Kary umowne a koszty uzyskania przychodów | ECDP Group

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wyrażone w interpretacji indywidualnej z 02.12.2016 r., znak: 2461-IBPB-1-2.4510.915.2016.1.JW, podjęte w zakresie dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych kar umownych.

Przedmiotem przywołanej interpretacji było rozstrzygnięcie czy możliwe jest zaliczenie do kosztów podatkowych kar umownych wynikających z niezrealizowania ustalonego wcześniej poziomu zakupów, do czego był zobowiązany wnioskodawca. Organ podatkowy wyjaśnił, że nie każda kara umowna może być kosztem. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą o PDOP), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu: wad dostarczonych towarów, wad wykonanych robót, wad wykonanych usług, zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, zwłoki w usunięciu wad towarów oraz zwłoki w usunięciu wad wykonanych usług. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważył jednak, że w powyższym katalogu nie zostały wymienione kary umowne z tytułu niezrealizowania określonego przez strony poziomu zakupów. Dlatego też należy zbadać czy w związku z taką konstrukcją kary umownej zostanie spełniona ogólna przesłanka wynikająca z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, tzn. czy kara umowna została poniesiona w celu osiągnięcia przychodu albo w celu zabezpieczenia bądź zachowania źródła przychodów.

Organ podatkowy dodał przy tym, że nałożone kary, które wynikają z nieracjonalnego i pozbawionego należytej staranności działania samego podatnika, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku zapłacona kara umowna, nawet jeżeli nie została wymieniona w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP, nie może zostać uznana za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

19 grudnia 2016