Podatki bezpośrednie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.     Odsetki od kredytu zaciągniętego przez spółkę w celu sfinansowania wynagrodzenia byłego wspólnika z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, nie stanowią kosztów podatkowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.01.2019 r., znak:
0111-KDIB2-3.4010.425.2018.1.LG

Spółka z o.o. podjęła uchwałę o dobrowolnym umorzeniu części udziałów (za zgodą wspólnika) w wyniku czego, wypłacono wspólnikowi wynagrodzenie. Z uwagi na wysoką kwotę wynagrodzenia, zaciągnięto kredyt bankowy na pokrycie tego celu. Organ podatkowy uznał, że odsetki od kredytu nie mogą być uznane za koszty podatkowe podatnika. Dokonując analizy przez pryzmat art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP stwierdzono, że co prawda, wydatki te mają związek z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą podatnika – jednakże – nie zostaje spełniana tzw. „przesłanka celowościowa”. Organ nie dostrzegł chociażby pośredniego związku pomiędzy wydatkami z tytułu odsetek od kredytu, a przychodami podatnika. W jego ocenie, celem poniesienia kosztów jest przebudowa struktury własnościowej spółki, a nie uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Tym samym, wydatki te nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

2.    Opłaty licencyjne na rzecz podmiotu powiązanego jako koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 ustawy o PDOP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.01.2019 r., znak:
0111-KDIB2-1.4010.510.2018.1.JK
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.01.2019 r., znak:
0111-KDIB2-1.4010.523.2018.1.BJ
Organy podatkowe potwierdzają dotychczasowe stanowisko zgodnie z którym – co do zasady – opłaty licencyjne na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu korzystania z praw własności intelektualnej oraz wiedzy w zakresie technologii produkcji, nie podlegają limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o PDOP. Konieczne jest to, aby poniesienie opłat warunkowało przeprowadzenie procesu produkcyjnego przez dany podmiot. Co więcej, wysokość opłaty musi wpływać na cenę jednostkową wytworzonego produktu – stanowiąc czynnik obiektywnie ją kształtujący. Tym samym, podatnicy są zobligowani do wykazania, że poniesienie opłat jest niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej. Jeżeli wspomniane przesłanki są spełnione, to pomimo ujęcia opłat licencyjnych w katalogu podlegającym limitowaniu (15e ust. 1  ustawy o PDOP), jako koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru – zgodnie z art. 15e ust. 11 ustawy o PDOP – podlegają w całości zaliczeniu do kosztów podatkowych.

3.    Usługi szkoleniowe nie są objęte limitowaniem wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.01.2019 r., znak:
0111-KDIB2-1.4010.490.2018.1.AR

Podatnik nabywa od podmiotu powiązanego usługi szkoleniowe, w których uczestniczą jego pracownicy, menedżerowie i członkowie zarządu. Zakres szkoleń obejmuje w szczególności szkolenia miękkie, ale także szkolenia merytoryczne. Organ interpretacyjny zgodził się z podatnikiem, że wydatki z tego tytułu nie podlegają limitowaniu w świetle art. 15e ustawy o PDOP. Nabywane usługi szkoleniowe nie zostały bowiem wprost wymienione w katalogu zawartym w przepisie. Co więcej, nie stanowią one usług doradczych, usług zarządzania i kontroli, ani też usług o podobnym charakterze do wymienionych. W konsekwencji, podatnik może w całości zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.

PROCES LEGISLACYJNY

1.    Podatek od niezrealizowanych zysków

Projekt rozporządzenia z  21.01.2019 r. Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków

Szczegóły Projektu zostały przedstawione w PPT nr 19.

Projekt jest na etapie uzgodnień w RCL.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320207/katalog/12564703#12564703

4 lutego 2019