PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1. Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Nowe wzory formularzy stosowanych w sprawach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Potrzeba wydania ww. rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania wzorów formularzy stosowanych w sprawach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego do zmian ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz.1629). Nowe regulacje dotyczą działania przedsiębiorstwa w spadku oraz szczególnych sytuacji, w których dopuszczalne jest wykonywanie działalności przez osoby wskazane w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Nowe brzmienie otrzymają załączniki do projektowanego rozporządzenia, tj. wzór:

1) zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub

4) o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

14.11.2018 r. –  uzgodnienia

Planowana data wejścia w życie: 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317650/katalog/12545252#12545252  

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy niektórych towarów

Niniejszy projekt ma na celu zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2335) polegającą na przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2020 r. zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju, wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia (między innymi: piwo, alkohol etylowy skażony, oleje ropy naftowej, gaz ziemny i pozostałe wyroby gazowe, preparaty smarowe, cygara i cygaretki) oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.

6.11.2018 r. – skierowanie do podpisu ministra

Planowana data wejścia w życie: 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314200/katalog/12523908#12523908

3. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Ułatwienia dla przedsiębiorców na gruncie podatku akcyzowego

Zastąpienie stosowanych w ustawie o podatku akcyzowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy kodów Nomenklatury Scalonej (CN) – kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie, b) rezygnacja z obowiązku przekazywania przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania, każdego miesiąca do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

13.11.2018 r. – ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

Planowana data wejścia w życie: 1.01.2019 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2862

4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Aktualizacja rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Projekt ww. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy został sporządzony w związku z koniecznością dostosowania jego treści do przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039, 1356 i 1697), zmienianej na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1697). Ustawa dnia 20 lipca
2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne przewiduje likwidację obecnie funkcjonującego dokumentu dostawy i wprowadzenie w jego miejsce e-DD – elektronicznego dokumentu dostawy, na podstawie którego przemieszczać się będzie na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Konsekwencją powyższej zmiany jest konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 643 i 955), które w obecnym stanie prawnym odwołuje się do dokumentu dostawy.

5.11.2018 r. – konsultacje publiczne

Planowana data wejścia w życie: 1.01.2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317160/katalog/12541799#12541799

16 listopada 2018