienne, od 1.03.2017 r. również należy uiszczać na rachunek właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 

Pamiętać należy, że część kompetencji w sprawach dotyczących akcyzy przekazano do właściwości naczelników urzędów celno-skarbowych. Przykładowo, od 1.03.2017 r. organem podatkowym właściwym do plombowania ewidencji akcyzowych jest właściwy miejscowo naczelnik urzędu celno-skarbowego.

 

Wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, obwiązujące od 1.03.2017 r. zostały zamieszczone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 17.02.2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2017 r., poz. 384) oraz w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 17.02.2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 323).

 

Właściwość urzędów skarbowych w zakresie akcyzy po reformie KAS określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21.02.2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy (Dz. U. z 2017 r., poz. 371). Właściwość organów w zakresie znaków akcyzy określa od 1.03.2017 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.02.2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy (Dz. U. z 2017 r., poz. 331).

 

Podmioty zamierzające po 1.03.2017 r. rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego zobowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R) na formularzu AKC-R obowiązującym od 1.03.2017 r. Obowiązujące od 1.03.2017 r. wzory formularzy: AKC-R, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR), oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (AKC-Z) określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 15.02.2017 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 324).

 

Należy zaznaczyć, że wszelkie zgłoszenia rejestracyjne, wnioski o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego jak i wszelkie inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności w zakresie podatku akcyzowego złożone przed 1.03.2017 r. pozostają aktualne. Nie ma tym samym po 1.03.2017 r. konieczności składania aktualizacji AKC-R oraz ponownego składania dokumentów związanych z działalnością w zakresie podatku akcyzowego, o ile dane wskazane pierwotnie w tych dokumentach nie uległy zmianie. Inaczej mówiąc, jeżeli nie uległ zmianie zakres prowadzonej działalności w zakresie objętym regulacjami ustawy o podatku akcyzowym (i prowadzona działalność w zakresie podatku akcyzowego została opisana we wcześniej złożonym zgłoszeniu AKC-R), to nie jest konieczne składanie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R w związku ze zmianami wprowadzonymi od 1.03.2017 r.

 

Podmioty ubiegające się po 1.03.2017 r. o wydanie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego obowiązane są od 1.03.2017 r. stosować wzory wniosków o wydanie tych zezwoleń określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 22.02.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2017 r., poz 411).

 

Ponadto, w następstwie reformy dotyczącej KAS od 1.03.2017 r. obowiązują nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym. Są to:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22.02.2017 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD (Dz. U. z 2017 r., poz. 388),
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.02.2017 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 334)rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7.02.2017 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 257).

 

W związku z reformą KAS zmianie uległa również treść rozporządzenia Ministra Finansów z 8.02.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Jednolity tekst ww. rozporządzenia obowiązujący od 1.03.2017 r. został ogłoszony w Dz. U. z 2017 r., poz. 273. 

 

Dodatkowo, dokonano szeregu zmian w obowiązujących rozporządzeniach akcyzowych. Ogłoszone zostały zatem m.in.:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. z 2017 r., poz. 390),
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 21.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2017 r., poz. 364).

 

Ponadto informujemy, że w pozostałych rozporządzeniach akcyzowych wprowadzono kosmetyczne zmiany dostosowujące do reformy KAS. Zalecamy zatem zwracanie uwagi na treść obowiązujących od 1.03.2017 r. rozporządzeń oraz ich załączników.

7 marca 2017