2 – 6 marca | co nowego w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Określenie miejsca świadczenia usług relokacji urządzeń, maszyn oraz linii produkcyjnych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.02.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.504.2019.1.PK

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która polega m.in. na relokacji urządzeń, maszyn oraz linii produkcyjnych stosowanych w technologicznie zaawansowanych gałęziach przemysłu. Relokacja dotyczy jedynie tych urządzeń, maszyn, linii oraz instalacji, których technologia pozwala na demontaż bez ingerencji w nieruchomość, w której są montowane, a zatem nie będących w trwały sposób z nią połączonych. Połączenia urządzeń z podłożem odbywa się m.in. za pomocą śrub, kotew, spawanych bądź zgrzewanych elementów. Wnioskodawca nie jest producentem relokowanych urządzeń.Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest to czy realizowane przez Niego usługi relokacyjne i montażowe stanowią usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 28e ustawy o VAT.Zdaniem organu podatkowego nie ulega wątpliwości, że przedmiotem usługi nie jest nieruchomość, a  jej montaż i instalacja poszczególnych urządzeń, natomiast związek usługi z nieruchomością sprowadza się do tego, że montaż urządzeń  musi mieć miejsce w pomieszczeniu gospodarczym (przy czym maszyny mogą być zdemontowane i przeniesione w inne miejsce bez uszczerbku dla ich funkcjonalności). Z powyższych względów usługi te nie mogą być traktowane jako usługi związane z nieruchomością w rozumieniu art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług.

2. Opodatkowanie podatkiem VAT kwoty otrzymanego odstępnego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.02.2020 r., znak 0114-KDIP1-1.4012.1.2020.2.KOM

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie, m.in. kupna i sprzedaży używanych ruchomości. W ramach powyższej działalności Wnioskodawca zawiera z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej umowy sprzedaży ruchomości w celu dalszej odsprzedaży.Przy zawarciu umowy przedwstępnej umowy sprzedaży Wnioskodawca wręcza potencjalnemu sprzedającemu zaliczkę na poczet ceny sprzedaży w wysokości nie wyższej niż cena sprzedaży rzeczy, gdyby doszło do zawarcia umowy rozporządzającej. Sprzedawca może odstąpić od zawartej umowy składając jednostronne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy za zapłatą odstępnego i zwrotem zaliczki.Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej od sprzedających kwoty odstępnego.Zdaniem organu podatkowego w opisanym stanie faktycznym dojdzie do świadczenia usługi, gdyż określone świadczenie pieniężne jest wypłacane w zamian za zgodę na odstąpienie od umowy sprzedaży. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku opisanym we wniosku można wskazać konkretnego beneficjenta tej usługi – w zamian za wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy przyrzeczonej, Wnioskodawca otrzymuje określone świadczenie pieniężne. Świadczenie to stanowi zabezpieczenie interesów Wnioskodawcy poprzez zagwarantowanie wypłaty wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez sprzedających z dokonania dostawy. Natomiast korzyścią dla sprzedających jest odstąpienie od umowy sprzedaży przyrzeczonej.Spełniona zatem jest przesłanka istnienia związku pomiędzy wypłatą należności, a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że wypłata tej kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

3. Prawo do obniżenia kwoty podatku z tytułu zakupu usług gastronomicznych i noclegowych na potrzeby gości.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.03.2020 r., znak IPPP2/4512-817/15-3/S/KOM

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług gastronomicznych i noclegowych nabywanych na potrzeby gości.Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług hotelarskich, w tym usług noclegowych oraz usług gastronomicznych, w ramach sieci hoteli. Wnioskodawca wchodzi w skład Grupy, w ramach której działają również inne powiązane z nią spółki świadczące usługi hotelarskie, w tym m.in. usługi noclegowe i gastronomiczne. W związku z dokonywaniem rezerwacji pokoi oraz innych usług hotelowych może mieć miejsce tzw. overbooking, czyli zarezerwowanie większej ilości miejsc dla gości niż jest dostępnych w danym hotelu. W takim przypadku, jeśli w danym hotelu o dużym obłożeniu miejsc ostatecznie pobyt potwierdzi więcej gości z rezerwacjami niż dany hotel jest w stanie obsłużyć, wówczas niektórzy goście są kierowani do hotelu prowadzonego przez inną spółkę z Grupy lub przez podmiot trzeci (spoza Grupy). Usługę na rzecz klienta świadczy Wnioskodawca, gdyż on przyjmuje zapłatę i figuruje jako sprzedawca na fakturze. Jednocześnie jest obciążany kosztami usług noclegowych i gastronomicznych przez podwykonawcę, który faktycznie wykonał usługi na rzecz przekierowanych do niego gości. Ma więc miejsce odprzedaż usług noclegowych i gastronomicznych nabytych przez Wnioskodawcę od hoteli prowadzonych przez spółki z Grupy lub podmioty trzecie. Wnioskodawca, spółki z Grupy, jak też podmioty trzecie prowadzące hotele, od których Wnioskodawca nabywa usługi noclegowe i gastronomiczne, nie świadczą w tym zakresie usług turystyki podlegających opodatkowaniu w procedurze marży na podstawie art. 119 ustawy o VAT.W związku z powyższym powstała wątpliwość czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do usług noclegowych i gastronomicznych nabywanych od spółek z Grupy oraz od podmiotów trzecich.Organ podatkowy uznał, że pomimo uchylenia z dniem 30 listopada 2008 r. przepisu art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o VAT, w aktualnym stanie prawnym podatnik prowadzący działalność hotelową, który korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług gastronomicznych i noclegowych, z uwagi na treść art. 176 Dyrektywy 112 nadal ma prawo do odliczeń określonych w uchylonym przepisie, o ile tylko w dalszym ciągu spełnia przesłanki przewidziane w tej normie prawnej.Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, że podatnik prowadzący działalność hotelową, nabywając usługi gastronomiczne i noclegowe w celu ich odsprzedaży na rzecz swoich kontrahentów, pozbawiony byłby prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych usług. W ten sposób ciężar ekonomiczny podatku poniósłby nie ostateczny konsument, jakim jest gość hotelowy, a przedsiębiorca.Tym samym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do usług noclegowych i gastronomicznych nabywanych od spółek z Grupy, jak i od podmiotów trzecich, pomimo uchylenia art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, o ile świadczone przez Wnioskodawcę usługi hotelarskie, w skład których wchodzą także usługi noclegowe i gastronomiczne, mieszczą się w zakresie usług turystyki opodatkowanych na zasadach ogólnych.

PROCES LEGISLACYJNY

4. Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK​_VAT z deklaracją (JPK​_V7M, JPK​_V7K)

Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną dotyczącą nowych plików JPK zawierających w sobie deklarację oraz ewidencję VAT. Nowe struktury obowiązują od 1.04.2020 r., choć dla niektórych podatników przewidziano okres przejściowy do 30.06.2020 r.

Z broszurą oraz strukturami można zapoznać się tutaj.

4. Projekt z 4 lutego 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów dotyczący wzorów dokumentów

Projekt z 4 lutego 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.Projekt zakłada wprowadzenie nowych wzorów formularzy:

  • VAT-R(14): Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług;
  • VAT-5(3): Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT;
  • VAT-5UE(3): Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE;
  • VAT-Z(6): Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

10 marca 2020