Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego | ECDP Group

W Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad projektem z 10.08.2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (dalej jako Projekt).

Projekt określa nowe wzory:

·  zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R),

·  potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR),

·  zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie podatku akcyzowego (AKC-Z).

Nowe wzory dokumentów określone w Projekcie mają związek z uchwaloną nowelizacją ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne, zakładającą obowiązek rejestracji dla celów podatku akcyzowego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. Zgodnie z ustawą nowelizującą, zgłoszenie rejestracyjne dla ww. działalności winno zawierać również adresy miejsca wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości używanego wyrobu akcyzowego.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie wraz w wejściem w życie ww. ustawy nowelizującej.

Od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgłoszenia rejestracyjne, zgłoszenia aktualizacyjne oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania działalności akcyzowej winny być zatem dokonywane na nowych wzorach.

Treść projektu oraz stan jego prac dostępny jest na stronie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314952

24 sierpnia 2018